Doc. dr Miroslav Đurić

Docent
- Psihologija

Email: miroslav.djuric@blic.net  
Tel:

Obrazovanje

 • 2004 – Diploma – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija
 • 2008 – Magisterij – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija
 • 2015 – Doktorat – Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Psihologija

2016 – Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Razvojna psihologija
2016 – Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Opšta psihologija

Najvažniji objavljeni radovi

 • Profesionalne preferencije mladih (Monografija 2008. godine)
 • Aktivnosti u prevenciji maloljetničke delinkvencije (socijalno-psihološki pristup) (Monografija 2012. g.)
 • Reagovanje adolescenata na vršnjačko nasilje (socijalno-psihološki pristup) (Monografija 2016. g.)
 • Uloga djece i mladih – svjedoka nasilja u sprečavanju nasilja među svojim vršnjacima, U Zbornik radova: Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva) (Međunarodna naučnostručna konferencija) (pp. 383-396). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova. 2013. g.
 • Zastupljenost elektronskog nasilja među adolescentima (Socijalno-psihološko istraživanje), U Zbornik radova: Kriminalističko-kriminološka istraživanja – stanje i perspektive, Vol. 8, Br. 1, (pp. 193-203). Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista i Uprava za policijsko obrazovanje. 2015. g.
 • Egzogeni i endogeni faktori maloljetničke delinkvencije, U Mitrović, Lj. (Ur.) Maloljetnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja (Tematski naučni skup) (pp. 421-434). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova. 2008. g.
 • Socijalno-psihološki pristup fenomenologiji maloljetničke delinkvencije na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka, U: Bezbjednost, policija, građani 1-2/13 (pp. 91-101). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2013. g
 • Zastupljenost fizičkog nasilja među adolescentima (Socijalno-psihološko istraživanje), U: Bezbjednost, policija, građani 3-4/15 (pp. 133-144). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2015. g.
 • Zastupljenost psihološkog nasilja među adolescentima, U: Bezbjednost, policija, građani 1-2/16 (pp. 73-87). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova. 2016. g.
 USAVRŠAVANJA
 
1. Završio je 1998. godine u Prijedoru policijsku obuku koju su pod nazivom „Ljudsko dostojanstvo“ („Human dignity“) organizovale Međunarodne policijske snage Ujedinjenih nacija – UN IPTF.
2. Završio je 1998. godine u Doboju obuku za instruktora „Prelaznog policijskog kursa – blok A/C“ koji je održan u Doboju od strane ICITAP-a (International Criminal Investigative Training Assistance Program – United States Department of Justice).
3. Završio je 1999. godine Kurs o sobraćaju u Prijedoru koji je realizovala Jedinica za obuku lokalne policije Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih nacija.
4. Završio je kurs 2000. godine, u Prijedoru, kojeg je pod nazivom „Kurs policijskog djelovanja u zajednici“ organizovala Jedinica za obuku lokalne policije Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih nacija.
5. Završio je kurs „Informacionog sistema za policijske službenike u BiH“ koji je održan 2000. godine u Banjoj Luci, od strane Međunarodnih policijskih snaga u Bosni i Hercegovini.
6. Završio je 2008. godine „Kurs za srednji rukovodni kadar“ na Policijskoj akademiji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
7. Završio je obuku na temu „Tehnike saslušanja maloljetnih izvršilaca i maloljetnih žrtava krivičnih djela“ koju je 2009. godine u Sarajevu organizovala Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini.
8. Završio je kurs na temu „Akcije brigada za prevenciju maloljetničkog kriminala“ održan u Sarajevu 2010. godine, koji je organizovao Ured za unutrašnju sigurnost pri Ambasadi Francuske u Sarajevu, u saradnji sa g. Alainom Boucherie iz brigade za prevenciju maloljetničkog kriminala iz Garda.
 9. Položio je 2011. godine test za „provjeru znanja iz informatike“, po Planu realizacije aktivnosti vezanih za informatičku obuku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
 10. Posjeduje Sertifikat Ministarstva pravde Republike Srpske o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika od 30.12.2013. godine.
 11. Pohađao je obuku za policijske inspektore na temu „Djeca i maloljetnici u ulozi oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku“, koju je 2011. godine u Banjoj Luci organizovala misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.
 12. Završio je obuku za trenere koja je pod nazivom „Seksualno prenosive infekcije i HIV za visokorizična nemedicinska zanimanja“ održana u Sarajevu 2011. godine.
 13. Prisustvovao je obuci za sudije i tužioce na temu „Značaj i uloga multisektorske saradnje na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici“, koja je održana u Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske u Banjoj Luci, 2012. godine, a organizator obuke je Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova u Vladi Republike Srpske.
 14. Posjeduje Uvjerenje od Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske o završenom seminaru „Rad policije sa maloljetnicima“, koji je održan 2013. godine u Banjoj Luci.
 15. Posjeduje certifikat od predstavnika podrške EU za provođenje zakona o učešću u radu radionice „Etika i integritet u policiji“, koja je održana 2014. godine u Banjoj Luci.
 16. Posjeduje Uvjerenje od Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske o završenom seminaru „Krimiminalistička obrada lica mjesta“, koji je održan 2014. godine u Banjoj Luci.
 17. od-do: Mart 1998. godine (40 časova) do 06.03.1998. godine; naziv ustanove, mjesto i država: Međunarodne policijske snage Ujedinjenih nacija – UN IPTF u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Prijedor, Republika Srpska, BiH; stečeno zvanje ili diploma: Certifikat o završenoj policijskoj obuci (Police Training Certificate) „Ljudsko dostojanstvo“ („Human dignity“).
 18. od-do: Juni 1998. godine naziv ustanove, mjesto i država: ICITAP-a (International Criminal Investigative Training Assistance Program – United States Department of Justice), Doboj, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Certifikat za instruktora „Prelaznog policijskog kursa – blok A/C“, od 12.06.1998. godine.
 19. od-do: Novembar 1999. godine (28 sati profesionalnog usavršavanja) naziv ustanove, mjesto i država: Jedinica za obuku lokalne policije Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih nacija, Prijedor, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Diploma za uspješno završen“Kurs o sobraćaju“, od 26.11.1999. godine
 20. od-do: Juni 2000. godine (25 sati profesionalnog usavršavanja) do 20.06.2000. godine naziv ustanove, mjesto i država: Jedinica za obuku lokalne policije Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih nacija, Prijedor, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Diploma za uspješno završenih 25 sati profesionalnog usavršavanja tokom kursa pod nazivom „Kurs policijskog djelovanja u zajednici“
 21. od-do: Od 07.08.2000. godine do 08.08.2000. godine naziv ustanove, mjesto i država: Međunarodne policijske snage u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Certifikat o završenom kursu „Informacioni sistemi za policijske službenike u BiH“
 22. od-do: Od 08.09.2008. godine do 07.10.2008. godine naziv ustanove, mjesto i država: Policijska akademija Uprave za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o završenom kursu pod nazivom „Kurs za srednji rukovodni kadar“
 23. od-do: Od 23.03.2009. godine do 27.03.2009. godine naziv ustanove, mjesto i država: Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, BiH stečeno zvanje ili diploma: Potvrda o završetku obuke na temu „Tehnike saslušanja maloljetnih izvršilaca i maloljetnih žrtava krivičnih djela“
 24. od-do: Od 05.10.2010. godine do 08.10.2010. godine naziv ustanove, mjesto i država: Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini u saradnji sa g. Alainom Boucherie iz Brigade za prevenciju maloljetničkog kriminala iz Garda, Sarajevo, BiH stečeno zvanje ili diploma: Diploma o pohađanju kursa „Akcije brigada za prevenciju maloljetničkog kriminala“
 25. od-do: 11.04.2011. godine naziv ustanove, mjesto i država: Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o položenom testu za „Provjeru znanja iz informatike“, po Planu realizacije aktivnosti vezanih za informatičku obuku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske
 26. od-do: Od 05.10.2011. godine do 06.10.2011. godine naziv ustanove, mjesto i država: Udruženje „Partnerstvo za zdravlje“ BiH, Sarajevo, BiH stečeno zvanje ili diploma: Certifikat o uspješno završenom treningu za trenere pod nazivom „Seksualno prenosive infekcije i HIV za visokorizična nemedicinska zanimanja“
 27. od-do: Od 04.11.2013. godine do 06.11.2013. godine naziv ustanove, mjesto i država: Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o pohađanju seminara „Rad policije sa maloljetnicima“
 28. od-do: 10-11.11.2010. godine i decembar 2013. godine naziv ustanove, mjesto i država: Ministarstvo pravde Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Sertifikat Ministarstva pravde Republike Srpske o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika od 30.12.2013. godine
 29. od-do: Od 21.01.2014. godine do 24.01.2014. godine naziv ustanove, mjesto i država: Podrška EU za provođenje zakona, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Certifikat od predstavnika podrške EU za provođenje zakona o učešću u radu radionice „Etika i integritet u policiji“
 30. od-do: Od 20.08.2014. godine do 22.08.2014. godine naziv ustanove, mjesto i država: Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o pohađanju seminara „Kriminalistička obrada lica mjesta“
 31. od-do: Dana 01.04.2016. godine naziv ustanove, mjesto i država: Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH stečeno zvanje ili diploma: Uvjerenje o položenom stručnom ispitu broj: 23.02/153-173/16, od 04.04.2016. godine
 
UČEŠĆE U RADU NAUČNIH KONFERENCIJA:

 • Učešće na Tematskom naučnom skupu „Maloljetnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja mladih“ održan u Banjoj Luci 19. i 20. novembra 2008. godine koji je organizovala Visoka škola unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na ovom naučnom skupu prezentovao je svoj rad „Egzogeni i endogeni faktori maloljetničke delinkvencije”.
 • Učešće na Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva)“ koja je održana u Laktašima u periodu 27-29. mart 2013. godine, a Konferenciju je organizovala Visoka škola unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom (Hanns Seidel Stiftung). Na ovoj naučno-stručnoj konferenciji prezentovao je svoj rad „Uloga djece i mladih – svjedoka nasilja u sprečavanju nasilja među svojim vršnjacima“
 • Učešće na X međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Kriminalističko-kriminiloška istraživanja – stanje i perspektive“ koja je održana u Banjoj Luci 25.12.2015. godine, a Konferenciju je organizovala Internacionalna asocijacija kriminalista i Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na ovoj naučno-stručnoj konferenciji prezentovao je svoj rad „Zastupljenost elektronskog nasilja među adolescentima (socijalno-psihološko istraživanje)“.
 • Dana 03.03.2016. godine u Banjoj Luci održao je Javnu tribinu pod nazivom „Reagovanje na vršnjačko nasilje“, koju je organizovalo Filozofsko društvo Republike Srpske u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci.
 
SEMINARI:

1. U okviru seminara „Maloljetnička pravda i socijalni rad – socijalni rad u kontekstu maloljetničke pravde“ koji je u organizaciji Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini održan 2011. godine u Laktašima, održao je predavanje članovima Udruženja stručnih radnika socijalnih djelatnosti Republike Srpske, predstavnicima ustanova socijalne zaštite, Ombudsmana Bosne i Hercegovine i Udruženja medijatora Bosne i Hercegovine na temu „Uloga i odgovornosti različitih institucija sistema u kreiranju i provođenju zakonskih mjera prema maloljetnim prestupnicima (metode saradnje)“
 
2. Seminar o maloljetničkoj delinkvenciji – EU standardi i iskustva koji je održan u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci, 2012. godine, a organizatori seminara su TAIEX i MUP Republike Srpske
 
3. Seminar „Praksa i kriteriji procjene postojanja opasnosti od odlaganja u postupku preduzimanja nekih radnji dokazivanja“ koji je u okviru projekta „Uspostava boljih mehanizama saradnje između policije i tužilaštava u Bosni i Hercegovini“ održan 2009. godine u organizaciji Visokog tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, Centara za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i pravosudne komisije Brčko distrikta
 
4. Na seminaru „Banjaluka bezbjedan grad, negativne pojave, stanje i preventivne mjere (prosjačenje, alkoholizam, narkomanija i nasilje)“ koji je održan 2009. godine, a kojeg su organizovali JU „Centar za socijalni rad“ Banjaluka i Centar javne bezbjednosti Banja Luka, održao je izlaganje na temu „Alkoholizam i narkomanija“
 
5. Na seminaru „Maloljetnička delinkvencija“ koji je održan 2009. godine u Banjoj Luci, a kojeg je organizovao TAIEX – Direktorat za proširenje Evropske komisije, održao je predavanje na temu „Maloljetnička delinkvencija u Bosni i Hercegovini“
 
6. Prisustvovao je seminaru „Borba protiv korupcije – prevencija i represija“ koji je 2011. godine održan u Banjoj Luci, a seminar je organizovao MUP RS u saradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija TAIEX
 
OKRUGLI STOLOVI:
 
1. Okrugli sto održan u Prijedoru, 2013. godine, u okviru Projekta Centra za socijalni rad Prijedor «Razvijanje međusektorske saradnje i primjena iskustava dobre prakse u zaštiti žrtava nasilja u porodici»
 
2. „Kreiranje usluga za djecu izloženu zanemarivanju i zlostavljanju – sigurne kuće za djecu“ održan u Banjoj Luci 2008. godine koji je organizovala JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka u saradnji sa ustanovom „Sigurna dečija kuća“ Novi Sad
 
3. „Banja Luka – bezbjedna zajednica“ koji je 2009. godine održan u Banjoj Luci, a kojeg je organizovao Grad Banja Luka
 
4. „Ne alkoholu među mladima“ održan 2010. godine u Banjoj Luci, kojeg je organizovao Ombudsman za djecu Republike Srpske
 
5. „Novi Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske“ koji je 2010. godine, u organizaciji Misije OEBS-a u BiH održan u Banjoj Luci
 
6. „Seksualna eksploatacija djece u Republici Srpskoj“, koji je održan 2012. godine u Banjoj Luci,a organizator ovog Okruglog stola je Ombudsman za djecu RS
 
7. „Pravo djeteta na zaštitu od nasilja“ održan u Banjoj Luci 03.06.2015. godine koji je organizovalo Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske i Ombudsman za djecu Republike Srpske
 
RADIONICE I PREZENTACIJE:
 
1. Radionica „Mediji o djeci – djeca u medijima“ održana u Banjoj Luci 2009. godine koju je organizovao Ombudsman za djecu Republike Srpske)
 
2. Prezentacija predstavljanje Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i razvoj koja je održana 2010. godine u Banjoj Luci, a koju je organizovala Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske
 
3. „Podrška policijskim službenicima nakon stresnih situacija“ koja je održana 2011. godine u Banjoj Luci, a koju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim atašeom Republike Austrije u Bosni i Hercegovini
 
OSTALE AKTIVNOSTI:
 
 • Kao student psihologije prezentovao je koautorski istraživački rad Đurić, M. i Bratić, V. (2003). „Ideja smrti kod djece različitog uzrasta“ na Trećoj CLIPSEE studentskoj konferenciji „Djetinjstvo i trauma“ koja je održana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u periodu 05-09.12.2003. godine.
 • Godine 2008. ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske imenovan je za člana Radne grupe za izradu Okvirnog nastavnog plana i programa u okviru projekta „Prevencija nasilja koje uključuje djecu i promocija poštivanja različitosti u Bosni i Hercegovini kroz obrazovni sistem“ koji implementira Save the Children UK u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). 
 • Godine 2009. održao je predavanja štićenicima i osoblju Dječjeg doma „Rada Vranješević“ u Banjoj Luci na teme: „Prevencija maloljetničke delinkvencije“, „Prevencija vršnjačkog nasilja“ i „Prevencija zloupotrebe duvanskih proizvoda, alkohola i droga“. 
 • Bio je predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – član Radne grupe za strateški cilj „Primjena kaznenog zakonodavstva za maloljetnike u praksi“ čija realizacija je vršena u okviru Strategije protiv maloljetničkog prestupništva u Bosni i Hercegovini (2006-2010). 
 • U svojstvu člana Radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 2010. godine učestvovao je u izradi prijedloga Pravilnika o primjeni mjere policijskog upozorenja iz člana 124. stav 1. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 13/10). 
 • Od 2010. godine ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske imenovan je za rad na projektu „Prevencija i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“ kojeg realizuje UNDP i UNFP. 
 • Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je bio imenovan za rad na planiranju i implementaciji Strategije za sprečavanje nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici u Republici Srpskoj za period 2011-2013. godina. 
 • Od 2011. godine član je Radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izradu i realizaciju nastavnog plana i programa obuke policijskih službenika u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i u okviru toga učestvovao je u izradi Priručnika za obuku na navedenu temu i, kao predavač, u realizaciji programa obuke policijskih službenika MUP-a RS.
 • Godine 2011. u okviru implementacije programa preventivne edukacije policijskih i vojnih službenika o zaštiti na radnom mjestu od HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija/oboljenja kao i na smanjenju stigme i diskriminacije po ovom pitanju kojeg organizuje nevladina organizacija „Partnerstvo za zdravlje“ – Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, održao je predavanje na temu „Seksualno prenosive infekcije i HIV za visokorizična zanimanja“ regrutima Vojske BiH u kasarni Pazarić u Sarajevu, a 2012. godine, na istu temu je održao predavanje policijskim službenicima Stanice javne bezbjednosti Prijedor. 
 • Godine 2012. održao je izlaganje /prezentaciju/ na Konferenciji „Nasilje među mladima – istraživački rezultati i programi prevencije“, koja je održana na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Organizator Konferencije je Filozofski fakultet u Banjoj Luci. 
 • Rješnjem Ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske od 2012. godine član je Koordinacionog tima za praćenje i unapređenje rada organizacionih jedinica MUP-a RS koje rade na poslovima maloljetničke delinkvencije. 
 • Učestvovao je u izradi nastavnog plana i programa seminara „Rad policije sa maloljetnicima“ i od 2013. godine, u svojstvu predavača, učestvuje u realizaciji navedenog seminara, koji organizuje Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. 
 • Rješenjem Ministra unutrašnjih poslova od 2014. godine bio je član Radne grupe za izradu Pravilnika o načinu sprovođenja zaštitnih mjera koje su u nadležnosti MUP-a RS. 
 • Rješenjem Gradonačelnika Grada Banja Luka broj: 12-G-4936/14, od 05.12.2014. godine imenovan je za člana Radne grupe ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za implementaciju Projekta „Pravda za djecu“.
 
POHVALE I NAGRADE:
 
1. Od RO Centar za osnovno obrazovanje i vaspitanje u Prijedoru, OOUR Osnovna škola “Hasan Kikić” u Ljubiji je 26.05.1986. godine dobio Posebno svjedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju “Mitar Trifunović-Učo”, u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjerno vladanje u toku osnovnog obrazovanja i vaspitanja.
 
2. Dana 06.04.2010. godine kao šef Odsjeka za sprečavanje maloljetničke delinkvencije u Centru javne bezbjednosti Banja Luka dobio je Zahvalnicu, a Odsjek kojim rukovodi je dobio Povelju od Osnovne škole „Sveti Sava“ u Banjoj Luci za uspješnu saradnju sa roditeljima, učenicima i nastavnicima kroz poslove suzbijanja maloljetničke delinkvencije, vršnjačkog nasilja, upotrebe duvanskih proizvoda, alkohola i droga i prevenciju prijetnji podmetanja eksploziva.
 
3. Odlukom Ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske broj: 04/2-134-43/13, od 16.04.2013. godine zbog ostvarenih rezultata u radu Đurić Miroslavu, šefu Odsjeka za sprečavanje maloljetničke delinkvencije u Sektoru kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka, je dodijeljena zahvalnica.

Close Menu