fbpx

Oljača Milka

team

Redovni profesor

Andragogija

Biografija

 • 1971 - Diploma - Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Pedagogija
 • 1981 - Doktorat - Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet - Pedagogija
 • 2011- Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Andragogija

Najznačajniji radovi

 • Doprinos Matice Srpske prosvetno-kulturnom radu sa odraslima u periodu od 1826 do 1919 godine, // Beograd [M. Oljača], (1976), 188 listova

 • Društvene i obrazovno-vaspitne funkcije radničkih univerziteta : istraživanje na primeru SAP Vojvodine : doktorska disertacija, Novi Sad : [s. n.], 1981, 347 list.

 • Andragoška profesionalna orijentacija u udruženom radu, Novi Sad : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju, 1987, (u koautorstvu sa M. Kosanović)

 • Preobražaj radničkih univerziteta: Novi Sad : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju, 1990

 • Samoobrazovanje i samorazvoj odraslih : teorijsko-metodički pristup, Novi Sad : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju, 1992

 • Pedagogija sporta, Novi Sad : Fakultet fizičke kulture, Centar za usavršavanje stručnih kadrova, 1996. Self koncept i razvoj, Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 1996

 • Andragogija : psihološke osnove učenja odraslih, Novi Sad : Univerzitet : Filozofski fakultet, 1997

 • Self koncept i razvoj, Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2005

 • Učenje i razvoj u sportu, Sportska akademija, Beograd, 2005

 • Teorijski pristup razvoju pedagoškog menadžmenta : sa hrestomatijom, Novi Sad : Savez pedagoških društava Vojvodine, 2011 (u koautorstvu sa O. Knežević-Florić)

 • Oljača, M.(2006), Pristupi razvoju kritičkog mišljenja kod studenata, Evropske dimenzije promena obrazovnog sistem u Srbiji, vol.1., str.265-276. UDC 159.955.5-57.875, ISBN86-80271-47-0, COBISS.SR-ID 216137991

 • Oljača,M.(2006), Kritička pedagogija i razvoj kritičkog mišljenja u univerzitetskoj nastavi Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Zbornik radova/knjiga 2. str.103-114. UDC: 378.147:159.988-052.87, cip 37.014:006.015 (479.11)(082), ISBN 978-86-80271-54-5, COBISS.SR-ID 219015943

 • Oljača, M.(2006), Savremeni evropski pristupi kontiniranom profesionalnom razvoju nastavnog kadra, str.302-306. CIP 37.014.3(4)(082)(082), ISBN 978-86-80271.55.2 COBISS.SR-ID 221228807, UDK 371.134,371.3115

 • Pavlović N. Oljača M.( 2011) Organizaciona kultura i uspešnost škole, Pedagogija (UDK=37) ISSN 0031-3807,LXVI br. 1, str. 70-90. UDK: 37.015.1,371