Fuad-Purisevic-izmjena.fw_.png

Dr Fuad Purišević

vanredni profesor

Upravno pravo Menadžment javne uprave


Email: fuad.purisevic@pravnifakultet.edu.ba

Obrazovanje

  • 1987 – Diploma – Pravni fakultet Sarajevo
  • 2007 – Doktorat – Pravni fakultet Sarajevo

2008 – Izbor u zvanje – Otvorni univerzitet Apeiron Travnik, državno pravnih nauka, građansko pravnih nauka

Najvažniji objavljeni radovi

  • F. Purišević, Boračka zaštita u federaciji BiH, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo 2000. – knjiga
  • F. Purišević, Boračka prava u BiH i državama okruženja, Službeni list BiH, Sarajevo 2010. – knjiga
  • F. Purišević, Opći upravni poostupak u BiH( upravno – procesno pravo I dio) Službeni list BiH, Sarajevo 2012. – udžbenik
  • F. Purišević, Postupak ostvarivanja prava boračke populacije u BiH, Pravna misao ; Sarajevo 2009.
  • F. Purišević, Prava boraca u Republici Srpskoj sa uporednom analizom prava boraca u Federaciji BiH kao integrativnih prava; Revija za pravo i ekonomiju Mostar 2010.Izvorni naučno članak