fbpx

Novaković T. Srećko

Biografija

 • 1984 - Diploma - Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Marketing
 • 2009 - Doktorat - Univerzitet Braća Karić, Beograd, Menadžment
 • 2014 - Vanredni profesor - Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, Marketing
 • 2014 - Izbor u zvanje - Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, Menadžment

Testimonials

 • image
  SPISAK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA NACIONALNOG KARAKTERA:
 • image

  - Srećko Novaković, Uloga i uticaj rizičnog kapitala u brzom razvoju malih preduzeća, Međunarodni časopis za strategijski menađžment i sisteme podrške strategijskom menađžmentu, broj 3-4/2007, strana 134-136. ISSN 0354-8414. Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 2007. godina.

 • image

  - Srećko Novaković, Koncept denominatorskog nivoa kapaciteta i njegov uticaj na donošenje menadžerskih odluka. U zborniku apstrakata strana 148. Visoka poslovna škola struovnih studija, Novi Sad, (Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza – zbornik apstrakata), Novi Sad, 2009. godina.

 • image

  - Srećko Novaković, Performansa kao mera timske efikasnosti, XIV Internacionalni naučni skup SM2009. U zborniku apstrakata strana 63. ISBN 978-99955-36-18-3, Palić, 2009. godine.

 • image

  - Srećko Novaković, Concept of Denomination Level of Capaciteties and Its Influence on Decision Making of Managers. U Zborniku radova strana 1111-1115. ISBN 978-86-87333-06-2. LEMiMA 2009 1st International Conference Law, Economy and Management in Modern Ambience, Soko Banja, 2009. godine.

 • image

  - Srećko Novaković, Korporativno-strategijska analiza resursa. U zborniku radova strana 136-143. ISSN 1451-6551. Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, ‘Škola biznisa’, Časopis br. 3., Novi Sad, 2009.

 • image

  - Srećko Novaković, Upravljanje projektom organizacione transformacije preduzeća, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 2009. godine.

 • image

  - Srećko Novaković, Instrumenti marketing miksa proizvodjača mineralne vode. U zborniku radova strana 214-228. ISSN 1820-8819. Časopis Singidunum revija, Beograd, 2011.

 • image

  - Srećko Novaković, Modaliteti finansiranja sportskih takmičenja. U zborniku rezimea strana 46. ISBN 978-86-87893-14-6. Međunarodna interdisciplinarna naučno – stručna konferencija, Vaspitno - obrazovni i sportski horizonti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, 2011. godine.

 • image

  - Srećko Novaković, Applying The Bureaucratic Organization In The Reorganization Process. U zborniku radova strana 279-285. ISBN 978-86-85409-67-7. 1st REGIONAL CONFERENCE – MECHATRONICS IN PRACTICE AND EDUCATION MECH – CONF 2011, Subotica, 2011. godine.

 • image

  - Srećko Novaković, Normativno regulisanje tržišta kapitala. U zborniku radova strana 114-122. “Škola biznisa”. Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 2011. godine.

 • image

  - Srećko Novaković, Optimalna kombinacija faktora efikasnog i efektivnog marketinga proizvođača mineralne vode. U zborniku radova strana 180-191. Pregledni članci. Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja, ‘’Ekonomika’’, Niš, 2011. godine.

 • image

  - Srećko Novaković, Aspekti finansijskog kriminala u tranziciji. U zborniku radova strana 181-195. ISSN 1820-7529=Singidunum revija. Fakultet za evropske pravno-političke studije, PRAVO I POLITIKA, Novi sad, Originalni naučni radovi, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011. godine.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Uloga i značaj savremenog menadžmenta u razvoju sportske organizacije. U zborniku radova strana 597-604. ISBN 978-86-87893-20-7. 5. međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, Subotica, 2012. godine.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Moderne organizacione strukture u funkciji razvoja sportske organizacije. U zborniku radova strana 333-338. ISBN 978-86-87893-21-4. 6. međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, Subotica, 2013. godine.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Upravljanje organizacionom transformacijom u sportskim organizacijama. U zborniku radova strana 225-229. 7. medjunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, Subotica, 2014.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Značaj inovacija u upravljanju sportskim organizacijama, 7. medjunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, Subotica, 2014.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Modaliteti finansijskog kriminala kod vlasničke transformacije kapitala u tranzicionim ekonomijama, NBP, Kriminalističko-policijska akademija-Republika Srbija, Beograd, 2014. godine. Zbornik radova, strana 173-184. ISSN 0354-8872=NBP. Nauka, Bezbednost, Policija

 • image
  SPISAK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA INTERNACIONALNOG KARAKTERA:
 • image

  - Srećko Novaković, Direktni uticaj sponzorstva na razvoj sporta, IV medjunarodna naučna konferencija , Sport u XXI veku, Crna Gora, Herceg Novi, (Bijela), 2007.godina.

 • image

  - Srećko Novaković, Relevantnost računovodstvenih informacija za optimalizaciju transporta u trgovini obućom. U zborniku radova strana 305-310. II međunarodni naučni simpozijum Novi horizonti saobraćaja i komunukacija 2009, Doboj, 2009. godine.

 • image

  - Srećko Novaković, Funkcija menadžmenta u sportu. U zborniku radova strana 336-341. ISSN 1451-7485. VII međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2010.

 • image

  - Srećko Novaković, Marketing mix u sportu. U zborniku radova strana 327-335. ISSN 1451-7485. VII međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2010.

 • image

  - Srećko Novaković, Investiciono odlučivanje u uslovima nesavršenog tržišta kapitala.U zborniku radova strana 163-169. Izvorni naučni članak. Nezavisni univerzitet, Banja Luka, SVAROG – časopis za društvene i prirodne nauke br. I, 2010. godina.

 • image

  - Srećko Novaković, Bezbednosni aspekti sportskih takmičenja, VIII međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2011.

 • image

  - Srećko Novaković, Privatna bezbednost u sportu, VIII međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2011.

 • image

  - Srećko Novaković, Menadžment rizika i bezbednosti sportskog događaja, VIII međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2011.

 • image

  - Srećko Novaković, Profitna decentralizacija preduzeća u tranziciji u uslovima svetske finansijske krize. U zborniku radova strana 495-506. Prva naučna internacionalna konferencija, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2011. godine.

 • image

  - Srećko Novaković, Kreativnost i inovacije u funkciji konkurentske prednosti. U zborniku strana 230-240. ISSN 1986-8588. Nezavisni univerzitet, Banja Luka, SVAROG – časopis za društvene i prirodne nauke br. II, 2011. godina.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Kreiranje modela menadžmenta u sistemu bezbednosti sportskih dogadjaja. U zborniku radova strana 408-418. ISSN 1451-7485. IX međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2012. godine.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Finansijsko planiranje i finansiranje sportskih takmičenja. U zborniku radova strana 419-424. ISSN 1451-7485. IX međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2012. godine.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Marketinška strategija sponzorstva u sportu. U zborniku radova strana 425-433. ISSN 1451-7485. IX međunarodna naučna konferencija, Herceg Novi, 2012. godine.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Strukturna transformacija u funkciji privrednog razvoja Srbije. U zborniku radova strana 242-258. ISSN 1986-8588. Originalni naučni rad. Naučno stručni časopis za društvene i prirodne nauke - SVAROG, Banja Luka, 2013. godine.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Inovativne determinante resursa u funkciji projektnog menadžmenta. U zborniku radova strana 97-103. ISSN 2233-1603. NIR-Časopis za nauku-istraživanje-razvoj, godina II, broj 4, Brčko, 2013. godine.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Marketing menadžment u visokom obrazovanju Republike Srbije. U zborniku radova strana 9-22. ISSN 2233-1603. NIR-Časopis za nauku-istraživanje-razvoj, godina III, broj 5, Brčko, 2014. godine.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Katastrofe – prevencija i saniranje posljedica, III Međunarodni naučni skup, Evropski Univerzitet, Brčko, 2015., ISBN – 99955-99-01-0

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Likvidnost kao razvojna komponenta u sezonskim varijacijama finansijskih tokova. U zborniku radova strana 205-211. ISSN 1986-8588. Naučno stručni časopis za društvene i prirodne nauke – SVAROG, Banja Luka, 2015.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Alternativno povećanje rentabilnosti redukcijom troškova, Naučno stručni časopis za društvene i prirodne nauke – SVAROG, Banja Luka, 2015, ISSN 1986-8588, strana 125-131.

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Upravljačko računovodstvo u funkciji povećanja produktivnosti preduzeća u restruktuiranju, Naučno stručni časopis za društvene i prirodne nauke – SVAROG, Banja Luka, 2015, ISSN 1986-8588, strana 172-181

 • image
  Zbirni podaci naučne aktivnosti nastavnika
 • image

  Ukupanbrojcitata, bezautocitata: 0

 • image

  Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste:

 • image
  SPISAK NAUČNO – STRUČNIH RADOVA OBJAVLJENIH NA SCI LISTI – THOMSON SCIENTIFIC MASTER JOURNAL LIST:
 • image

  Novaković S, Contractor choice optimization in complex projects, Metalurgia international, ISSN 1582 – 2214, Bucharest, Romania, No.966, 2013.

 • image

  Novaković S, Development of economic thought trough the global economic crisis, Metalurgia international, ISSN 1582 – 2214, Bucharest, Romania, No. 975, 2013.

 • image

  Novaković S, Grading investment safety of banks using multi-criteria optimization, Metalurgia international, ISSN 1582 – 2214, Bucharest, Romania, No. 1011, 2013.

 • image

  Trenutno učešće na projektima: Domaći 0, Međunarodni 0

 • image

  Drugi podaci koje smatrate relevantnim:

 • image
  UČEŠĆE U RADU NAUČNIH KONFERENCIJA:
 • image

  - III Congress of Montenegrin Sport Academy IV International Scientifical Conference Montenegrin Sport Academy, Bijela, 2007. godine.

 • image

  - XIV ECPD International Summer School, Management of Health Resourses in the Economic Crisis Conditions, Miločer, 29.06.-03.07.2009. godine

 • image

  - VI Congress of Montenegrin Sport Academy VII International Scientifical Conference Montenegrin Sport Academy, Herceg Novi , 01.04-04.04.2010. godine.

 • image

  - VII Congress of Montenegrin Sport Academy VIII International Scientifical Conference Montenegrin Sport Academy, Herceg Novi , 2011. godine.

 • image

  - Applying The Bureaucratic Organization In The Reorganization Process, 1st REGIONAL CONFERENCE – MECHATRONICS IN PRACTICE AND EDUCATION MECH – CONF 2011, Subotica, Serbia, December, 2011. godine

 • image

  - VI International Interdisciplinary Professional Scientific Conference, Vocational Training of Preschool Teachers and Sports Trainers, College of Vocational Studies, Subotica, 2011. year

 • image

  - 5. medjunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija, Novi horizonti u obrazovanju, kulturi i sportu, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, 2012. godina

 • image

  - VIII Congress of Montenegrin Sport Academy, IX International Scientific Conference, Herceg Novi, 2012. year

 • image

  - 6. medjunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija, Vaspitno – obrazovni horizonti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, 2013. godina

 • image

  - 7. medjunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija, Vaspitno – obrazovni i sportski horizonti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, 2014. godina

 • image

  - Certificate – This certificate is awarded to Prof. dr Srećko Novaković for participation in The International scientific conference ‘’Development challenges up to 2020’’, Banja Luka, 2015.

 • image
  UDŽBENICI:
 • image

  - Dr Srećko Novaković, Ekonomika preduzeća, ISBN 978-99955-712-0-7, Doboj, 2011. godine

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Finansijska tržišta i berze, ISBN 978-99955-781-1-4, Doboj, 2013. godine

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Berzansko poslovanje, ISBN 978-99955-781-0-7, Doboj, 2013. godine

 • image

  - Dr Srećko Novaković, Istraživanje tržišta, ISBN 978-99955-781-2-1, Doboj, 2015. godine

 • image
  MONOGRAFIJE:
 • image

  - Srećko Novaković-Subotica: Menadžment prirodnim resursima, ISBN 978-86-916775-1-0, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, 2013. godine

 • image

  - Srećko Novaković-Subotica: Upravljanje organizacionom transformacijom preduzeća, ISBN 978-86-91677-0-3, Univerzitet Braća Karić, Fakultet za menadžment, Beograd, 2013. godine

 • image
  SKRIPTE:
 • image

  Dr Srećko Novaković, Osnove tržišnog poslovanja, I. Sarajevo, 2010. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Finansijska tržišta i institucije, I. Sarajevo, 2010. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Ekonomika preduzeća, Beograd, 2011. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Osnovi ekonomije, Beograd, 2011. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Finansijska tržišta i berze, Doboj, 2012. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Bankarsko i berzansko poslovanje, Beograd, 2012. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Ekonomija kapitala i finansijskog razvoja, Beograd,2012.godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Menadžment u sportu 1, Subotica, 2012. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Strategijski menadžment, Doboj, 2012. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Menadžment u sportu2, Subotica, 2012. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Marketing bezbjednosti, Doboj, 2013. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Finansije i finansijsko pravo, Subotica, 2013. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Osnove marketinga, Doboj, 2013. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Promocija, Brčko, 2014. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Marketing u turizmu, Brčko, 2014. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Marketing prodaje, Brčko, 2014. godine

 • image

  Dr Srećko Novaković, Međunarodno poslovno finansiranje, Brčko, 2014. godine