fbpx

Kušić (Rajko) Igor

team

Magistar pravnih nauka

Krivično-pravna

Biografija

  • 2015 - Izbor u zvanje - PIM, Krivično-pravna

Najznačajniji radovi

  • Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, stručni rad-UDK 343.37;343.352

  • Posebne istražne radnje I ljudska prava, stručni rad-UDK 342.7:316.32

  • Uloga radne I obrazovne aktivnosti u funkciji resocijalizacije, stručni rad-UDK 343.848:343.91-053.6

  • Opremljenost I obučenost subjekata u sistemu bezbjednosti Bosne I Hercegovine u borbi protiv terorizma, pregledni rad-UDK 351.759.4/.5(497.6)