Alumni organizacija okuplja svršene studente PIM univerziteta. Članovi Alumni organizacije su naši najbolji ambasadori u zemlji i inostranstvu, u svijetu prakse i mjestu gdje rade naši diplomirani studenti.

Kroz alumni organizaciju obezbjeđujemo dugoročan kontakt sa svršenim studentima PIM univerziteta, pratimo razvoj njihove karijere i zajedno sa njima radimo na izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja.

Članom Alumni organizacije studenata PIM univerziteta postaje se završetkom nekog od studijskih programa na PIM univerzitetu i popunjavanjem Obrazca za prijem u članstvo Alumni organizacije studenata PIM univerziteta.

Ciljevi Alumni organizacije studenata PIM univerziteta su:

  • uspostavljanje i održavanje veze između svršenih studenata i Univerziteta i nakon završetka njihovog studija;
  • uspostavljanje međusobne saradnje između samih svršenih studenata koji su svoje znanje sticali na PIM univerzitetu;
  • savjetodavna podrška od strane svršenih studenata unapređenju rada Univerziteta i provođenja efikasnijeg naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu;
  • povezivanje PIM univerziteta i poslovne zajednice;
  • uspostavljanje saradnje sa drugim Alumni organizacijama iz zemlje i regiona.

Članstvo

Redovnim članom ALUMNI organizacije PIM univerziteta može se postati dobrovoljno slanjem Zahtjeva za prijem u Alumni organizaciju PIM univerziteta (Obrazac za prijem u članstvo Alumni organizacije) na e-mail adresu: alumni©univerzitetpim.com čime se prihvataju ciljevi, prava i obaveze Alumni organizacije PIM Univerziteta utvrđenih pravnim aktima.

Članovi Alumni organizacije PIM univerziteta mogu postati samo studenti koji su završili jedan od nivoa studija na PIM univerziteta koje organizuje Univerzitet.

Close Menu