Danijela Despotović

Danijela Despotović,
docent

Naučna oblast: Radno i socijalno pravo

E-mail:
danijela.despotovic@pravnifakultet.edu.ba

OBRAZOVANJE

 • 2016 – doktor pravnih nauka, Pravni fakultet, Slobomir P Univerzitet, Doboj
 • 2013 – magistar pravnih nauka, Pravni fakultet, Slobomir P Univerzitet, Slobomir
 • 2008 – diplomirani pravnik,  Pravni fakultet, Slobomir P Univerzitet, Doboj


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Nikolić Danijela, Poslovna sposobnost maloljetnika, Izbor sudske peakse, br. 4/2009, Beograd 2009, 65-69. (UDK: ISSN 0354-3226). 
 • Maksimović Sanja, Despotović Danijela, Ugovor o delu u Rimskom pravu, Pravo teorija i praksa, br. 7-9/2016, Novi Sad, str. 32-44. (UDK 349.22; BIBLID: 0352-3713; YU ISSN 0352-3713). 
 • Ubiparipović Suzana, Despotović Danijela, Nezakonito izbjegavanje plaćanja poreza, Anali poslovne ekonomije, br. 15/2016, Banja Luka. (UDK 336.225.68:343.359.2; DOI 10.7251/APE1617010U). 
 • Despotović Danijela, Perišić Saša, Uopšte o odgovornosti poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom, Svet rada, Vol.6/2017, Beograd, 2017, str. 776-795. (ISSN 1451-7841, UDK 331.468). 
 • Perišić Saša, Despotović Danijela, Kriza kolizijonog metoda, Svet rada, Vol. 14, broj 5/2017, Beograd, 2017, str. 738-744. (ISSN 1451-7841, UDK616.3-036-057). 
 • Perišić Saša, Despotović Danijela, Merodavno pravo za arbitražu sporazum, Svet rada, Vol. 14, broj 6/2017, Beograd, 2017, str. 812-821. (ISSN 1450-7841, UDK 381.46:34). 
 • Maksimović, S., Despotović, D., Ugovor o kupoprodaji u rimskom pravu, Pravo teorija i praksa, br. 7-9, Novi Sad, 2017, str. 62. (ISSN 0352-3713, COBIS.SR-ID 5442050). 
 • Maksimović, S., Despotović, D., Založno pravo u rimskom pravu, Pravo teorija i praksa, br. 10-12, Novi Sad, 2017, str. 1-13. (UDK 34, YU ISSN 0352-3713).
 • Despotović Danijela, Praštalo Tanja, Odgovornost poslodavca zbog povrede na radu i profesionalne bolesti sa posebnim osvrtom na naknadu meterijalne štete, Poslovne studije, Časopis za poslovnu teoriju i praksu, Godina 10, broj: 19-20, Banja Luka, Republika Srpska, 2018, str. 75-89. (UDK 347.513:331.46/.47; DOI:10.7251/POS18075D). 
 • Despotović Danijela, Maksimović Sanja, Ugovor o graĎenju i rešavanju eventualnih sporova, Medijacija kao način rešavanja sporova, Monografija međunarodnog značaja, Beograd (Rad prihvaćen za objavu, u toku štampa). 
 • Despotović Danijela, Odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom, Regionalna naučnostručna konferencija „ERAZ“ 2015. godine, Zbornik radova, str. 302-308. (CIP – Katalogizacija u publikaciji -Narodna biblioteka Srbije, Beograd, ISBN 978-86-80194-01-1; COBISS.SR-ID 216614924). 
 • Despotović Danijela, Đuričić Jelena, Zasnivanje radnog odnosa, Zbornik radova XII tradicionalonog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Novi Sad, 2015, str.541-553 (ISBN 978-86-6019-058-3; UDK:349.22). 
 • Despotović Danijela, Diskriminacija i zlostavljanje (mobing) na radu, Međunarodni naučni skup „Društveni i tehnološki razvoj u eri globalizacije“, Slobomir, Bijeljina, 2015, str. 138-156. (ISBN 978-99955-54-15-6; CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, 316.323). 
 • Despotović Danijela, Položaj osoba sa invaliditetom u sistemu vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske, MeĎunarodna naučnostručna konferencija, „ERAZ“ 2016. godine, Zbornik radova, str. 280-289. (ISBN 978-86-80194-03-5 (AEMB); COBISS.SR-ID 225322508; CIP Katalogizacija u publikaciji -Narodna biblioteka Srbije, Beograd). 
 • Nikolić Danijela, Đuričić Jelena, Maksimović Sanja, Odgovornost poslodavca zbog povrede na radu i profesionalne bolesti radnika, Zbornik radova XIII MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Novi Sad, 2016, str. 323-335. (ISBN 978-86-6019-066-8; UDK: 331.461/.472:351.83). 
 • Despotović Danijela, Maksimović Sanja, Istorijski razvoj i pravno regulisanje graĎanskopravnih odnosa koji nastaju prouzrokovanjem štete trećem licu, Treća meĎunarodna naučnostručna konferencija „Eraz“ 2017. godine, Zbornik radova, str. 648-654. (ISBN 978-86-80194-07-3). 
 • Despotović Danijela, Maksimović Sanja, Institucionalna zaštita državine u pravnoj istoriji i uporednom pravu, 5. MeĎunarodni naučni skup „Nauka i praksa poslovnih studija“, Banja Luka 2017. godine, str. 914-922. (ISSN 2566-3178, UDK 33+34(082); DOI 10.7251/NPPS1705914D). 
 • Despotović Danijela, Maksimović Sanja, Pravna dejstva državine, Zbornik radova XIV MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Novi Sad 2017, str. 273-287. ( ISBN 978-86-6019-075-0; UDK:343.352:347.9). 
 • Despotović Danijela, Maksimović Sanja, Oblici naknade nematerijalne štete zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti radnika, Zbornik radova XV MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Novi Sad 2018, str. ( Zbornik u štampi).