fbpx

Regulisanje boravišnog statusa studenata stranih državljana


Preuzmite dokument u Word formatu.

Obzirom na početak nove akademske godine, obavještavamo Vas da je potrebno da preduzmete aktivnosti da strani studenti pokrenu postupak odobrenja boravka po osnovu obrazovanja. Služba za poslove sa strancima će izvršiti kontrolu zakonitosti boravka i rada, te će u skladu sa Zakonom o strancima izreći propisane sankcije.

Obaveza studenata – stranih državljana, koji su upisani kao redovni studenti na Univerzitetu za poslovni inženjering , je da imaju regulisan privremeni boravak po osnovu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Potrebna dokumentacija za regulisanje privremenog boravka propisana je članom 30. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca („Službeni glasnik BiH“, broj 25/16).

OSNOV : OBRAZOVANJE (VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE)

 1. Zahtjev za izdavanja odobrenja – produženja odobrenja privremenog boravka u BiH (obrazac preuzeti u TC Banja Luka),
 2. 150 KM administrativne takse za odobrenje – produženje privremenog boravka.
 3. Fotografija novijeg datuma, formata 35x45mm (dvije fotografijeza prvi privremeni boravak), a jedna fotografija za produženje privremenog boravka izrađena na bijelom, sjajnom, tankom foto papiru.
 4. Ovjerena fotokopija pasoša čiji je rok važenja najmanje tri mjeseca duži od perioda za koji se traži odobrenje privremenog boravka, (stranica sa generalijskim podacima, posljednji ulaz u BiH, viza za dugoročni boravak viza „D“ BiH,
 5. Fotokopija obrasca prijave boravišta stranca (samo kada se predaje zahtjev za odobrenje privremenog boravka),
 6. Fotokopija posljednjeg rješenja o odobrenom privremenom boravku ili naljepnice odobrenja privremenog boravka – (samo kada se predaje zahtjev za produženje privremenog boravka)
 7. Dokaz da je stranac upisan na visokoškolsku ustanovu za tekuću akademsku godinu (original i fotokopija)
 8. Dokaz da dolazi u okviru razmjene studenata, odnosno mobilnosti mladih, ako po tom osnovu upisuje visokoškolsko obrazovanje.
 9. Dokaz o obezbjeđenim sredstvima potrebnim za izdržavanje za tekuću akademsku godinu u iznosu od 400,00 KM mjesečno ili pisanu izjavu državljanina BiH, stranca sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u BiH kojom potvrđuje izdržavanje za vrijenme namjeravanog boravka uz dokaz o stalnom izvoru prihoda ili drugom izvoru finansiranja.
 10. Ljekarsko uvjerenje iz kojeg je vidljivo da stranac ne boluje od bolesti koja predstavlja prijetnju javnom zdravlju u BiH, (original ili ovjerena fotokopija) koja ne može biti starija od 90 dana, ovlaštene zdravstvene ustanove za obavljanje ljekarskog pregleda na području opštine Banja Luka su: Zavod za medicinu rada i sporta, Dom zdravlja, Euromedik, Deamedika, Intermedik, a na regiji Dom zdravlja i druge zdravstvene ustanove koje mogu izvršiti tražene preglede.

Potvrda – uvjerenje da se protiv stranca ne vodi krivični postupak i potvrda – uvjerenje da stranac nije kažnjavan za krivično dijelo, za krivično dijelo koju izdaje nadležni organ države, gdje

 1. stranac ima uobičajeno mjesto boravka, (original ili ovjerena fotokopija), koje ne može biti straije od 6 mjeseci, (ovaj dokaz se ne dostavlja za maloljetnike starosne dobi do 14 godina)
 2. Dokaz o nevođenju krivičnog postupka izdat od strane nadležnog suda u BiH, najkasnije 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva i uvjerenje o nekažnjavanju izdato od MUP – RS (CJB Banja Luka ili CJB Prijedor) koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. (Navedeni dokazi su potrebni samo ukoliko stranac podnosi zahtjev za produženje privremenog boravka).
 3. Dokaz o obezbjeđenom smještaju u BiH (dokaz o posjedovanju nekretnine (kuće ili stana), ili ugovor o zakupu kuće ili stana) (ovjeren kod nadležnog organa uprave, (izjava stanodavca kod koje stranac ima obezbjeđen smještaj kojom daje saglasnost za korištenje stambenog prostora sa dokazom o vlasništvu stambenog prostora) ovjerena kod organa uprave.
 4. Dokaz o obezbjeđenom zdravstvenom osiguranju u BiH (polisa zdravstvenog osiguranja, fotokopija zdravstvene knjižice, dokaz o prijavikod Fonda zdravstva, dokaz o uplaćenom pojedinačnom ili kolektivnom putničkom zdravstvenom osiguranju i drugi dokazi, dokaz o smještaju u starački dom).

Sva strana dokumenta moraju biti prevedena na jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.

U SKLADU SA ODLUKOM O IZMJENI TARIFE ADMINISTRATIVNE TAKSE U POSTUPKU SA STRANCIMA OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BIH 32/17 OD 5.5.2017. GODINE PROPISANA JE ADMINISTRATIVNA TAKSA KOJA SE PLAĆA U POSTUPKU.

 

ODOBRENJA –PRODUŽENJA PREVREMENOG BORAVKA STRANCU 

IZNOS TAKSE – 150 KM

JRT TREZOR BIH – ŽIRO RAČUN: 3380002210018390 – KOD UNICREDIT BANKE d.d. MOSTAR

JRT TREZOR BIH – ŽIRO RAČUN: 5556000031201417 – KOD NOVA BANKA BANJA LUKA

JRT TREZOR BIH – ŽIRO RAČUN: 5517902220404858 – KOD UNICREDIT BANKE d.d. BANJA LUKA

JRT TREZOR BIH – ŽIRO RAČUN: 5620128137723339 – KOD NLB BANKE a.d. BANJA LUKA

SVRHA DOZNAKE – TAKSA ZA ODOBRENJE/PRODUŽENJE PRIVREMENOG BORAVKA

U KORIST PRIMAOCA – JRT TREZOR BIH TAKSE

VRSTA PRIHODA – 722191

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA – 0923999

BROJ PORESKOG OBVEZNIKA – ZA DRŽAVLJANE BIH I STRANE DRŽAVLJANE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM – UPISATI MATIČNI BROJ

ZA STRANCE KOJI NEMAJU ODREĐEN JMB UPISATI 1111111111111 ILI 0000000000000.


Preuzmite dokument u Word formatu.

en_US
en_GB en_US