Doc. dr Esad Čović

Docent
- Menadžment

Email: esad.convic@univerzitetpim.com  
Tel:

Obrazovanje

 • 2015. – Doktorat – Opšta ekonomija, Internacionalni univerzitet Brčko, BiH
 • 2012. – Master – Opšti menadžment, Internacionalni univerzitet Brčko, BiH

2019 – Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Menadžement

Dana 24.10.2014 godine učestvojao sam na naučnom skupu kojeg je pripremip prof. dr. Dušan Jarić  na temu „STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE U FUNKCIJI ODRŽIVOG PRIVREDNOG RAZVOJA“ te sam na istom aktivno uzeo učešće sa temom „MENADŽERSKO UPRAVLJANJE PREDUZEĆIMA U KRIZI“

Dana 15.08 do 19.08. 2016. godine učestvovao sam na međunarodnom naučnom skupu ekonomista za jugo istočnu Evropu u Erlangenu Deutschland i govorio na temu revitalizacija privrednih subjekata ratom porušeni u bosni i hercegovini.

Godine 2018 skupa sa suprugom docent doktoricom psiholoških nauka Draganom Milojković-Čović objavio sam univerzitetsku knjigu pod naslovom „METODOLOŠKI I TEORIJSKI ASPEKTI  SHVATANJA PODUZETNIŠTVA I NEOPRAVDANOG PONAŠANJA MLADIH“,  CIP – Katalogizacija u publikaciji  Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo 330.8, 364.64-053.6 ISBN 978-9958-547-30-0, COBIS.BH-ID 26791686.

Godine 2020 objavio sam univerzitetsku knjigu na temu  „MIKROEKONOMIJA“  CIP – Katalogizacija u publikaciji  Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo 330.101.542(075.8),  ISBN 978-9926-473-11-4, COBISS.BH-ID 39153158.

NOVEMBAR 2020 godine objavio sam u saradnji nekoliko koautora-autora univerzitetsku knjigu UPRAVLJANJE RAZVOJEM, IMPERATIV USPJEHA“, CIP oznaka ISBN 978-9926-437-13-8 COBBISS.BH-ID 41482502.

Objavio sam do sada više naučnih i stručnih radova iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, poljoprivrede i turizma. Predlagao preduzećima reinžinjaring u cilju održivog razvoja i opstanka istih  u privrednom i tržišnom ciklusu. Pa sam taku u naučnim časopisima objavio sljedeće teme:

 1. PRIMUS Gradiška broj: 5/2013: godina III – UDK 334odnosno p.71:005.5(497.6) DOI objavio temu „STRATEŠKI RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA REPUBLIKE SRPSKE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“ .
 2. PRIMUS Gradiška isti broj od iste godine, druga tema „FAZE DONOŠENJA ODLUKA O BUDŽETSKOM FINANCIRANJU ZA RAD MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA ILI AKCIONARSKIH DRUŠTAVA“ na strani 192 istog naučnog časopisa.
 3. INTERNACIONSLNI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT godina I, broj: II. decembra 2012 godine pod oznakom UDK 336.76:658.1(497.6) objavljen je stručni članak na temu „INVESTICIONI FONDOVI I MOGUĆNOST ZA ULAGANJE U RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA REPUBLIKE SRPSKE I BIH“ .
 4. INTERNACIONSLNI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT godina II, broj: III, Jun, 2013 godine pod oznakom UDK 339.1: 659.2 (497.6) objavljen je stručni i naučni članak na temu „TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA PREDUZEĆA“.
 5. INTERNACIONSLNI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT godina III, broj: VI, decembar, 2014 godine pod oznakom UDK 65.017 na temu „ISTORIJAT I STRATEŠKI CILJEVI PRIVREDNOG DRUŠTVA „AGROKOMERCA“ D.D. VELIKA KLADUŠA I ULOGA MENADŽMENTA U NJEGOVOM RAZVOJU“ na strani 97 u kojem je ponuđeno novi oblik organizovanja proizvodnje, prerade i plasmana gotovih proizvoda na domaće i inostrano tržište- ponuđen savremeni reinžinjering preduzeća!
 6. PRIMUS Gradiška broj: 4/2014: godina III – UDK 334.71:005.5(497.6) DOI 10.7251/PRISR 1305136C objavio temu „PRIVREDNI RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“ .
 7. PRIMUS Gradiška isti broj od iste godine oznaka- UDK 334.71:336.761/.762 DOI 10.7251/PRISR „FAZE ODLUČIVANJA O BUDŽETSKOM FINANCIRANJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA“ na strani 192 istog naučnog časopisa.
 8. INTERNACIONSLNI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT godina VII, broj: XIV, Decembar, 2018 godine pod oznakom UDC 047 (336.1)497.6 objavljen je stručni i naučni članak na temu „METODE, FAZE I NAČIN DONOŠENJA ODLUKA O FINANCIRANJU PREDUZEĆA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA“.
 9. INTERNACIONSLNI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT godina VIII, broj: XV, JUNI, 2019 godine pod oznakom UDC 045 (336) objavljen je pregledni članak na temu „BANKA I BANKARSKI FINANSIJSKI POSLOVI“. 
 10. INTERNACIONSLNI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT godina VIII, broj: IX, JANUAR, 2021. godine pod oznakom ISSN 2233-1603, COBISS.BH-ID 19756294, UDC:05(045):33>336.7 objavljen je pregledni članak na temu „RESURSI KOMERCIJALNE BANKE U POSLOVNIM FINASIJAMA SA ASPEKTA NJIHOVIH IZVORA“.