NAŠE PREPORUKE KNJIGA

NAŠE PREPORUKE KNJIGA 🗨 S ponosom vam predstavljamo knjigu pod nazivom „Arhitektura računara“, čiji je autor naš dekan Fakulteta računarskih nauka, prof. dr Saša Salapura.  „Knjiga pruža izuzetan uvod u osnovne funkcije računara, uvodeći čitaoca u oblast arhitekture računara objašnjavajući kako računari rade.  Knjiga je pogodna i za čitaoce bez prethodnog znanja o arhitekturi računara koje brzo dovodi do osnovnih pojmova i razumijevanja kako računari rade. Ova knjiga podiže veo tajni kako računari funkcionišu i objašnjava njihovo funkcionisanje na jednostavan i razumljiv  način.“ – Valentina Salapura PhD, Senior Fellow  Za sve ljubitelje ove dinamične oblasti i kreativce koji žele da razumiju arhitekturu računara, ova…

Continue Reading NAŠE PREPORUKE KNJIGA

NAŠE PREPORUKE KNJIGA

Sa ponosom vam predstavljamo knjigu pod nazivom „Forenzika grafičkih elemenata u dokumentima“, čiji je autor Dane Branković, magistar inženjer grafičke tehnologije. Zašto je napisana i objavljena ova knjiga i kome je namijenjena? ▫️Napisana je da se prikaže i dokaže da su svi dokumenti isključivo grafički proizvodi.▫️Da autentičnost dokumenata i svih grafičkih elemenata u njima mogu da utvrđuju/vještače samo najstručniji diplomirani inženjeri grafičke tehnologije.▫️Namijenjena je resornim ministarstvima pravde, koja imenuju vještake za ovo područje vještačenja, bilo da su vještaci fizička ili pravna lica, da ne imenuju nestručna lica (raznih obrazovnih profila) za ovo područje vještačenja.▫️Namijenjena je sudijama, tužiocima i advokatima da steknu potrebna…

Continue Reading NAŠE PREPORUKE KNJIGA

Online prezentacija za rad studenata u Americi i Njemačkoj

DA LI STE SPREMNI ZA PRELAZAK GRANICA U 2021? Ako jeste, Experience agencija vam nudi mogućnost rada u Minhenu u Njemačkoj na 2 ili 3 mjeseca. Naravno, tu je i program Work and travel u Americi koji je uveliko u pripremama kako ništa ne bi poremetilo nadolazeće ljeto! O svim informacijama možete čuti na prezentaciji putem registracije na linku: https://docs.google.com/forms/d/1j2NCFHgrCy9gQb_jfs0I7qq0aK4uxXWjAeZ6oMOgnvA/viewform?gxids=7757&edit_requested=true https://youtu.be/cDvVP2gkfeA

Continue Reading Online prezentacija za rad studenata u Americi i Njemačkoj

Intervju, prof. dr Mladen Milić

Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM? Univerzitet PIM je opredijeljen za savremene, inovativne i dinamičke studijske programe, koji prate evropske standarde i odgovarajuće fakultete u okruženju i EU koji su usko povezani sa potrebama i zahtjevima tržišta za visokoobrazovanim kadrovima. Naš univerzitet obrazuje visokostručne kadrove koji tokom studiranja stiču znanje na zavidnom nivou koje im omogućava ravnopravno uključenje u savremene poslovne tokove bez početne potrebe dodatnog usavršavanja.    Uspostavljanje modernog sistema visokog obrazovanja i stavljanje mladog čovjeka u fokus sticanja znanja primjenom savremenih metoda obrazovanja i učestvovanja u naučno-istraživačkim procesima koji će mu u budućnosti omogućiti kvalitet, stručnost, kompetentost,…

Continue Reading Intervju, prof. dr Mladen Milić

Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

Naš profesor na Filozofskom fakultetu, prof. dr Elvir Ibeljić, ukazao je na značaj doktorskih studija: "Doktorske studije su mnogo više od samog istraživanja i pisanja. Ono što se želi ostvariti jestdoprinos ukupnom temeljnom i primjenjivom znanju, te da doktoranti razviju akademski način razmišljanja i da ga kontinuirano nastave nadograđivati.Prije svega i najbitnije, Univerzitet zajedno sa nastavnicima promoviše pozitivnu socijalnu i emocionalnu klimu i interakciju korištenjem savremenih nastavnih sistema i metodičkih postupaka u cilju podsticanja razvoja svih studentskih sposobnosti u cjelini.Nastavni plan i program je inovativan, prati trendove i interesovanja studenata."

Continue Reading Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

ZNAČAJ DOKTORSKIH STUDIJA, prof. dr Predrag Raosavljević

Predrag Raosavljević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM ukazao je na značaj doktorskih studija: 🔹️"Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM, kao najviši stepen postdiplomskog studija, predstavljaju krunu akademskog razvoja svakog pojedinca.Nakon uspješnog okončanog doktorskog studija dobija se najviše akademsko zvanje - doktor pravnih nauka.🔹️Jedan od uslova za sticanje zvanja doktora nauka je uspješna izrada i odbrana doktorske disertacije, samostalnog naučno istraživačkog rada kojim se kandidat predstavlja javnosti na odabranom istraživačkom polju.Od velikoj je značaja pravilan izbor teme, pravca i metodologije istraživanja u čemu kandidatima na raspolaganju stoji nastavni kadar sa bogatim iskustvom sa najprestižnijih svjestkih univerziteta.🔹️Doktorske studije predstavljaju najznačajniji lični i…

Continue Reading ZNAČAJ DOKTORSKIH STUDIJA, prof. dr Predrag Raosavljević

Odbrana diplomskog rada, Nikolina Jungić

Naša studentica Filozofskog fakulteta Nikolina Jungić odbranila je diplomski rad pod nazivom „Povezanost emocionalne empatije i samopoštovanja sa optimizmom kod adolescenata.”  Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je riječ o precizno urađenom završnom diplomskom radu, koji je po obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja povezao ne samo psihologiju, nego i statistiku i metodologiju koje su od osnove za istraživanje koje je sprovela naša studentica Nikolina.   Iskrene čestitke Nikolini i mentoru! 

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Nikolina Jungić

Odbrana diplomskog rada, Sara Lakić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Trebinju održana je odbrana diplomskog rada naše studentice Sare Lakić. Tema njenog diplomskog rada bila je „Tužba kao inicijalna parnična radnja kojom se pokreće parnični postupak.“ Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Sara Lakić zasluženo stekla zvanje diplomiranog pravnika Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Sari i mentoru!

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Sara Lakić

Intervju sa prof. dr Ostoja Barašin

Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM? „Prije svega, treba istaći da je studijski program savremen i inovativan, prilagođen savremenim zahtjevima poslovne prakse i potreba privrede. Fleksibilan je i adaptilan jer svakodnevno praćenje iskustava nametnulo je praksu korekcije i inoviranja studijskih programa.“ Koje su prednosti studiranja na Univerzitetu PIM i šta bi činilo jedinstvenim naš Univerzitet? „Nastavni plan i program je prilagođen savremenim potrebama privrede, ali, što je najvažnije, realizacija studijskih programa je prilagođena mogućnostima studenata da prate realizaciju nastavnih aktivnoti kombinacijom direktnog kontakta sa studentima ili putem digitalnih alata prilagođenih studijskim potrebama. Univerzitet je svojom organizacijom u potpunosti…

Continue Reading Intervju sa prof. dr Ostoja Barašin

Odbrana diplomskog rada, Tanja Jeftović

Pod mentorstvom uvaženog doc. dr Nikše Grgurovića naša studentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM u Trebinju Tanja Jeftović odbranila je diplomski rad pod nazivom „Spoljna trgovina i spoljnotrgovinska politika.” Komisija je konstatovala da se radi o diplomskom radu koji je uz jasan stil pisanja, metodologiju, obim i kvalitet zadovoljio uslove i odlično urađenog diplomskog rada. Uz veliku podršku mentora, doc. dr Nikše Grgurovića koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem i iskustvom, Tanja je zasluženo stekla zvanje diplomiranog ekonomiste Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Tanji i mentoru!

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Tanja Jeftović