Gostimirović Ladin

team

Docent

Menadžment

Biografija

 • 2002 - Diploma - Ekonomski fakultet u Banjoj Luci
 • 2015 - Doktorat - Nezavisni univerzitet Banja Luka
 • 2015 - Izbor u zvanje - Nezavisni univerzitet Banja Luka, Menadžment

Najznačajniji radovi

 • Gostimirović Ladin, Motivacija menadžera, Značenja, Časopis za nauku, kulturu I obrazovanje, broj 47, 2003, str 63-71

 • Gostimirović Ladin, Uloga preduzetništva u savremenom poslovanju, Časopis za nauku kulturu I obrazovanje, broj 48/49 2004, str 27-38

 • Gostimirović Ladin, Promotivne aktivnosti u visokom obrazovanju, Časopis za nauku kulturu I obrazovanje broj 58/59, 2007. str. 225-268

 • Ladin Gostimirović/Srećko Novaković Uloga I značaj savremenog menadžmenta u razvoju sportske organizacije, zbornik radova 5, međunarodna interdisciplinarna, stručno – naučna konferencija. 2012, Subotica

 • Ladin Gostimirović, preduzetnički menadžment u funkciji unapređenja poslovanja službi javnog sektora, zbornik radova Dani Arčibalda Rajsa KPA Beograd, 2013

 • Ladin Gostimirović, Terorizam, organizovani criminal I korupcija kao sadržaj rada obavjeđtajno-bezbjednosne agencije, Međunarodno naučno stručni skup KPA Beograd , Tara 2015

 • Ladin Gostimirović, New Public management u funkciji smanjenja negativnih posljedica organizovanog kriminala u Republici Srpskoj, Kultura polisa, god. XIII 2016

 • E-government marketing, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, ISBN 978-3-659-957307

 • Značaj inovacija u upravljanju sportskim organizacijama, zbornik radova 7 Međunarodna interdisciplinarna stručno naučna konferencija , vaspitno obrazovni I sportski horizonti, Subotica2014

 • Savremene metode otkrivanja počinilaca Cyber kriminala putem digitalne forenzike, 9. međunarodna konferencija Veleučilišta Velika Gorica, 2016. godine

Zbirni podaci naučne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%