Vuković Aleksandra

team

Docent

Teorija države I prava

Biografija

 • 2003 - Diploma - Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, Pravo
 • 2015 - Doktorat - Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet Pale, Pravne nauke
 • 2015 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Teorija države I prava

Najznačajniji radovi

 • Zlostavljanje na radu (mobing) u RS-pravni aspekti, Pravna riječ, broj 22/2010, Banja Luka

 • Radnopravni aspekti disciplinske odgovornosti zaposlenih u RS, Pravna riječ broj 27/2011, Banja Luka

 • Zabrana diskriminacije u pravu BiH sa posebnim osvrtom na antidiskriminaciono radno zakonodavstvo, Pravna riječ broj 31/2012, Banja Luka

 • Načini zaštite I sprječavanja zlostavljanja na radu, Moderna uprava, Agencija za državnu upravu RS, Grafomark Laktaši, 2012

 • Zaštita od diskriminacije prema Zakonu o zabrani diskriminacije BiH-de lege lata I de lege ferenda, Pravna riječ broj 35/2013, Banja Luka 2013

 • Pravni okvir zaštite od mobinga u zakonodavstvu BiH Anali poslovne ekonomije, Univerzitet za poslovni inženjering I menadžment, Banja Luka, 2013

 • Participacija društva u predstavničkim organima u BiH, Godišnjak pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj 2/2013

 • Načini zasnivanja radnog odnosa u opštem I posebnom režimu radnih odnosa, Pravna riječ, Banja Luka, 2014

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%