Avramović Dražen

team

Docent

Menadžment

Biografija

  • 2002 - Diploma - Univerzitet Braća Karić, Fakultet za trgovinu I bankarstvo Janićije I Danica Karić, Beograd, Trgovinski menadžment
  • 2014 - Doktorat - PIM Univerzitet, Ekonomija
  • 2014 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Menadžment

Najznačajniji radovi

  • Dražen Avramović; 2011: Anali poslovne ekonomije; PIM Univerzitet Banjaluka

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%