fbpx

Latinović P. Jelena

team

Doktor pravnih nauka

Ustavno pravo

Biografija

  • 1996 - Diploma - Univerzitet u Banjojluci, Pravni fakultet
  • 2015 - Doktorat - Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Pravne nauke
  • 2015 - Izbor u zvanje - Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Međunarodno pravo

Najznačajniji radovi

  • Ostvarivanje prava na obrazovanje kroz cjeloživotno učenje u bibliotečkoj djelatnosti u BiH

    GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA, • Godina 4 • Broj 4 • Banja Luka, jul 2014 • pp. 227-237 UDC: 37.014.12:02(497.6) DOI: 10.7251/GFP1404227L

  • Menadžment ljudskih resursa u matičnim muzejima Republike Srpske – stanje i perspektive

    Glasnik udruženja muzejskih radnika Republike Srpske, Banja Luka, broj 8 – prihvaćen za objavu