Matijević Mile

team

Vanredni profesor

Krivično pravo I krivično procesno pravo

Biografija

 • 1980 - Diploma - Univerzitet Kiril I Metodij,Fakultet za bezbednost Skopje, Makedonija
 • 2006 - Doktorat - Univerzitet u Kragujevcu, pravni fakultet
 • 2010 - Izbor u zvanje - Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, Krivično parvo I krivično procesno pravo

Najznačajniji radovi

 • 1. Nefunkcionisanje kontrolnih organa u SOUR Agrokomerc Velika Kladuša, kao uzrok i uslov kriminalnih radnji, Fakultet bezbednosti i društvene samozaštite Skopje, 1988. godine

 • 2. Novi pojavni oblici kriminaliteta u novonastalim uslovima, Policajac, Ĉasopis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bijeljina, 1994. godine

 • 3. Uloga i znaĉaj organa unutrašnjih poslova u pronalaţenju materijalnih tragova podobnih za veštaĉenje, Veštak, br. 1. Ĉasopis udruţenja vještaka Republike Srpske, Banja Luka, 2000. godine

 • 4. Nadleţnost organa unutrašnjih poslova u pronalaţenju, fiksiranju i veštaĉenju materijalnih tragova, Vještak br. 2. Ĉasopis udruţenja vještaka Republike Srpske, Banja Luka 2000. godine

 • 5. Stanje i perspektive Više škole unutrašnjih poslova, Okrugli sto sa meĊunrodnim uĉešćem, VŠUP, Banja Luka, 2001. god

 • Aktuelni momenti prevencije kriminaliteta na podruĉju Republike Srpske, Nauĉno struĉno savetovanje - Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta, Policijska akademija, Beograd 2002. godine

 • Specifiĉnosti kriminalistiĉke obrade kriviĉnog dela terorizma, Okrugli sto, Savremeni aspekti i suprostavljanje terorizmu, Banja Luka, 2002. godine

 • Ugroţavanje bezbednosti pripadnika policije u Republici Srpskoj (uzroci, oblici, i mere zaštite), Nauĉno struĉno savetovanje, Policijska akademija Beograd, 2003. godine (koautorstvo).

 • Kriminalistiĉki i kriviĉno procesni aspekti osnova sumnje i osnovane sumnje, Okrugli sto sa meĊunarodnim uĉešćem, „Reforma kriviĉnog zakonodavstva u Republici Srpskoj“, Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka, 2003. godine

 • Neke karakteristike primene „novog“ Zakona o kriviĉnom postupku u Republici Srpskoj, Viša škola unutrašnjih poslova Beograd, 2004. godine

Zbirni podaci naučne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%