Dr Dejan Kojić, docent

Prorektor za naučno-istraživački rad


E-mail: dejan.kojic@univerzitetpim.com
             kojic.d@hotmail.com
Tel: +387 66 253-217; +387 51 378-300

Obrazovanje

  • Doktor nauka – Tehnološki inženjerstvo, Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 2018.
  • Master inženjer tehnologije -Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 2015.
  • Diplomirani inženjer tehnologije -Tehnološki Fakultet, Banja Luka, 2010.

Predmeti:

  • Hemija u grafičkom inženjerstvu;
  • Grafički materijali;
  • Tehnološke osnove proizvodnje;
  • Mjerne i kontrolne tehnologije u grafičkom inženjerstvu
 

Najvažniji objavljeni radovi

– Uticaj nanočestica silicijum(IV)oksida na termička i mehanička svojstva nanokompozita na bazi alifatičnih poliuretana
Jelena M. Pavličević, Milena Špirková, Oskar J. Bera, Mirjana C. Jovičić, Dejan Kojić, Katalin Mészáros Szécsényi, Jaroslava Budinski-Simendić (PDF)

– Uticaj kombinovanih aktivnih punila na svojstva elastomernih materijala za ekološki prihvatljive pneumatike
Dejan Kojić, Nada Lazić, Jaroslava Budinski-Simendić, Milena Špirkova, Pero Dugić, Sanja Ostojić, Jelena Pavličević (PDF)

-G. Marković, M. Marinović-Cincović, V. Jovanović, D. Kojić, N. Vukić, S. Samaržija-Jovanović, J. Budinski-Simendić: THE PROPERTIES OF COMPOSITES BASED ON NR/CSM RUBBER BLEND AND WASTE RUBBER POWDER(PDF)

– Kojić, D., Erceg, T., Vukić, N., Teofilović, V., Ristić, I., Budinski-Simendić, J.,., & Aleksić, V. (2017, January). THE CATALYTIC MICROWAVE SYNTESIS OF BIODEGRADABLE POLYESTER POLYOLS BASED ON CASTOR OIL AND L-LACTIDE. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 163, No. 1, p. 012048). IOP Publishing.

– Dejan Kojić, Radmila Radičević, Tamara Erceg, Milovan Jotanović, Vesna Teofilović, Ljiljana Tanasić, Nevena Vukić, THE SYNTHESIS OF POLYMER MATERIALS BASED ON RENEWABLE RESORCES, XVIII YuCorr, Tara Mountain, Serbia, April 12-15, 2016, Proceedings, p.267-276.

– Jaroslava Budinski-Simendić, Jelena Tanasić, Gordana Marković, Vojislav Jovanović, Milena Marinović-Cincović, Dejan Kojić, Vojislav Aleksić, Suzana Samaržija-Jovanović, UTICAJ GAMA ZRAČENJA NA SVOJSTVA ELASTOMERNIH NANOKOMPOZITA, XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, spa Vrućica, Teslić, 18-19 november, 2016. Zbornik radova, str. 244-253.