Aleksandra-Vuković-izmjena.jpg

Prof. dr Aleksandra Vuković,
vanredni profesor

Naučna oblast: Teorija države i prava

E-mail:
saskavkv@yahoo.com

OBRAZOVANJE 

 • 2015 – doktor pravnih nauka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet Pale, Pravne nauke
 • 2011 – magistar pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2003 – diplomirani pravnik,  Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Podgorica, Pravo


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • 1. „Zlostavljanje na radu (mobing) u Republici Srpskoj – pravni aspekti“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 22/2010, Banja Luka, 2010, str. 623-634.
 • 2. „Radnopravni aspekti disciplinske odgovornosti zaposlenih u Republici Srpskoj“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 27/2011, Banja Luka, 2011, str. 601-612.
 • 3. „Zabrana diskriminacije u pravu Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na antidiskriminacijsko radno zakonodavstvo“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 31/2012, Banja Luka, 2012, str. 713-730.
 • 4. „Načini zaštite i sprečavanja zlostavljanja na radu“, Moderna uprava, Časopis za upravnopravnu teoriju i praksu, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Grafomark, Laktaši, 2012, str. 101-120.
 • 5. „Zaštita od diskriminacije prema Zakonu o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine – de lege lata i de lege ferenda“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 35/2013, Banja Luka, 2013, str. 711-737.
 • 6. „Pravni okvir zaštite od mobinga u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine“, Anali poslovne ekonomije, Časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2013, str. 193-216.
 • 7. „Participacija žena u predstavničkim organima u Bosni i Hercegovini“, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, broj: 2/2013, str. 117-132.
 • 8. „Načini zasnivanja radnog odnosa u opštem i posebnom režimu radnih odnosa“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, 2014, str. 485-505.
 • 9. „Nedorečenosti u pravnoj regulaciji mobinga, kao oblika diskriminacije“, časopis Vještak, broj 3, Centar za vještačenje „Zenit“, Banja Luka, 2015.
 • 10. „Zasnivanje radnog odnosa državnih službenika“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 50/2017, Banja Luka, 2017, str. 507-530.
 • 11. „Zaštita zaposlenih lica koja prijavljuju korupciju“, Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 50/2018, Banja Luka, 2018, str. 507-530.
 • 12. „Ugovor o doživotnom  izdržavanju  pro et contra određenih  rješenja“, Časopis ZIPS, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, broj: 1402, 1.-15. III 2019.
 • 13. „Prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane poslodavca“ Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj: 58/2019, Banja Luka, 2019, str. 415-443.
 • 14. „Osnovna obilježja i nasljedno pravno dejstvo ugovora o doživotnom  izdržavanju, Anali poslovne ekonomije, Časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2019.
 • 15. Radnopravna zaštita radnika u slučaju mobinga, Časopis ZIPS, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, broj: 1417, 16.-31. IX 2019.
 • 16. „Oblici i karakteristike rada van radnog odnosa” Časopis ZIPS, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, broj: 1422, od 1.1.2020.- 31.1.2020.
 • 17. „Primjena radnog zakonodavstva  u Republici Srpskoj u vrijeme vanrednog stanja”, Časopis ZIPS, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, broj: 1425, od 1.4.2020.-30.4.2020.
 • 18. „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama u njihovom okruženju“, Grafomark Laktaši, 2020.
 • 19. „Prava radnika koji rade ili odsustvuju sa rada na dane praznika u Bosni i Hercegovini”, Časopis ZIPS, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, broj: 1431, od 1.10.2020.-31.10.2020.
KNJIGE I UDŽBENICI
 •  1. „Zlostavljanje na radu – mobing“, Grafomark, Laktaši, 2012. 2. „Antidiskriminacijsko radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini“, monografija, Grafomark, Laktaši, 2016. 3. „Mobing – Zlostavljanje na radu sa primjerima iz sudske prakse“, monografija, Grafomark, Laktaši, 2018.