Doc. dr Miroslav Đurić

DOCENT

PREDMETI:
Uvod u razvojnu psihologiju;
Razvojna psihologija;
Socijalno-emocionalni razvoj;
Psihologija porodice;
Motivacija i emocije;
Psihologija opažanja;
Psihologija pamćenja i mišljenja

Email: miroslavzdjuric@gmail.com  
Tel: 065-991-964

Obrazovanje

 • Doktorat – Doktor psiholoških nauka, 03.07.2015. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Magistar – Magistar psihologije, 11.02.2008. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Diploma – Diplomirani psiholog, 29.04.2004. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

2016 – Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Razvojna psihologija
2016 – Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Opšta psihologija

Najvažniji objavljeni radovi

 1. Đurić, M. (2008). Egzogeni i endogeni faktori maloljetničke delinkvencije, u Mitrović, Lj. (Ur.) Maloljetnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja (Tematski naučni skup) (pp. 421-434). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.
 2. Đurić, M. (2013). Socijalno-psihološki pristup fenomenologiji maloljetničke delinkvencije na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka, u: Bezbjednost, policija, građani 1-2/13 (pp. 91-101). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
 3. Đurić, M. (2015). Zastupljenost fizičkog nasilja među adolescentima (Socijalno-psihološko istraživanje), u: Bezbjednost, policija, građani 34/15 (pp. 133-144). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
 4. Đurić, M. (2016). Zastupljenost psihološkog nasilja među adolescentima, u: Bezbjednost, policija, građani 1-2/16 (pp. 73-87). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
 5. Grbić-Pavlović, N., Đurić, M., Bijelić, S. i Bukara, S. (2016). Priručnik za primjenu policijskog upozorenja prema maloljetnicima. Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
 6. Đurić, M. (2013). Uloga djece i mladih – svjedoka nasilja u sprečavanju nasilja među svojim vršnjacima, u: Zbornik radova: Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva) (Međunarodna naučnostručna konferencija) (pp. 383-396). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.
 7. Đurić, M. (2015). Zastupljenost elektronskog nasilja među adolescentima (Socijalno-psihološko istraživanje), u: Zbornik radova: Kriminalističko-kriminološka istraživanja – stanje i perspektive, Vol. 8, Br. 1, (pp. 193-203). Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista i Uprava za policijsko obrazovanje.
 8. Đurić, M. (2008). Profesionalne preferencije mladih. Laktaši: Grafomark.
 9. Đurić, M. (2012). Aktivnosti u prevenciji maloljetničke delinkvencije (socijalno-psihološki pristup). Laktaši: Grafomark.
 10. Đurić, M. (2016). Reagovanje adolescenata na vršnjačko nasilje (socijalno-psihološki pristup). Laktaši: Grafomark.
 

Druge značajne informacije (učešće na konferencijama, projekti, angažaman)

 • Učestvovao je na Tematskom naučnom skupu „Maloljetnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja mladih“ održan u Banjoj Luci 19. i 20. novembra 2008. godine koji je organizovala Visoka škola unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na ovom naučnom skupu prezentovao je svoj rad „Egzogeni i endogeni faktori maloljetničke delinkvencije”.
 • Učestvovao je na Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva)“ koja je održana u Laktašima u periodu 27-29. mart 2013. godine, a Konferenciju je organizovala Visoka škola unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom (Hanns Seidel Stiftung). Na ovoj naučno-stručnoj konferenciji prezentovao je svoj rad „Uloga djece i mladih – svjedoka nasilja u sprečavanju nasilja među svojim vršnjacima“
 • Učestvovao je na X međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Kriminalističko-kriminološka istraživanja – stanje i perspektive“ koja je održana u Banjoj Luci 25.12.2015. godine. Konferenciju je organizovala Internacionalna asocijacija kriminalista i Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na ovoj naučno-stručnoj konferenciji prezentovao je svoj rad „Zastupljenost elektronskog nasilja među adolescentima (socijalno-psihološko istraživanje)“.
 • Član je ekspertskog tima u realizaciji projekta „Uspostavljanje referalnog mehanizma podrške djeci u riziku u školama Republike Srpske“ koji realizuje Društvo psihologa Republike Srpske, u saradnji i pod nadležnošću Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, a uz podršku UNICEF-a, u periodu 01.04.2018. do 31.03.2020. godine.