fbpx

Promovisana monografija MOBING, Zlostavljanje na radu sa primjerima iz sudske prakse

U četvrtak je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment (UNIVERZITET PIM) promovisana monogarfiaja, MOBING, Zlostavljanje na radu sa primjerima iz sudske prakse, autorice Aleksandre Vuković, profesorke na Pravnom fakultetu ovog Univerziteta. O Monografiji su govorili prof. dr Milan Blagojević, sudija Okružnog suda RS i prof. dr Ostoja Barašin, profesor sociologije.

prof. dr Milan Blagojević
prof.dr Ostoja Barašin

U mo­no­gra­fi­ji su ob­ra­đe­na pi­ta­nja za­bra­ne zlo­sta­vlja­nja na ra­du (za­bra­ne vr­še­nja mo­bin­ga) i za­šti­te lič­no­sti i do­sto­jan­stva rad­ni­ka u rad­nom za­ko­no­dav­stvu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Sadržina i forma knjige su originalno zamišljeni i efikasno realizovani tretirajući cjelokupnu materiju,  na ukupno 307 stranica.

Za­šti­ta pra­va iz ra­da i po osno­vu ra­da, kao i za­šti­ta so­ci­jal­nih pra­va rad­ni­ka, na­ro­či­to u po­sljed­nje vri­je­me, sve vi­še po­sta­je pred­met in­te­re­so­va­nja na­uč­ne i struč­ne jav­no­sti. S tim u ve­zi, us­po­sta­vlja­nje od­go­va­ra­ju­ćeg, prav­no uob­li­če­nog si­ste­ma pre­ven­ci­je i za­šti­te od zlo­sta­vlja­nja na rad­nom mje­stu, im­pe­ra­tiv je sva­ke prav­ne i so­ci­jal­ne dr­ža­ve, pa ta­ko i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, ko­ja je usta­vi­ma i za­ko­ni­ma na dr­žav­nom i na en­ti­tet­skom ni­vou, nor­ma­tiv­no­prav­no, kroz rad­no i so­ci­jal­no za­ko­no­dav­stvo, dje­li­mič­no re­gu­li­sa­la pi­ta­nje mo­bin­ga.

Op­šta spo­zna­ja je da po­zi­tiv­noprav­ni pri­stup mo­bin­gu ni­je uskla­đen sa zna­ča­jem i po­slje­di­ca­ma ko­je po­ja­va mo­bin­ga mo­že ima­ti po dru­štvo, po­slo­dav­ce i za­po­sle­ne, pa su, sto­ga, prav­ni aspek­ti zlo­sta­vlja­nja na ra­du u ovoj mo­no­gra­fi­ji po­sma­tra­ni sa sta­no­vi­šta me­đu­na­rod­nog, re­gi­o­nal­nog i unu­tra­šnjeg pra­va. U ci­lju pot­pu­ni­jeg sa­gle­da­va­nja po­slje­di­ca mo­bin­ga, pro­blem je po­sma­tran i sa sta­no­vi­šta nje­go­ve pro­tiv­prav­no­sti iz ugla ustav­no­prav­nih, rad­no­prav­nih, gra­đan­sko­prav­nih, kri­vič­no­prav­nih, so­ci­o­lo­ških i psi­ho­lo­ških aspe­ka­ta, ko­ji su, po­je­di­nač­no po­sma­tra­ni, ne­do­volj­ni za is­ka­zi­va­nje pro­tiv­prav­no­sti mo­bin­ga.

’’Mobing kao oblik psihičkog zlosatvljanja na poslu je atak na ljudsko dostojanstvo, a svi međunarodno-pravni dokumenti o ljudskim pravima koje je autorka izložila u ovom dijelu, počevši od povelje UN, do Pakta UN o građanskim i političkim pravima, Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, čime se ljudsko dostojanstvo isiče na pijedestal i mora biti zaštićeno. Jedan o oblika zaštite pomenutih prava je i zaštita od mobinga. Ova knijiga je vrlo značajna jer sintetizuje teorijski i pravni okvir poimanja mobinga, a posebno što je vrlo studiozno obrađen značajan broj primjera iz naše sudske prakse u sankcionisanju mobinga. Značajan doprinos rješavanju ovog problema dat je i kroz predstavljanje iskustava u rješavanju istog u zemljama bivše jugoslavije.  Knjiga je, takođe, vrlo edukativna i za brojne poslodavce, i ne samo za poslodavce, nego i za proces usklađivanja domaćeg prava jer može biti značajna pomoć našim zakonodavcima’’, istakao je profesor Milan Blagojević govorći o monografiji.

Profesor Barašn je govoreći o sociološkom poimanju ove pojave, između ostalog, je istakao da je ’’mobing vrlo štetna društvena pojava jer je štetna, ne samo za žrtvu mobinga, već i za organizaciju u kojoj se on dešava, ai za državu u cjelini’’

Broja pitanja publike koja je prisustvovala ovom dođaju su potvrdila da je ova tema vrlo zanimljiva, a posebno aktuelna sa stanovišta naše stvarnosti.

Domaćini ovog skupa, rukovodsvo, profesori i studenti UNIVERZITETA PIM-a, su posebno ponosni što je ovaj vrlo značajan poduhvat profesorke Aleksandre Vuković realizovan uz njihovu svesrdnu podršku, ali i podstrek i drugima da rade slične istraživačke poduhvate.

Nezavisne novine o promociji >>