Jović B. Ljiljana

Biografija

  • 2002 - Izbor u zvanje - Slobomir P Univerzitet, Fiskalna ekonomija
  • 2008 - Doktorat - Ekonomski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Fiskalna ekonomija
  • 2013 - Diploma - Ekonomski Fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu, Spoljna trgovina i finansije

Najznačajniji radovi

  • Jović Lj, Kosanović, N, Vukadinović, P, Analsis of subventions for Agriculture in Republic of Serbia and Republic of Srpska , Ekonomika poljoprivrede br. 62, Naučno društvo agrarnih ekonomista Beograd, Akademija ekonomskih nauka Bukurešt, Beograd, decembar 2015, str.963-975.

  • Jović, Lj, Maksimović, Lj, Perspektive EU u uslovima nepostojanja fiskalne unije, Ekonomske ideje i praksa, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, decembar 2012.g., str.,101-113.g.

  • Jović Lj, Bomeštar, N, Stanetić,V, Fiscal implication of State Intervention of Labour Market, Challenges in Changing Labour Markets - Thematic Monograph, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2012.g.

  • Jović, Lj, Poreska utočišta prije i nakon globalne krize, Pravni život –časopis za pravnu teoriju i praksu, br.11, Udruženje pravnika Srbije, Beograd 2010. Str. 725-735.

  • Jović, Lj, Fiskalna decentralizacija u nekim od zemlja sukcesora SFRJ, Zbornik Matice srpske za društvene nauke br.122, Novi Sad, 2007.g., str.133-151.

  • Jović, Lj, Poreska utočišta prije i nakon globalne krize, Pravni život –časopis za pravnu teoriju i praksu, br.11, Udruženje pravnika Srbije, Beograd 2010. Str. 725-735.

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0, Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%