PROFESOR CIKLUS PREDLOŽENE TEME
doc.dr Predrag Raosavljević PRVI CIKLUS Pravo mora
Praksa Medjunarodnog suda pravde
Postupci protiv BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava
Ustanova renvoi
Mjerodavno pravo za ugovore
Mjerodavno pravo za usvojenje
prof.dr Milan Blagojević PRVI CIKLUS Lokalna samouprava u Republici Srpskoj,
Organizacija vlasti u Brčko distriktu,
Izvršna vlast na nivou BiH.
DRUGI CIKLUS Problemi ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u postupcima pred redovnim sudovima u BiH.
Ustavno sudstvo u BiH.
Podjela ustavnih nadležnosti između entiteta i institucija BiH.
doc.dr Biljana Petrović PRVI CIKLUS Medjunarodna trgovinska arbitraža;
Pojam, vrste i hijerarhija izvora arbitražnog prava;
Sadržina i forma arbitražnog sporazuma;
Zaključenje i arbitrabilnost arbitražnog sporazuma;
Prenos, pravni efekti i prestanak arbitražnog sporazuma.

Svi studenti imaju mogućnost da predlože sami temu završnog rada bilo kojem profesoru koji im je predavao neki od predmeta tokom studiranja. Predložene teme su orijentacione i podložne su modifikaciji.

Leave a Reply

Close Menu