Doc. dr Esad Čović

Docent
- Menadžment

Email: esad.convic@univerzitetpim.com  
Tel:

Obrazovanje

  • 2015. – Doktorat – Opšta ekonomija, Internacionalni univerzitet Brčko, BiH
  • 2012. – Master – Opšti menadžment, Internacionalni univerzitet Brčko, BiH

2019 – Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Menadžement

Najznačajniji naučni radovi

1. PRIMUS Gradiška broj: 5/2013: godina III – UDK 334.71:005.5(497.6) DOI objavio temu
„STRATEŠKI RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA REPUBLIKE SRPSKE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“ .
2. PRIMUS Gradiška isti broj od iste godine, druga tema „FAZE DONOŠENJA ODLUKA O BUDŽETSKOM FINANCIRANJU ZA RAD MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA ILI AKCIONARSKIH DRUŠTAVA“ na strani 192 istog naučnog časopisa.
3. INTERNACIONSLNI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT godina I, broj: II. decembra 2012 godine pod oznakom UDK 336.76:658.1(497.6) objavljen je stručni članak na temu „INVESTICIONI FONDOVI I MOGUĆNOST ZA ULAGANJE U RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA REPUBLIKE SRPSKE I BIH“ .
4. INTERNACIONSLNI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT godina II, broj: III, Jun, 2013 godine pod oznakom UDK 339.1: 659.2 (497.6) objavljen je stručni i naučni članak na temu „TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA PREDUZEĆA“.
5. INTERNACIONSLNI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT godina III, broj: VI, decembar, 2014 godine pod oznakom UDK 65.017 na temu „ISTORIJAT I STRATEŠKI CILJEVI PRIVREDNOG DRUŠTVA „AGROKOMERCA“ D.D. VELIKA KLADUŠA I ULOGA MENADŽMENTA U NJEGOVOM RAZVOJU“ na strani 97 u kojem je ponuđeno novi oblik organizovanja proizvodnje, prerade i plasmana gotovih proizvoda na domaće i inostrano tržište- ponuđen savremeni reinžinjering preduzeća!
6. VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNE STUDIJE „CEPS“ KISELJAK godina I, broj II, septembar 2014 godine objavljena tema „ ULOGA MENADŽMENTA U PRIVREDNOM RAZVOJU“ na strani 46.
7. PRIMUS Gradiška broj: 4/2014: godina III – UDK 334.71:005.5(497.6) DOI 10.7251/PRISR 1305136C objavio temu „PRIVREDNI RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“ .
8. PRIMUS Gradiška isti broj od iste godine oznaka- UDK 334.71:336.761/.762 DOI 10.7251/PRISR „FAZE ODLUČIVANJA O BUDŽETSKOM FINANCIRANJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA“ na strani 192 istog naučnog časopisa.
9. UNIVERZITET U BIHAĆU – ekonomski fakultet Bihać godina V-UKD,4687/16 objavljena tema u časopisu fakulteta na temu: „ULOGA INVESTICIONIH BANAKA U DRUŠTVENO EKONOMSKOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE“.
10. UNIVERZITET U BIHAĆU – ekonomski fakultet Bihač godina V-UKD,4687/16 objavljena tema u časopisu fakulteta na temu: „ULOGA KOMERCIJALNIH BANAK U PRIVREDNOM RAZVOJU BiH“.
11. VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNE STUDIJE „CEPS“ KISELJAK godina I, broj II, septembar 2014 godine objavljena tema „ULOGA MENADŽMENTA U PRIVREDNOM RAZVOJU“.
12. UNIVERZITET U BIHAĆU – ekonomski fakultet Bihać godina VI -UKD,50178/17 objavljena tema u časopisu fakulteta na temu: „ULOGA TURIZMA U PRIVREDNOM RAZVOJU DRUŠTVA“Bosne i Hercegovine.