Filozofski fakultet PIM univerziteta organizuje nastavu na studijskim programima: PSIHOLOGIJA i ANDRAGOGIJA.

Završetkom akademskih studija prvog ciklusa na Filozofskom fakultetu studenti mogu steći zvanje diplomirani psiholog-240 ECTS bodova ili diplomirani andragog-180 ECTS bodova. Završetkom akademskih studija drugog ciklusa studija studenti mogu steći zvanje master psihologije-300 ECTS bodova ili master andragogije- 300 ECTS bodova.

Nastavni proces na Filozofskom fakultetu organizovan je kao spoj teorijskog nastavnog procesa, naučnoistraživačkog rada i aktuelnih istraživanja. Svakodnevna potreba za razumijevanjem društvenih procesa i identifikovanjem uzroka koji dovode do takvih procesa, iznalazeći odgovore na takva ponašanja, postaju imperativ ljudskog djelovanja. Stoga je uloga psihologa izuzetno značajna. Stečeno znanje i kompetencije koje će ponijeti sa sobom studenti Filozofskog fakulteta završetkom studija omogućavaju zaposlenje u različitim djelatnostima i institucijama kao što su škole, centri za rad sa maloljetnicima, ustanova za socijalni rad, terapijska zajednica, proizvodne organizacije, finansijske i pravosudne institucije, javna uprava i dr.

Cilj studijskog programa psihologije je razumijevanje psiholoških ideja i koncepcija, sticanje znanja važnih za psihološku praksu i istraživanje psiholoških tema, kako na naučnom tako i na stručno-praktičnom nivou.

S ciljem razvijanja psihološke prakse u okviru Filozofskog fakulteta PIM univerziteta organizovano je psihološko savjetovanje koje vode profesori i asistenti Filozofskog fakulteta PIM univerziteta pod nazivom Psihološko savjetovalište PIM univerziteta.

Leave a Reply

Close Menu