fbpx

Simović Milena

team

Docent

Međunarodno pravo

Biografija

 • 1978 - Diploma - Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • 2009 - Doktorat - Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet pravnih nauka
 • 2009 - Izbor u zvanje - Univerzitet Sinergija, Upravno pravo – opšti dio, upravno pravo – posebni dio, prekršajni dio

Najznačajniji radovi

 • Direktor I poslodavac u tržišnom privređivanju, ZIPS, Sarajevo broj 632/91, str. 17-19

 • Radna knjižica od izdavanja do poništenja “Poslovne novine”, Srpsko Sarajevo, broj3/95 str. 14-15

 • Socijalno osiguranje u Republici Srpskoj, “Poslovne novine”, Srpsko Sarajevo, broj 13-14/95 str. 11-15

 • Svjedočenje kao dokazno sredstvo u upravnom postupku, “Poslovne novine”, Srpsko Sarajevo, broj 92/2001, str 5-9

 • Pravo na godišnji odmor radnika u Republici Srpskoj, “ Pravni savjetnik”, Sarajevo broj 4/02, str 87-99

 • Podijela vlasti u BiH I nezavisnost Ustavnog suda BiH (član VI/3.c Ustava BiH), “Srpska pravna misao”, Banja Luka, broj45/2012, str 37-55

 • Postupak pred Međunarodnim krivičnim sudom za “Ruandu” “Izbor sudske prakse”, Beograd, broj 9/12, str. 64-69 (koautor)

 • Krivična dijela protiv radnih odnosa iz glave XXIV Krivičnog zakona Federacije BiH I praksa Ustavnog suda BiH, ZIPS , Sarajevo Biblioteka strulnih izdanja, Priručnik 13, broj 1267-1268/2013, str 1-13

 • Međunarodni pravni standardi I Ustavni sud Bosne I Hercegovine , referat podnesen na Kopaoničkoj školi prava, od 13. do 17. decembra 2009. godine “Pravni život”, broj 14. Beograd 2009, tom VI, str. od 815-841