Latinović P. Jelena

team

Doktor pravnih nauka

Ustavno pravo

Biografija

 • 1996 - Diploma - Univerzitet u Banjojluci, Pravni fakultet
 • 2015 - Doktorat - Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Pravne nauke
 • 2015 - Izbor u zvanje - Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Međunarodno pravo

Najznačajniji radovi

 • Ostvarivanje prava na obrazovanje kroz cjeloživotno učenje u bibliotečkoj djelatnosti u BiH

  GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA, • Godina 4 • Broj 4 • Banja Luka, jul 2014 • pp. 227-237 UDC: 37.014.12:02(497.6) DOI: 10.7251/GFP1404227L

 • Menadžment ljudskih resursa u matičnim muzejima Republike Srpske – stanje i perspektive

  Glasnik udruženja muzejskih radnika Republike Srpske, Banja Luka, broj 8 – prihvaćen za objavu

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
 • image
  Trenutno učešće na projektima:
 • image

  Domaći “1. međunarodno bijenale radova na papiru malog formata” – saradnik, Katalog izložbe, JU Muzej Kozare Prijedor, 2016.

 • image

  Međunarodni: 0

 • image
  Usavršavanja:
 • image

  “Praktična primjena zakona o javnim nabavkama BiH” – EU Tender, savjetovanje i poslovno posredovanje, Banja Luka, 2016. Više seminara iz oblasti ostvarivanja ljudskih prava u kulturi: muzejska i biibiliototečka djelatnosti, Republika Srpska, 1999-2015.