Aleksandra-Vuković-izmjena.jpg

Dr Aleksandra Vukelić, docent

Teorija države i prava


Email:

Obrazovanje

  • 2003 – Diploma – Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, Pravo
  • 2011 – Magistar pravnih nauka – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2015 – Doktorat – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet Pale, Pravne nauke

2015 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Teorija države I prava
2018. godine izabrana je za predsjednika Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“.

Najvažniji objavljeni radovi

1. „Zlostavljanje na radu (mobing) u Republici Srpskoj – pravni aspekti“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 22/2010, Banja Luka, 2010, str. 623-634.

2. „Radnopravni aspekti disciplinske odgovornosti zaposlenih u Republici Srpskoj“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 27/2011, Banja Luka, 2011, str. 601-612.

3. „Zabrana diskriminacije u pravu Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na antidiskriminacijsko radno zakonodavstvo“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 31/2012, Banja Luka, 2012, str. 713-730.

4. „Načini zaštite i sprečavanja zlostavljanja na radu“, Moderna uprava, Časopis za upravnopravnu teoriju i praksu, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Grafomark, Laktaši, 2012, str. 101-120.

5. „Zaštita od diskriminacije prema Zakonu o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine – de lege lata i de lege ferenda“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 35/2013, Banja Luka, 2013, str. 711-737.

6. „Pravni okvir zaštite od mobinga u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine“, Anali poslovne ekonomije, Časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2013, str. 193-216.

7. „Participacija žena u predstavničkim organima u Bosni i Hercegovini“, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, broj: 2/2013, str. 117-132.

8. „Načini zasnivanja radnog odnosa u opštem i posebnom režimu radnih odnosa“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, 2014, str. 485-505.

9. „Nedorečenosti u pravnoj regulaciji mobinga, kao oblika diskriminacije“, časopis Vještak, broj 3, Centar za vještačenje „Zenit“, Banja Luka, 2015.

10. „Zasnivanje radnog odnosa državnih službenika“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 50/2017, Banja Luka, 2017, str. 507-530.

11. „Zaštita zaposlenih lica koja prijavljuju korupciju“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 50/2018, Banja Luka, 2018, str. 507-530.

Knjige
1. „Zlostavljanje na radu – mobing“, Grafomark, Laktaši, 2012. 2. „Antidiskriminacijsko radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini“, monografija, Grafomark, Laktaši, 2016. 3. „Mobing – Zlostavljanje na radu sa primjerima iz sudske prakse“, monografija, Grafomark, Laktaši, 2018.

Close Menu