Prof. dr Aleksandar Đokić

Vanredni profesor
-

E-mail: djokicaleksandar.da@gmail.com  

Biografija

Obrazovanje

 • Dr Aleksandar Đokić stekao je zvanje doktora ekonomskih nauka na Univerzitetu Megatrend – Fakultet za poslovne studije Beograd.

 • Magistarski rad je odbranio na Međunarodnoj akademiji humanitarnih i prirodnih nauka, na smjeru Marketing menadžment.

 • Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

Najvažniji objavljeni radovi

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • Ranko Mijić, Aleksandar Đokić, „Finansijska tržišta i berzanski menadžment“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Nikola Vojvodić, Aleksandar Đokić, „Menadžment u osiguranju“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Osnovi strateškog menadžmenta“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Koncept, struktura i funkcije menadžmenta“.
 • Aleksandar Đokić, Svetlana Dušanić Gačić, „Menadžment – poslovna komunikacija, liderstvo i poslovna etika, efikasnost poslovanja“.
 • Aleksandar Đokić, Radmila Bojanić, „Menadžment kvaliteta“.
 • Dragan Ivković, Svetlana Dušanić Gačić, Aleksandar Đokić, „Preduzetništvo i žene u preduzetništvu”.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, „Organizaciono ponašanje”.
 • Aleksandar Đokić, Dragan Ivković, „Menadžment – efikasnost i upravljanje rizicima”.
 • Aleksandar Đokić, Dragan Ivković, Nikola Atlagić, „Preduzetništvo i inovacije“.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Strateški menadžment”, Visoka škola za ekonomiju i informatiku „Prijedor”, 2011.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Uvod u menadžment”.
 • Predrag Damjanović, Aleksandar Đokić, „Metodologija izrade seminarskog i diplomskog rada sa posebnim odrednicama teksta i tehničkim uputima”.
 • Rajko Macura, Aleksandar Đokić, „Izbor životnog poziva”.
 • Vlajko Petković, Aleksandar Đokić, „Menadžment ljudskih resursa”, „PEP” Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Aleksandar Đokić, Aleksa Vulin, Smilja Rakas, „Politička sociologija”.
 • Aleksa Vulin, Aleksandar Đokić, „Neposredna demokratija”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Ekonomika preduzeća sa primjerima i vježbama”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Osnovi menadžmenta”, Banja Luka College „BLC”.
 • Momčilo Živković, Aleksandar Đokić, „Ekonomika i organizacija preduzeća”, Banja Luka College „BLC”.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Sociologija i menadžment”, Banja Luka College „BLC”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Menadžment u preduzeću”, „M Power” d.o.o, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Menadžment malih i srednjih preduzeća”, Koledž za menadžment i informatiku „Janjoš“, Prijedor.
 • Momčilo Živković, Aleksandar Đokić, „Ekonomika poslovanja”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Menadžment ljudskih resursa”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Zoran Lukić, Aleksandar Đokić, Božidar Stavrić, „Osnovi menadžmenta”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Upravljanje ljudskim resursima”, Koledž za menadžment i informatiku „Janjoš“, Prijedor.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, Miladin Jovičić „Menadžment“, „M Power” Banja Luka.
 • Manojlo Babić, Zoran Lukič, Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Osnovi menadžmenta”, „M Power” d.o.o. Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Korporativna kultura i efikasnost poslovanja”, KIZ „Centar” Beograd.
 • Aleksandar Đokić, „Kultura preduzeća” II deo, AG „Slovo” Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Kultura preduzeća” I deo, AG „Slovo” Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Funkcije menadžmenta”, KIZ „Centar” Beograd.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Preduzetni menadžment”, SSC Banja Luka.