Davor Vidaković

Dr Davor Vidaković,
docent

Naučna oblast: Teorijska sociologija i Ostale društvene nauke

E-mail: davor.vidakovic@pravnifakultet.edu.ba

OBRAZOVANJE

 • 2017 – doktorirao na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu sa disertacijom pod nazivom “Koncept socijalnog kapitala i njegova izgradnja u Bosni i Hercegovini: studija slučaja učenički domovi”. 
 • 2010 – magistrirao na Filozofskom fakultetu Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu,  Naziv magistarskog rada: “Teorijsko-metodološki pristupi u istraživanju sajber zajednica“.
 • 2005 – diplomirao na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Banjoj Luci, odsjek – filozofija i sociologija


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Davor Vidaković: Rad i život u kolektivnim uslovima učenika i uticaj na stvaranje socijalnog kapitala, Institut za ekonomiku i pravo Beograd, 2015. godine, str. 211-216. ISBN 978-86-899929-10-2; COBIS.SR-ID 215629068.
 • Davor Vidaković: Rad i život u kolektivnim uslovima učenika i uticaj na stvaranje socijalnog kapitala, Institut za ekonomiku i pravo Beograd, 2015. godine, str. 211-216. ISBN 978-86-899929-10-2; COBIS.SR-ID 215629068.
 • Davor Vidaković: Ideja povjenjenja Frensisa Fukujame i uloga kulture u savremenom svijetu, Časopis iz oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja ZNAČENјA br. 56. Doboj septembar 2007. godina. ISSN 0352-2754; UDK 304.
 • Davor Vidaković: Teorijski principi deliberativne demokratije. Časopis iz oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja ZNAČENјA br. 63 (str. 115-128) Doboj, septembar 2008. godina. ISSN 0352-2754; UDK 321.7.
 • Davor Vidaković: Virtuelne zajednice na internetu i mogućnost stvaranja novog kulturnog identiteta. Časopis iz oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja ZNAČENјA br. 63 (str. 115-128), Doboj decembar 2008. godine. ISSN 0352-2754; UDK 321.7.
 • Davor Vidaković: Sociologija i nastava sociologije u svjetlu novih društvenih promjena u BiH, Sociološki godišnjak, decembar 2014. godina, Istočno Sarajevo, str. 73-93. ISSN 1840-1538; UDK: 316.1:371.3(497.6).
 • Davor Vidaković: Uticaj siromaštva na sticanje socijalnog kapitala kod učenika u internatima, Sociološki godišnjak, decembar 2015. godine, Istočno Sarajevo, str. 429-441. UDK: 316.344.23:316.479-053.6; ISSN 1840-1538.
 • Davor Vidaković: Suton jugoslovenskog komunizma u svjetlu odmetnute muzičke industrije, Treća međunarodna konferencija Socijalizam na klupi: komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate, Sveučilište ”Jurja Dobrile” Pula, Hrvatska, 2017. godine.
 • Davor Vidaković: Savremena zanimanja, izazovi i (re)konstrukcija sociologije rada, Druga međunarodna naučna konferencija ”Društvene i humanističke nauke na raskršću”, Tuzla 2018. godine.
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Braco Kovačević, Perica Gojković, Davor Vidaković: Sociologija rada – Uvod, univerzitetski udžbenik. ISBN 978-99955-36-02-2; UDK 316.334.22 (075.8).