Ilija Zindović

Prof. dr Ilija Zindović

Vanredni profesor
- Građansko pravo i Poslovno pravo i pravo društava

E-mail: ilija.zindovic@pravnifakultet.edu.ba  

Biografija

Obrazovanje

  • Doktorirao na Pravnom fakultet u Beogradu, 2005. godine. Naziv disertacije: „Multinacionalne kompanije i pravo konkurencije”.
  • Magistrirao na Pravnom fakultetu u Kragujevacu, 1991. godine. Naziv magistarskog rada: „Sadržina i dejstvo klauzule najvećeg povlašćenja u medjunarodnim trogovinskim odnosima”.
  • Osnovne studije završio na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 1982. godine.

Najvažniji objavljeni radovi

Udžbenik

[1] ZINDOVIĆ, Ilija: Obligaciono pravo-posebni deo, Poslovni biro Beograd, 2010., 207 str. ISBN:978-86-7889-405-3(COBISS.SR-ID 79568908).

[2] ZINDOVIĆ, Ilija: Metodologija i tehnika izrade sudskih odluka, (monografija), Poslovni biro, Beograd, 2010., 183. str. ISBN 978-86-7889-406-0 (COBISS.SR-ID 179659788).

[3] ZAKIĆ, Milorad – ZINDOVIĆ, Ilija: Metodologija naučno istraživačkog rada, Poslovni biro, Beograd, 2010., 199. str. ISBN 978-86-7889-7(COBISS.SR-ID 180131340).

Monografija

[1] ZINDOVIĆ, Ilija-DRAGUTINOVIĆ Obren: Krivično pravo u sudskoj praksi, 801. str., Litopapir Čačak, 1994. godine, ID=37036044.

[2] ZINDOVIĆ, Ilija: Multinacionolne kompanije i ekonomska špijunaža (monografija), Alisa Pres, Kraljevo, 2008. godine, 169. str. ISBN: 978 86-85491-31-3 (COBISS.SR.ID 154172172).

[3] ZINDOVIĆ, Ilija: Multinacionolne kompanije i ekonomska špijunaža (monografija), Alisa Pres, Kraljevo, 2008. godine, 169. str. ISBN: 978 86-85491-31-3 (COBISS.SR.ID 154172172).

[4] SVIČEVIĆ, Radoslav – ZINDOVIĆ Ilija: Pisanje i grafoskopsko veštačenje, Poslovni biro, Beograd, 2013., 295 str. ISBN 978-86-7889-533-3 (COBISS.SR-ID 206690828).

 Naučni rad objavljen u međunarodnom časopisu

[1] ZINDOVIĆ, Ilija –VUJISIĆ, Dragan -VARGA, Siniša: Intellectual property-Legal monopoly or subjects or free competition, ТТЕМ- Techniks Tehnologies Education Menagement, 2012, бр. 1, ISSN 1840-1503.

Naučni rad objavljen u časopisu nacionalnog značaja

[1] ZINDOVIĆ, Ilija: Pravno regulisanje ugovora o lizingu: Pravni život, 1993, br. 7-8, str. 735- 744, UDK 34(497.11) (05), ISSN 0350-0500.

[2] ZINDOVIĆ, Ilija: Dozvoljena lukavstva i zabranjena pitanja kod saslušanja svedoka u sudskom postupku: Izbor sudske prakse,1994, br. 4, str. 13-15, ISSN.0354-3226.

 [3] ZINDOVIĆ, Ilija: Suverenitet teorija, praksa, sporna pitanja: Izbor sudske prakse, 1994, br. 12, str. 14-17, ISSN.0354-3226.

 [4] ZINDOVIĆ, Ilija: Krivično delo ubistva u prekoračenju granica nužne odbrane i krivično delo ubistva na mah – razgraničenje: Poslovna politika – sudska praksa, 1995, br. 5, str. 65- 68.

[5] ZINDOVIĆ, Ilija: Pravo stanovanja u otkupljenom stanu lica koje je izgubilo status člana porodičnog domaćinstva: Glosarijum, Izbor sudske prakse,1996, br. 2, str. 60-61, ISSN.0354-3226.

Naučni rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini u Zborniku radova ili Knjizi rezimea

 [1] ZINDOVIĆ, Ilija: Pretpostavka nevinosti u krivičnom zakonodavstu Srbije i Crne Gore i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u: Bejatović (ur.), Zbornik radova, referat podnet na redovnom godišnjem savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Zlatibor septembar 2004. godine. str. 325-337, ISBN 86- 83437-19-1 (COBISS.SR-ID 116548364).

[2] ZINDOVIĆ, Ilija: Odgovornost za pregovore (Culpa in contrahendo )- Pravni osnov i pretpostavke odgovornosti, u: Vukadinović (ur.), Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima, Kragujevac 2008., str. 230-239, ISBN 978-86-71 49-O5O-4(JP), (COBISS.SR-ID 171234828).

[3] ZINDOVIĆ, Ilija: Razlozi ograničavanja potpune konkurencije, u: Mićović (ur.), Liberalizam i zaštita konkurencije, međunarodni naučni skup, Kragujevac, 2010. str. 231-234, ISBN 978-86-7623-015-0, (COBISS.SR-ID 175050252).