Prof. dr Ostoja Barašin

Profesor

Predmeti:
- Sociologija;
- Kultura,Etika i Komunikacije;
- Retorika;
- Metodologija NIR-a

Email: barasinostoja@gmail.com  

Obrazovanje

DOKTORAT:
Naziv institucije: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Mjesto i godina završetka: Banja Luka, 2008.
Naziv disertacije: Reklama između tržišne komunikacije i manipulacija
Uža naučna/umjetnička oblast: Posebne sociologije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE:
Naziv institucije: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Mjesto i godina završetka: Banja Luka, 2004.
Naziv magistarskog rada: Sociološki aspekti savremenog marketinga
Uža naučna/umjetnička oblast: Posebne sociologije

OSNOVNE STUDIJE:
Naziv institucije: Centar visokih vojnih škola,Vojna akademija kopnene vojske Beograd
Mjesto i godina završetka: Beograd, 1980.

Objavljeni naučni radovi i knjige

 1. Dezinformacija i manipulacija,Defendologija”, Banja Luka, 2003, br. 13-14, (UDK 316.77.001), str. 141-153.
 2. Značaj, društvena uloga i etička dimenzija marketinga, ‘Defendologija”, 2005, Banja Luka, br. 17-18, (UDK: 658.8), str.123-132.
 3. Savremene paradigme marketing procesa i njihov uticaj na oblikovanje potrošačkog društva,  ”Anali poslovne ekonomije”, Banja Luka, 2008, broj 2. (UDK 658.8.005), str.119-132.
 4. Potreba, u(potreba) i zlo(upotreba) religije, Defendologija”, Banja Luka, 2008, br. 23-24. (UDK 211.2:316.3), str. 151-158.
 5. Siromaštvo kao izvor ugrožavanja ljudskih prava, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu ”Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini”, Banja Luka, 2009. UDK 316.442(497.6)(082), str.543-549.
 6. Kraj istorije ili kraj liberalizma, Defendologija”, br. 25-26, Banja Luka, 2009, UDK 316.334.3, str.123-128.
 7. Reklame na tržištu BiH i reakcija građana na njihove poruke, ”SVAROG”, broj 2, Banja Luka, 2011, Izvorni naučni članak, UDK 659.1:316.64(497.6RS), 180-192.
 8. Društvo-nasilje-preventivno bezbjednosni aspekti, Defendologija”, Banja Luka, 2011, br. 29-30, Izvorni naučni članak, UDK 316.42:/316.485.26/647.3; DOI: 10.5570/dfnd.s201101009; COBISS.BH-ID 1862680, str.9-18.
 9. Nacionalna i vjerska mržnja generator nestabilnosti u BiH, Zbornik radova sa međunarodnog skupa na temu: Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. godine u RS i BiH, Defendologija centar, Banja Luka, 2010, Kratak naučni članak, UDK 3165.647.3/35:177.8, str. 193-204.
 10. Mržnja-generator nestabilnosti u BiH, Zbornik radova, Međunarodna konferencija: BiH u savremenom geopolitičkom okruženju, NUBL Banja Luka, 2011. Izvorni naučni članak, UDK 3165.647.3/.5(497.6), str.1180-189.
 11. Nasilje u sportu kao medijski spektakl, Zbornik radova, Međunarodna konferencija: Nasilje i sport, Defendologija centar, Banja Luka, 2011. Pregledni rad, UDK 316.647.3:316.774/:796 str. 130-142.
 12. Društveni kontekst i posledice vršnjačkog nasilja, Defendologija”, br.32, Banja Luka, 2012. Pregledni rad, UDK 159.922.7:316.624; DOI 10.5570/dfnd/sr 1232.03.; DOI 10.5570/dfnd.en.1232.03. str. 35-43.
 13. Siromaštvo kao izvor ugrožavanja ljudskih prava, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa ”Siromaštvo i globalna bezbjednost”, Banja Luka, 2012. Kratko saopštenje, UDK 316.343-058.34:341.231.14, str.62-66.
 14. Društvene pretpostavke izgradnje političke kulture u RS i BiH, Zbornika radova, Međunarodni naučni skup: Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini-stanje, putevi i perspektive za lokalne izbore 2012. godine”, Defendologija centar, Banja Luka, 2012,. Pregledni rad, UDK 316.334.316.77(497).6), str. 37-51.
 15. Mladi i nasilje na sportskim događajima, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu:  Omladina i prevencija društveno štetnog ponašanja-tradicija i savremeni izazovi u Republici Srpskoj i BiH, Banja Luka, 2013, Pregledni rad, UDK 316.624:796-053.6, str. 35-52.
 16. Odgovornost za javnu riječ, SVAROG, br. 6, Banja Luka, NUBL, 2013. Pregledni rad, UDK 316.334.3:316.77; DSOI br. 107251/vr1306118b; cobiss.BH-ID3690520, str. 118-140.
 17.  Obrazovanje u Republici Srpskoj kao motor tranzicije, Nauka, društvo tranzicija-Zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu: ”Doprinos nauke razvoju društva u tranziciji” Evropski defendologija centar, Banja Luka, 2015. Pregledni rad, UDK 37.014.3(497.6 RS), str. 1037-1050.
 18. Društvo znanja i obrazovanje u Republici Srpskoj-izazovi budućnosti, Rizici i bezbjednosne prijetnje-Zbornik radova sa međunartodnog naučnog skupa, Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, 2015. Pregledni rad, UDK 37.014.1:316.32I:001, str.199-210.
 19. Uloga sporta u razvoju zdravog društva, Sport za sve-Zbornik radova sa međunardnog naučnog skupa na temu: Aktuelni trenutak razvoja sporta u RS i BiH, Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjaluci, Pregledni rad, UDK:796/799:614, str.203
 20. Bezbjednosna kultura u sociološkom diskursu, Defendologija br. 41-42, Banja Luka, 2018. Pregledni rad, UDK:316,7:316.334.3; COBISS: RS-ID 7744280; DOI:10.7251/DEFSR184100IB, str. 9
 21. Visoko obrazovanje u RS u ogledalu društvene stvarnosti, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu: Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj-stanje, putevi i perspektive, Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banja Luci i Evropski defendologija centar Banja Luka, 2019. Pregledni rad, UDK: 378.014.3:316.72(497.6RS), str.125
 22. Sociologija u vremenu nevremena, Defendologija br. 43-44, Banja Luka, 2019. Pregledni rad, UDK 316.74:001.818 COBISS.RS-ID 8416024 DOI 10.7251/DEFSR4319009B, str. 9
 23. Priroda i pirijeklo društvenih sukoba u savremenoj paradigmi (Časopis Defendologija u pripremi zaštampu)

UDŽBENICI/MONOGRAFIJE:

·         Košpić, S.- Barašin O. Organizaciono strukturiranje funkcija i djelatnosti menadžmenta, Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, 2011. (ISBN 978-99955-22-30-8); (COBISS.BH-ID 2570520)

·         Ostoja Barašin, Sociološki kontekst savremenog marketinga, Besjeda, Banja Luka, 2015. (ISBN 978-99938-1-249-4); COBISS.RS-ID 489308)

Učešće u radu naučnih konferencija:

 1. Međunarodni naučni skup na temu Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini”, Banja Luka, 2009.
 2.  Međunarodni naučni skup na temu: ”Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. godine u RS i BiH
 3. Međunarodna konferencija: ”BiH u savremenom geopolitičkom okruženju, NUBL Banja Luka, 2011′
 4.  Međunarodna konferencija: ”Nasilje i sport, Defendologija centar, Banja Luka, 2011.”
 5. Međunarodnog naučni skup ”Siromaštvo i globalna bezbjednost”, Banja Luka, 2012
 6. Međunarodni naučni skup: Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini-stanje, putevi i perspektive za lokalne izbore 2012. godine”, Defendologija centar, Banja Luka, 2012.
 7. Međunarodni naučni skup na temu:  ’’Omladina i prevencija društveno štetnog ponašanja-tradicija i savremeni izazovi u Republici Srpskoj i BiH’’, Banja Luka, 2013.
 8. Međunarodni naučni skup na temu: ”Doprinos nauke razvoju društva u tranziciji” Evropski defendologija centar, Banja Luka, 2015.
 9. Međunartodni naučni skup, ”Rizici i bezbjednosne prijetnje”, Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, 2015.
 10. Međunarodni naučni skup na temu: Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj-stanje, putevi i perspektive, 2019. godine