Prof. dr Božidar Banović

Redovni profesor
- Krivično pravo
- Krivično procesno pravo

Email: stavric@gmx.net  
Tel: +381 63 239 816

Obrazovanje

 • 1984 – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Opšti
 • 2002 – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Opšti
 • 2008 – Univerzitet u Kragujevcu, Krivičnopravna

Najvažniji objavljeni radovi

 • BANOVIĆ Božidar, BEJATOVIĆ Stanko, Osnovi međunarodnog krivičnog prava, Kragujevac, Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2012
 • BANOVIĆ Božidar, JOKSIĆ Ivan, Maloletnički zatvor u zakonodavstvu i praksi, (Biblioteka Monografije). Beograd, Fakultet bezbednosti, 2012
 • BANOVIĆ Božidar, BJELAJAC Željko, Traumatic experiences, psychophysical consequences and needs of human trafficking victims = Traumatska iskustva, psihofizičke posledice i potrebe žrtava trgovine ljudima, Vojnosanitetski pregled, Beograd, 2012, god. 69, br. 1, str. 94-97
 • BANOVIĆ Božidar, MIJATOVIĆ-DUKIĆ Marijana, JOKSIĆ Ivan, Održivi razvoj i ekološki resursi sa posebnim osvrtom na krivičnopravni aspekt zaštite ekoloških dobara, Teme, Niš, 2013, vol. 37, br. 3, str. 1281-1302
 • BANOVIĆ Božidar M., MIJALKOVIĆ Saša V, Uloga i značaj energetske, ekonomske i ekološke politike bezbednosti u međunarodnim integracijama, Srpska politička misao, Beograd, 2012, god. 19, br. 3, str. 193-216
 • BANOVIĆ Božidar, JOKSIĆ Ivan, Diverzioni koncept reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji : zakonodavstvo i praksa, Teme, Niš, 2011, god. 35, br. 2, str. 345-364
 • BANOVIĆ Božidar, Phishing schemes – typology and analysis in Serbian cyber space, Policing in Central and Eastern Europe, Social control of unconventional deviance : conference proceedings, Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2011, str. 125-138
 • BANOVIĆ Božidar, Zaštita podataka o ličnosti i specijalne istražne tehnike, Pravni život, Beograd, 2013, knj. 563, br. 9, str. 759-776
 • BANOVIĆ Božidar, Zaštita žrtava i svedoka u postupcima pred međunarodnim krivičnim sudovima, Pravni život, Beograd, 2009, knj. 533, br. 13, str. 1085-1101