Uprkos stanju u ekonomiji, krajem prošle godine Evropska komisija procijenila je da će do kraja 2015. godine u Evropskoj uniji nedostajati čak 400.000 profesionalnih informatičara.

A inženjerska zanimanja svugdje su u svijetu pa i kod nas nadprosječno tražena, plaćena i nude odlične perspektive u zemlji i EU. Što se tiče zapošljavanja u našem IT sektoru, prilike se treba tražiti u dvije potencijalne mogućnosti: zapošljavanje u IT preduzećima ili informatičkim odjelima ili pokretanje vlastitog posla, jer raditi se može za male klijente iz okruženja, ali i za globalne naručioce koji preko internetskih portala nude projekte i visoku naknadu. Završite studij i posao vas čeka!

22.07.2013.godine Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izdalo je Rješenje da Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka ispunjava uslove za izvođenje studijskog programa Računarske nauke 240 ECTS u trajanju od 4 godine.
O informatici i računarstvu

Računarstvo (engl. computer science) je nauka koja se bavi računarskim hardverom, softverom, kao i teorijom računanja i njegovom primjenom. Softver se bavi proučavanjem programskih jezika, programskih paradigmi kao i samih programa. Hardver se bavi proučavanjem računarske arhitekture i njenih periferija. Računar kao sprava je namijenjen za automatizovanje zadataka i izvršavanje računskih zadaća. Kompjuterima su se još u devetnaestom vijeku nazivali ljudi koji su izvršavali kompleksne računice.

Informatika i računarstvo nisu potpuno iste stvari, iako su veoma usko vezane jer se bave istim ili sličnim tematikama. Informatika se danas uglavnom ubraja u inženjerske ili tehničke nauke. Ona ima nezanemariv dio tema koje su isključivo teoretske prirode. Postoji problem i sa terminima u raznim jezicima zbog uske vezanosti informatike i računarstva, tako da se termin informatika uglavnom odnosi na računarstvo. Informatika je više teoretske prirode, ali se zato detaljno bavi softverom i strukturiranjem, obradom, pretvaranjem, pohranjivanjem i prijenosom informacija.

Računarstvo obuhvata sve što je vezano za računar i računarsku nauku kao što je hardver, softver, izrada programa pomoću programskih jezika i tako dalje.

Važnost sertifikata

Studiranjem na Fakultetu računarskih nauka stičete mogućnost da polažete ispite za dobijanje međunarodno priznatih sertifikata:

  • European Computer Driving Licence (ECDL)
  • MS Certified Professional
  • Adobe

ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznat standard koji verifikuje pokazano znanje o informacionim tehnologijama i korišćenju računara. ECDL diplome Vam otvaraju vrata na svim radnim mjestima gdje se traži znanje rada na računaru, a preporučene su i kao jedan od standarda za prijem u državnu službu širom Bosne i Hercegovine. Baza pitanja za testiranje je jedinstvena za sve test centre u svijetu. Ovakvom standardizacijom je osigurano priznavanje ECDL diploma stečenih u BiH u više od 150 zemalja širom svijeta.

ECDL Core program edukacije i testiranja se sastoji od sedam modula koji obuhvataju pojedine informatičke oblasti.

MODUL 1 – Osnove informacionih tehnologija: Opšte poznavanje principa rada na računaru, software, hardware, ulazni i izlazni uređaji, vrste memorijskih uređaja itd.
MODUL 2 – Operativni sistem i upravljanje datotekama: Rad u Windows okruženju, osnove rada sa folderima i datotekama, upotreba integrisanih alata.
MODUL 3 – Obrada teksta: Oosnove rada u programu za obradu teksta (Microsoft Word)
MODUL 4 – Elektronske tabele: Oosnove rada u programu za elektronske tabele (Microsoft Excel)
MODUL 5 – Baze podataka: Oosnove kreiranja i održavanja baze podataka (Microsoft Access)
MODUL 6 – Grafika i multimedijalne prezentacije: Oosnovne tehnike izrade multimedijalnih prezentacija (Microsoft PowerPoint)
MODUL 7 – Informacije i komunikacije: Oosnove rada sa Internet pretraživačem i rad u programu za elektronsku poštu (Microsoft Internet Explorer i Outlook)

Ispiti se polažu isključivo u ovlaštenim test centrima koji su putem Interneta povezani na jedinstveni test server. Pitanja i odgovori su prevedeni na naš jezik. Ukoliko kandidat smatra da ima dovoljno znanja, može polagati ECDL ispite bez obaveze da prethodno pohađa obuku, ali prije toga mora dobiti svoj jedinstveni ID broj. Testovi za sve module imaju po 36 pitanja i traju po 45 minuta. Uslov za prolaz svakog modula je 75% tačnih odgovora. Kandidat ima pravo da polaže ispite u roku od 3 godine od trenutka dobijanja jedinstvenog ID broja.

Nakon položena ukupno 4 ispita, tri obavezna Modul 2 (operativni sistem), Modul 3 (obrada teksta) i Modul 7 (Internet i e-mail) i jednog modula po izboru, kandidat dobija ECDL Start diplomu, a nakon položenih svih 7 ispita ECDL diplomu i karticu.

ECDL diplome u Bosni i Hercegovini isključivo izdaje Asocijacija informatičara u BiH na osnovu testiranja obavljenih u ovlaštenim ECDL centrima.

MS Certified Professional

IT stručnjak sa Microsoft sertifikatom (MCP) sertifikat dobija se nakon bilo kojeg prvog položenog ispita sa liste ispita potrebnih za sticanje sertifikata višeg ranga (MCSD, MCAD, MCSE, MCDBA…).

Dobijanjem Microsoft-ovog sertifikata potvrđujete svoja znanja i veštine u radu sa Microsoft-ovim proizvodima i tehnologijama. Industrija informacionih tehnologija, poslodavci, klijenti i kolege prepoznaće Vaš MCP status kao simbol znanja, veština i iskustava koje ste stekli kroz treninge, aktivno učenje i naporan rad.

MCP sertifikat donosi sledeće prednosti:

  • industrijsko priznanje Vaših znanja i veština u upravljanju Microsoft-ovim proizvodima i tehnologijama
  • pristup tehničkim informacijama kao i informacijama o proizvodima direktno preko Microsoft-ovog Web sajta koji je namenjen osobama sa MCP statusom
  • pristup ekskluzivnim popustima za proizvode i usluge odabranih kompanija
  • MCP logo, sertifikat i izveštaj o sertifikaciji koji predstavljaju dokaz Vašeg MCP statusa
  • nakon sertifikacije, fajlove sa logom i izveštajem možete preuzeti sa Microsoft-ovog Web sajta rezervisanog za MCP-jeve
  • pozivi za Microsoft-ove konferencije, treninge i seminare
  • besplatan pristup Online magazinu za MCP-jeve koji se bavi razvojem profesionalne karijere

Web stranice MCP Online magazina, kojima mogu da pristupe isključivo MCP-jevi, u najnovijem izdanju uključuju dodatne Online sadržaje i rubrike, baze podataka za MCP-jeve, kao i Chat-ove sa Microsoft-ovim i drugim tehničkim ekspertima.

Adobe

Adobe sertifikat jedan je od najprestižnijih pokazatelja koliko se dobro snalazite u oblasti dizajna, weba i videa. Priznat je u celom svijetu. Adobe sertifikat neće biti samo još jedna nesigurna stavka u Vašoj radnoj biografiji, već ulaznica u svijet dobro plaćenih poslova.

Kako biste postali ACE (Adobe Certified Expert) u korišćenju nekog Adobe proizvoda (npr. Photoshopa), neophodno je da položite sve ispite predviđene za taj proizvod.

Close Menu