1560942831953

Dr Darko Vaselić,
docent

Naučna oblast: Marketing

E-mail:
dvaselic@gmail.com

OBRAZOVANJE

  • 2016 – doktor ekonomskih nauka, Univerzitet Singidunum, Beograd
  • 2010 – magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet Novi Sad
  • 2000 – diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet Novi Sad


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  • Primjena Category menadžmenta u regiji Zapadnog Balkana — Kultura polisa (M51), Novi Sad, Srbija, 2017
  • Shopper Marketing kao način unapredenja kokurentnosti u regionu Zapadnog Balkana — Ekonomika preduzeća (M21), Beograd, Srbija, 2016
  • Efektivnost menadžmenta kategorije prizvoda u tri največe maloprodajne kompanije Srbije, Hrvatske i Bosne Hercegovine —Anale Ekonornskog Fakulteta Subolica (M51), Subolica, Srbija, 2013
  • Problemi organizovanja razvoja novih proizvoda — Machine Desing (M51), Novi Sad, Srbija, 2013
  • (koautori Milan Gašović i Marija Brdarić), Planiranje kategorije prizvoda — definisanje taktika , Zbornik radova sa međunarodne konferencije M-Sphere, Dubrovnik, Hrvatska, 2012, str.143-148.