fbpx

Todorović Željko

team

Docent

Predmeti: - Teorija drzave i prava | - Uvod u pravo | - Metodologija

Biografija

 • 1990 - Diploma - Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Političke nauke
 • 2014 - Doktorat - Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet pravnih nauka, Teorija države I prava I ustavno pravo
 • 2014 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Teorija države I prava

Najznačajniji radovi

 • Da li je moguće jačanje suverenosti BiH putem promjene njenog Ustava, Časopis za društvena pitanja, Gradiški zbornik, 13 Gradiška

 • Oblik državnog uređenja kome je najbliža BiH, Časopis za društvena pitanja, Gradiški zbornik, 13 Gradiška

 • Pravna priroda Brčko distrikta BiH, Časopis za društvena pitanja, Gradiški zbornik, 14-15 Gradiška

 • Sociološki metod u pravu, Časopis Godišnjak, Fakultet pravnih nauka Apeiron, Banja Luka, broj 4, 2014

 • Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici-analiza zakonodavne regulative, Centar za promociju evropskih vrijednosti Europlus, Doboj, Projekat Evropske unije, 2013

 • Teorije o suverenosti državne vlasti, Izbor sudske prakse broj 1/2014, Beograd

 • Pravna priroda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Časopis za društvena pitanja, „Gradiški zbornik“ broj 14-15, Gradiška.

 • Sociološki metod u pravu, Časopis „Godišnjak“ Fakultet pravnih nauka „Apeiron“, Banja Luka, juli 2014.

 • Nadležnosti federacije i federalnih jedinica i njihovo učešće u vršenju vlasti u Federaciji, Časopis „Godišnjak“ „ Fakultet pravnih nauka „Apeiron“ Banja Luka, juli 2015.

 • Ljudska prava i zaštita manjina

  Rad je prezentovan i objavljen na Međunarodnoj konferenciji o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2015. godine, održanoj 01. i 02.10. 2015. godine u organizaciji PIM Univerziteta Banja Luka.

 • Ljudska prava u Ustavu Bosne i Hercegovine

  Rad je prezentovan i objavljen na Međunarodnoj konferenciji, održanoj dana 10-11. 11. 2016. godine u Baia Mare (Rumunija)

 • Položaj Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i njegove karakteristike, Časopis „Anali poslovne ekonomije“ Univerzitet PIM, Banja Luka, broj 16, april 2017.

 • Referendum kao oblik neposredne demokratije, Časopis „Anali poslovne ekonomije“ Univerzitet PIM, Banja Luka, broj 16, april 2017.

 • Moderna država i njene karakteristike, sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

  Rad je prezentovan na Međunarodnoj konferenciji o društvenom i tehnološkom razvoju 2017. održanoj dana 02.i 03.11.2017. na PIM Univerzitetu u Banja Luci. Rad je objavljen u sklopu svih podnesenih radova na konferenciji.

 • Specifičnosti Ustava Bosne i Hercegovine i oblik njenog državnog uređenja, Časopis „Anali poslovne ekonomije“ Univerzitet PIM, Banja Luka, broj:17

 • Knjige :

  1. Oblici državnog uređenja sa posebnim osvrtom na Bosne i hercegovinu, Visoka poslovno-tehnicka škola Doboj, 2016. 2. Suverenost državne vlasti s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Visoka poslovno- tehnička škola Doboj, 2017. 3. Poltronizam u teoriji i praksi, PIM Univerzitet, Banja Luka, 2017.

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 3
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 1 Međunarodni 0
%
Usavršavanja:
%
Naučno stručna konferencija „Zaštita i spasavanje- teorija i praksa“ , oktobar 2017.
%
Međunarodna konferencija STED 2015 , 2017. Banja Luka
%
Međunarodna konferencija Baia Mare (Rumunija) ,2016.
%