Davor Vidaković

Doc. dr Davor Vidaković

docent
- Sociologija sa sociologijom prava
- Retorika

E-mail: branko.perisic@frn.edu.ba  

Biografija

Obrazovanje

  • Doktorirao na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu, 2017. godine sa disertacijom pod nazivom “Koncept socijalnog kapitala i njegova izgradnja u Bosni i Hercegovini: studija slučaja učenički domovi”. 
  • Magistrirao na Filozofskom fakultetu Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2010. god. Naziv magistarskog rada: “Teorijsko-metodološki pristupi u istraživanju sajber zajednica“.
  • Diplomirao na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Banjoj Luci, odsjek – filozofija i socijologija, 2005. godine.

Najvažniji objavljeni radovi

Udžbenik

[1] Braco Kovačević, Perica Gojković, Davor Vidaković: Sociologija rada – Uvod, univerzitetski udžbenik. ISBN 978-99955-36-02-2; UDK 316.334.22 (075.8).

 Monografija

[1] Davor Vidaković: Refelksije postmodernizma, monografija, izdavačka kuća Misionar i Centar za kulturu i obrazovanje Doboj 2011. ISBN 978-99955-646-5-0; COBIS.BH-ID 2212120.

Praktikum

[1] Braco Kovačević, Davor Vidaković: Savremena sociološka hrestomatija, Saobraćajni fakultet Doboj, 2007. godina.

Naučni rad objavljen u međunarodnom časopisu

[1] Davor Vidaković: Rad i život u kolektivnim uslovima učenika i uticaj na stvaranje socijalnog kapitala, Institut za ekonomiku i pravo Beograd, 2015. godine, str. 211-216.

ISBN 978-86-899929-10-2; COBIS.SR-ID 215629068.

Naučni rad objavljen u časopisu nacionalnog značaja

[1] Davor Vidaković: Ideja povjenjenja Frensisa Fukujame i uloga kulture u savremenom svijetu, Časopis iz oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja ZNAČENјA br. 56. Doboj septembar 2007. godina. ISSN 0352-2754; UDK 304.

[2] Davor Vidaković: Teorijski principi deliberativne demokratije. Časopis iz oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja ZNAČENјA br. 63 (str. 115-128) Doboj, septembar 2008. godina. ISSN 0352-2754; UDK 321.7.

[3] Davor Vidaković: Virtuelne zajednice na internetu i mogućnost stvaranja novog kulturnog identiteta. Časopis iz oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja ZNAČENјA br. 63 (str. 115-128), Doboj decembar 2008. godine. ISSN 0352-2754; UDK 321.7.

[4] Davor Vidaković: Sociologija i nastava sociologije u svjetlu novih društvenih promjena u BiH, Sociološki godišnjak, decembar 2014. godina, Istočno Sarajevo, str. 73-93. ISSN 1840-1538; UDK: 316.1:371.3(497.6).

[5] Davor Vidaković: Uticaj siromaštva na sticanje socijalnog kapitala kod učenika u internatima, Sociološki godišnjak, decembar 2015. godine, Istočno Sarajevo, str. 429-441. UDK: 316.344.23:316.479-053.6; ISSN 1840-1538.

Naučni rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini u zborniku radova ili knjizi rezimea

[1] Davor Vidaković: Suton jugoslovenskog komunizma u svjetlu odmetnute muzičke industrije, Treća međunarodna konferencija Socijalizam na klupi: komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate, Sveučilište ”Jurja Dobrile” Pula, Hrvatska, 2017. godine.

[2] Davor Vidaković: Savremena zanimanja, izazovi i (re)konstrukcija sociologije rada, Druga međunarodna naučna konferencija ”Društvene i humanističke nauke na raskršću”, Tuzla 2018. godine.