fbpx

Promocija monografije: MOBING, Zlostavljanje na radu sa primjerima iz sudske prakse

mobing
 
 

Poštovani,

Dana 13.12.2018. godine održaće se promocija monografije: MOBING, Zlostavljanje na radu sa primjerima iz sudske prakse, autora Aleksandre Vuković, sa početkom u 18,00 sati u prostorijama UNIVERZITETAZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT U BANJA LUCI, Ulica despota Stefana Lazarevića bb.

U mo­no­gra­fi­ji su ob­ra­đe­na pi­ta­nja za­bra­ne zlo­sta­vlja­nja na ra­du (za­bra­ne vr­še­nja mo­bin­ga) i za­šti­te lič­no­sti i do­sto­jan­stva rad­ni­ka u rad­nom za­ko­no­dav­stvu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Sadržina i forma knjige su originalno zamišljeni i efikasno realizovani tretirajući cjelokupnu materiju,  naukupno 307 stranica.

Za­šti­ta pra­va iz ra­da i po osno­vu ra­da, kao i za­šti­ta so­ci­jal­nih pra­va rad­ni­ka, na­ro­či­to u po­sljed­nje vri­je­me, sve vi­še po­sta­je pred­met in­te­re­so­va­nja na­uč­ne i struč­ne jav­no­sti. S tim u ve­zi, us­po­sta­vlja­nje od­go­va­ra­ju­ćeg, prav­no uob­li­če­nog si­ste­ma pre­ven­ci­je i za­šti­te od zlo­sta­vlja­nja na rad­nom mje­stu, im­pe­ra­tiv je sva­ke prav­ne i so­ci­jal­ne dr­ža­ve, pa ta­ko i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, ko­ja je usta­vi­ma i za­ko­ni­ma na dr­žav­nom i na en­ti­tet­skom ni­vou, nor­ma­tiv­no ­prav­no, kroz rad­no i so­ci­jal­no za­ko­no­dav­stvo, dje­li­mič­no re­gu­li­sa­la pi­ta­nje mo­bin­ga.

O knjizi govore:

           -Prof. dr Milan Blagojević, profesor ustavnog prava i Sudija                        Okruznog suda u B.Luci

           -Prof. dr Ostoja Barašin, profesor sociologije

Mobing, kao društveno štetna pojava, sve više zahvata naše društvo i svaki korak u pravcu spoznaje ovog problema, kao i traženje izlaza iz njega je dobro došao, a iobaveza je svih društvenih faktora. U tom pogledu vas molimo da, u granicamavaših mogućnosti, pratite ovaj događaj o tome obavijestite našu javnost. 

UNIVERZITET PIMWWW.UNIVERZITETPIM.COM