Stojčinović Mirko

team

Doktor nauka

Marketing, Menadžment

Biografija

 • 1980 - Diploma - Pravni fakultet Sarajevo
 • 2011 - Doktorat - Univerztet Privredna akademija Novi Sad, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
 • 2014 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Marketing, Menadžment

Najznačajniji radovi

 • M. Stojčinović ,Poslovna etika, 2013. Visoka poslovno tehnička škola Doboj

 • Agencija za osiguranje državni nadzor ili apsolutizam, 2008. Značenje Doboj

 • Stanje osiguranja u SAD Singidunum revija , Beograd Univerzitet Singidunum 2010.

 • Osnivanje katastra nepokretnosti u Republici Srpskoj, Budvanski pravnički dani, Budva 2013

 • Komisija za izlaganje - stvaralac nepokretnosti Republike Srpske, Kopaonička škola prirodnog prava, Kopaonik 2013

 • Alkohol i kocka, igra ili delijantni put u kriminal, Evropski defendologija centar Banja Luka

 • Uticaj političke, pravne i socijalne strukture nepokretnosti na globalna kretanja u BiH, Defendologija centar Banja Luka 2013., balkanska raskršća

 • Metodologija izrade naučno istraživačkog rada u poboljšanju kvaliteta studija, Udruženje univerzitetskih profesora Banja Luka

 • Uticaj lokalnih zajednica za finansiranje sporta, Crnogorska sportska akademija, Bijela 2010

Zbirni podaci naučne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata, bez auto citata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%