Nikša Grgurević

Dr Nikša Grgurević, vanredni profesor

Međunarodna ekonomija


Email: niksagrgurevic@t-com.me

Obrazovanje

2012-2016 Fakultet za pomorstvo Kotor, Poslijediplomske doktorske studije – smjer Menadžment u pomorstvu
2008-2010 Fakultet za pomorstvo Kotor, Akademske magistarske studije– smjer Menadžment u pomorstvu
1996-2002 Fakultet za pomorstvo Kotor – smjer Menadžment u pomorstvu
2016 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Međunarodna ekonomija

Objavljeni radovi u međunarodnim časopisima i zbornicima

 1. Grgurević, N. (2008), „Crna Gora u kontekstu razvoja medijskog društva”, Medijski dijalozi, 1, No. 1, 221-228 (ISSN 1800-7074).
 2. Grgurević, N. (2009), „Štampani mediji i tranzicija”, Medijski dijalozi 2, No. 3, 217-224.
 3. Grgurević, N. (2010), „Globalnii mediji, nacionalna kultura i komercijalizacija elektronskih medija”, Medijski dijalozi, 3, No. 7, 167-174.
 4. Grgurević, N. (2011), „Ekonomski i tehnički aspekti procesa digitalizacije u Crnoj Gori”, Medijski dijalozi, 4, No. 9, 145-152.
 5. Grgurević, N. (2012), „Jabuka koja je promjenila svijet komunikacija”, Medijski dijalozi, 5, No. 11, 153-159.
 6. Grgurević, N. (2012), „Reality show – prava zarada”, Medijski dijalozi 5, No. 12, 543-547.
 7. Grgurević, N.(2012),„Koncentracija medija kao izazov pluralizmu i medijskoj raznolikosti”, Medijski dijalozi, Vol. 5, No. 13-14, 343-349.
 8. Grgurević, N. (2013), „Analiza institucionalnih okvira korporativnog upravljanja”, Economics & Economy, 1, No. 1, 161-174 (ISSN 2336-9213).
 9. Grgurević, N. (2013), „Ekonomski aspekti pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji“, u: Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju, Ekonomski fakultet I Pravni fakultet u Mostaru, 405-410 (ISBN 978-9958-604-78-2).
 10. Grgurević, N. (2013), „Uticaj direktnih stranih investicija na zemlje u tranziciji”, Anali poslovne ekonomije, 5, No. 8, 17-25.
 11. Grgurević,N.(2013)„Ekonomska institucionalizacija i konkurentnost privrede”, u: Istitucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, 151-161, Ekonomski fakultet u Kragujevcu (ISBN 978‐86‐6091‐043‐3).
 12. Grgurević, N. (2013), “Foreign Direct Investment as a Factor of Economic Development”, In Marketing Management of Competitiveness, Alfred Nobel University Dnipropetrovs’k, 64-66 (ISBN 978-966-434-251-0).
 13. Grgurević, N. (2013), „Uticaj ulaganja u naučnoistraživačku djelatnost na ekonomski rast i ekonomski razvoj s osvrtom na Crnu Goru”, u: Zbornik radova Internacionalnog univerziteta Travnik, 225-233 (ISSN 2232-8807).
 14. Delibašić, M. i Grgurević, N. (2014), »Framework for Researching the Modelling Possibilities of Institutional Behavior«, Montenegrin Journal of Economics, Podgorica, Vol. 9, No. 4, 65-75 (ISSN 1800-5845).
 15. Delibašić, M. i Grgurević, N. (2014a), »Institucionalno ponašanje kao osnova racionalne ekonomske politike«, god. 21, br. 2, Ekonomija /Economics, Zagreb (ISSN 1330-0636).
 16. Delibašić, M. i Grgurević, N. (2014b), »Institucionalni pluralizam I ekonomski razvoj«, Ekonomske ideje i praksa, Beograd, br. 12 (ISSN 2217-6217).
 17. Drašković, M., Pupavac, D. i Grgurević, N. (2014), „Institucionalni I organizacioni aspekti logističkih promjena u geografskoj orijentaciji terminalskih operatora”, Economics & Economy, 1, No. 2, 7-25 (ISSN 2336-9213).
 18. Делибашич М., Гргуревич Н. (2014), „К моделированию институциональногоповедения”, Tеория и практика институциональных преобразований в России, Центральный экономико-математический институт РАН, Российская russianакадемия наук, 6-20, (ISBN 978-5-8211-0651-3).
 19. Гргуревич Н. (2014), „ Характерные черты общества знаний”, Marketing Management of Competitiveness, Alfred Nobel University Dnipropetrovs’k, 91-93, (ISBN 978-966-434-308-1).
 20. Grgurević, N. (2014), „Ne(zavisno) novinarstvo između političke moći I koncentracije medija”, Medijski dijalozi, 7, No. 19, 197-205, (ISSN 1800-7074).
 21. Delibašić M., Grgurević N. (2014). „Institutional framework as a condition for corporate social responsibility”, Anali poslovne ekonomije, 6, No. 10, 57 ̶ 68.
 22. Delibašić, M. i Grgurević, N. (2014), »K modelirovaniju institucional’nogo povedenija«, u: Teorija i praktika institucional’nih preobrazovanij v Rossii, Vip. 28, Moskva, CEMI RAN, (ISBN 978-5-8211-0668-1).
 23. Zerznkzan, B., Delibasic, M. And Grgurevic, N. (2014), »Institucional’noe povedenie: teoretičeskie voprosi i praktičeskie povedenija«, Ekonomičeskie nauki sovremennoj Rossii, Vol. 67, No. 4, 19-30.
 24. Grgurević, N. (2014), „Institucionalni faktori ekonomskog razvoja u državama Jugoistočne Evrope”, Zbornik radova, Međunarodna konferencija o društvenom I tehnološkom razvoju, (STED 2014), Banja Luka, 11. Oktobar, 3, No.3 ,119-124, (ISSN 2303- 498X).
 25.   Grgurević, N. i Radović, D. (2014), „Institucionalni okviri korporativne društvene odgovornosti s osvrtom na morske luke”,Crnogorski časopis za ekologiju, Vol.1,No.1, Jul 2014, 63-73, (ISSN 2337-0149).
 26. Grgurević, N. (2014), „Stvarnost i perspektive globalne ekonomske krize”, Zbornik radova, „Međunarodni naučni skup Ekonomija i kriza trebali nam novi odgovor”,Ekonomski fakultet Pale, Andrićgrad 12.septembar,ss. 501-507.
 27. Grgurevic, N., Draskovic, M., Delibasic, M. (2015), „Institutional factors of economic development with in SEE6“,Аctual Problems Of Economics, №9 (171), 74-81 (ISSN 1993-6788).
 28. Draskovic, M., Grgurevic, N., Delibasic, M. (2015), “Institutional Properties of the South East European Region,”Ekonomika regiona”, Moskva, (ISSN 2072-6414).
 29. Grgurević, N. (2015), »Uzroci i posljedice reprodukovanja institucionalnog vakuuma u državama Jugoistočne Evrope«, Vol. 22, No. 1, Ekonomija /Economics, Zagreb,231-243, (ISSN 1330-0636).
 30. Delibašić M., Grgurević, N. (2015), „Alternativne institucije i institucionalni monizam kao kočioni faktori ekonomskog razvoja”, u: Zbornik radova Internacionalnog univerziteta Travnik, 18-20 (ISSN 2232-8807).
 31. Grgurević, N. (2015), „Osnovne institucije korporativnog upravljanja u razvijenim i naprednim morskim lukama”, Economics & Economy, 2, No. 5, 33-45 (ISSN 2336-9213).
 32. Grgurević, N. (2018), „Institucionalni faktori reforme naprednih morskih luka”, Economics & Economy, 5, No. 9-10, 89-97.
 33. Grgurević, N. (2018), „The relationship between politics and economy in the function of building sociocultural capital”, Book of abstract, Igalo.
 34. Grgurević, N. (2019), „The models of quasi-institutional behavior in SEE countries”, Book of abstract, Herceg Novi.
 35. Grgurevic, N., Petrušić,I. (2019), „Uticaj ekonomske institucionalizacije na konkurentnost privreda u državama Jugoistočne Evrope”, Zbornik radova,  Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, (STED 2019), Trebinje, 8. novembar, 194-198.
 36. Grgurevic, N., (2020) , „Institucionalni aspekti prilagođavanja morskih luka geografskoj ekspanziji terminalskih operatora”, Zbornik radova, Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, (STED 2020), Trebinje, 9-10. novembar,s.35.
 37. Grgurevic, N., (2020), „Digitalni marketing u funkciji razvoja ruralnog turizma”, Zbornik sažetaka – 1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj ruralnog turizma „Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu“ , (RRT-2020), Libertas međunarodno sveučilište i Vimal Akademija Zagreb,25.novembar, s.21.

Učešće na međunarodnim naučnim skupovima:

1. Kotor, 05. i 06. Oktobar 2012, The International Conference: „Economic Institutions as a Condition for Social and Economic Development of Transitional Countries”, sesija 5, University of Montenegro and Faculty of Maritime, Book of Abstracts (ISBN 978-86-7664-104-8), 42-43.

2. Kragujevac, 6. april. 2013, XI međunarodni naučni skup: Institucionalne promjene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Ekonomski fakultet, sekcija 1, Zbornik sa XI Naučnog skupa, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, ss. 151-161 (ISBN 978‐86‐6091‐043‐3).

3. Subotica, 18. april 2013,”Institutional framework as a condition of efficient corporate governance and a new paradigm of sustainable development”, XVIII Internacionalni naučni skup: The Role of Corporate Management in Sustainable Development- SM-2013“, Ekonomski fakultet Subotica, Poster Session, Referat No. 5.

4. Palić, 03 – 05. Septembar 2013, XX skup sa međunarodnim učešćem „ Zapadni Balkan na putu ka evropskoj uniji, tehnologija, kultura i razvoj”, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici i Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije – Institut “Mihajlo Pupin”, Beograd.

5. Mostar 7. i 8. novembar 2013, “Ekonomski aspekti priruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji”, Međunarodni naučni skup „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju”, sesija 1, Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

6. Travnik 20-21. decembar 2013, II International Conference Modern Economic Trends in the Countries of South Eastern Europe With Special Reference to Bosnia and Herzegovina, Inernational University Travnik, sesija 2.

7. Dnipropetrovs’k, March 2013 , “Foreign Direct Investment as a Factor of Economic Development”, IV International Research Conference Marketing Management of Competitiveness, Alfred Nobel University, session 1.

8. Banja Luka 26-27 septembar 2013, Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, (STED 2013), PIM Univerzitet Banja Luka, sekcija 3.

9. Travnik 23-24. May 2014, V International Conference Modern Trends in traffic, logistics and ecology for sustainable development, Inernational University Travnik, Faculty of transport and traffic sciences University of Zagreb, sekcija 3.

10. Andrićgrad 12. septembar 2014, „Međunarodni naučni skup Ekonomija i kriza trebali nam novi odgovor” Univerzitet u Istočnom Sarajevu Ekonomski fakultet Pale.

11. Banja Luka 11. Oktobar 2014, Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, (STED 2014), PIM Univerzitet Banja Luka i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske,sekcija 3.

12. Travnik, 18-19. Decembar 2015, XII Međunarodna konferencija, „Tranzicijski izazovi u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balakana sa pravnog, ekonomskog i komunikacijskog aspekta”, Inernacionalni univerzitet Travnik.

13. Miločer, 9-12. Maj 2016, Festival investicija i nekretnina FREI, “Preduslovi za unapređenje poslovnog okruženja: Izazov za Herceg Novi” , organizatori: Ministarstvo održivog razvoja i turizma pod visokim patronatom predsjednika Vlade Crne Gore.

14. Dubrovnik , 29-30. mart 2017, „4th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans”,organizatori: Evropska Komisija uz podršku grada Dubrovnika.

15. Trebinje ,26-27. maj 2017, Investiciona konferencija „Investiraj u Trebinje 2017”,organizatori: Opština Trebinje uz podršku Vlade Republike Srpske.

16. Herceg Novi, 27.april, 2020, prva virtuelna međunarodna konferencija ”Ekonomski izazovi država JIE nakon pandemije Korona virusa”, organizator :Fakultet za menadžment Herceg Novi.

17. Beograd , 21.septembar, 2020, međunarodna online konferencija „Prednosti i mane online nastave za vreme Covida 19″, organizator : Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC Beograd.

Referat sa apstraktom koji je prezentovan u zbornicima apstrakata na međunarodnim skupovima

1. Kotor, 21-22. maj 2008, Prvi kotorski medijski dijalozi, sekcija 2 (Novi mediji), Vlada Crne Gore i ELIT- Podgorica, Zbornik apstrakata, s. 10.

2. Danilovgrad, 19-21. Jun 2009, Međunarodni naučni skup: Drugi crnogorski medijski dijalozi „Tabloidizacija medija”, I sjednica, organizatori: Vlada Crne Gore i ELIT- Podgorica, Zbornik apstrakata, 5-6.

3. Herceg Novi, 4-6. Maj 2010, Međunarodni naučni skup „Mediji i globalizacija“ II sjednica, or-ganizatori: Vlada Crne Gore i ELIT- Podgorica, Zbornik apstrakata, 7-9.

4. Bijelo Polje, 27‐29. maj 2011, Međunarodni naučni skup „Digitalizacija medija“, I sjednica, organizatori: Vlada Crne Gore i ELIT- Podgorica, Zbornik apstrakata, 11-12.

5. Cetinje, 12-14. maj 2012, Međunarodni naučni skup „Rijaliti šou – kulturološke konsekvence“, III sjednica, organizatori: Vlada Crne Gore i Medijski istraživački centar – Podgorica, Zbornik apstrakata, 17.

6. Grgurević, N. (2012), “The Pluralism of Transitional Institutional Changes has no Real Alternative“, Book of Abstracts, 42-43, (ISBN 978-86-7664-104-8), The International Conference: „Economic Institutions as a Condition for Social and Economic Development of Transitional Countries”, Kotor, 5. I 6. Oktobar, sesija 5, University of Montenegro and Faculty of Maritime.

7. Bar, 24-26. maj 2013, Međunarodni naučni skup „Kriza štampe – kulturološke konsekvence”, IV sjednica, organizatori: Vlada Crne Gore i Medijski istraživački centar – Podgorica, Zbornik apstrakata, 15.

8. Grgurević, N. i Drašković, M. (2013), „Uticaj ulaganja u naučno-istraživačku djelatnost na ekonomski rast i ekonomski razvoja s osvrtom na Crnu Goru”, Book of Abstract International Conference on Social and Technological Development (STED 2013), Banja Luka, 26-27. Sept, sesion 3: Economics, International Economics, Macroeconomics, 25-26.

9. Grgurević, N. i Radović, D. (2014), „New institutional trends in sustainable development of advanced sea ports”Abstract proceedings, V International Conference Modern Trends in traffic, logistics and ecology for sustainable development, Inernational University Travnik, Faculty of transport and traffic sciences University of Zagreb, Travnik 23-24. May 2014, 59.

10. Budva 16-18. Maj 2014, Međunarodni naučni skup „Nezavisno novinarstvo – između mita i realnosti”, II sjednica, organizatori: Vlada Crne Gore i Medijski istraživački centar – Podgorica, Zbornik apstrakata, 15.

11. Banja Luka, 11. Oktobar 2014, Grgurević, N. (2014), „Institucionalni faktori ekonomskog razvoja u državama Jugoistočne Evrope”, Book of Abstract International Conference on Social and Technological Development (STED 2017), , sesion 3: Economics, International Economics, Macroeconomics.

12. Tivat , 26-28. Maj 2017, Međunarodni naučni skup „Postmodernimediji – monolog ili dijalog”, II sjednica, organizatori: Vlada Crne Gore i Medijski istraživački centar – Podgorica, Zbornik apstrakata, 15.

13. Ulcinj, 25-27. maj 2018, Međunarodni naučni skup „Mediji i manjine – standardi i praksa (kulturološki aspekti)”, III sjednica, organizatori: IVPE-Cetinje i Medijski istraživački centar – Podgorica, Zbornik apstrakata,16.

14. Igalo, 26-28. april 2018, Međunarodni naučni skup SER 2018, „The relationship between politics and economy in the function of building sociocultural capital”, session 2, organizatori: ELIT Podgorica, Univerzitet Adriatik Bar, Univerzitet Mediteran Podgorica i Center for Sociological Research Szczecin, Poland.

15. Herceg Novi, 16-18. maj 2019, Međunarodni naučni skup SER 2019 „The models of quasi-institutional behavior in SEE countries”, session 3, organizatori: ELIT Podgorica, Univerzitet Adriadik Bar, Univerzitet Mediteran Podgorica i Center for Sociological Research Szczecin, Poland.

16. Žabljak, 31.maj-02.jun 2019, Međunarodni naučni skup „Mediji i turizam – pozitivne i negativne konsekvence medijskog izvještavanja“, III sjednica, organizatori: IVPE-Cetinje, Medijski istraživački centar i časopis medijski dijalozi.

17. Trebinje, 8-9. novembar 2019, „Uticaj ekonomske institucionalizacije na konkurentnost privreda u državama Jugoistočne Evrope”, Book of Abstract International Conference on Social and Technological Development (STED 2019), , sesion 2: Economics, International Economics, Macroeconomics.

18. Trebinje, 8-11. novembar 2020, „Institucionalni aspekti prilagođavanja morskih luka geografskoj ekspanziji terminalskih operatora”, Book of Abstract International Conference on Social and Technological Development (STED 2020), , sesion 2: Economics.

19. Zagreb, 25.novembar 2020, „Digitalni marketing u funkciji razvoja ruralnog turizma”, Zbornik sažetaka – 1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj ruralnog turizma „Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu“, (RRT-2020), Libertas međunarodno sveučilište i Vimal Akademija Zagreb, 2. panel – Međunarodno povezivanje i održivi razvoj ruralnog turizma.