Todorović Željko

team

Docent

Teorija države I prava

Biografija

  • 1990 - Diploma - Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Političke nauke
  • 2014 - Doktorat - Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet pravnih nauka, Teorija države I prava I ustavno pravo
  • 2014 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Teorija države I prava

Najznačajniji radovi

  • Da li je moguće jačanje suverenosti BiH putem promjene njenog Ustava, Časopis za društvena pitanja, Gradiški zbornik, 13 Gradiška

  • Oblik državnog uređenja kome je najbliža BiH, Časopis za društvena pitanja, Gradiški zbornik, 13 Gradiška

  • Pravna priroda Brčko distrikta BiH, Časopis za društvena pitanja, Gradiški zbornik, 14-15 Gradiška

  • Sociološki metod u pravu, Časopis Godišnjak, Fakultet pravnih nauka Apeiron, Banja Luka, broj 4, 2014

  • Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici-analiza zakonodavne regulative, Centar za promociju evropskih vrijednosti Europlus, Doboj, Projekat Evropske unije, 2013

  • Teorije o suverenosti državne vlasti, Izbor sudske prakse broj 1/2014, Beograd

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%