Dr Dijana Kremenović

Docent
- Računovodstvo i revizija
- Finansijski menadžment
- Računovodstvo
- Upravljanje projektima
- Analiza, kontrola i revizija poslovanja

Email: dijana.kremenovic.2018@gmail.com
           dijana.kremenovic@univerzitetpim.com  

Obrazovanje

– 2018. godine – Doktor ekonomskih nauka – Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Fakultet za poslovne i finansijske studije Banja Luka
– 2015. godine – Magistar ekonomskih nauke – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka
– 1995. godine – Diplomirani ekonomista – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka

IZBOR U ZVANJE:

– 2019. Izbor u zvanje Docent – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka
– 2018. Izbor u zvanje Profesor visoke škole – Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Banja Luka

RADNO ISKUSTVO:

  • Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (2019-)
  • Telekom Srpske (1998-2018)

BIBLIOGRAFIJA

Objavljene knjige:

– Kremenović, Dijana. 2019. „Monetarne i javne finansije“. Banja Luka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo. ISBN: 978-99976-31-10-7

Objavljeni naučni i stručni radovi:

– Kremenović, Dijana. 2019. „Značaj i efekti investiranja u pozitivne poslovne odnose sa kupcima“, Poslovne studije, broj 21-22, str. 175-188.
– Kremenović, Dijana. 2018. „Izražavanje koristi investicionog projekta na gotovinskoj osnovi“, EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, broj 2, str. 348-368.
– Jovanić, Dijana. 2017. „Budžetiranje kapitala kao instrument donošenja investicionih odluka“, Finrar, broj 9, str. 38-44.
– Jovanić, Dijana. 2017. „Karakteristike investicionih projekata“, Financing – Naučni časopis za ekonomiju, Vol. 7 Issue 3, str. 53-56.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA

  • Savez računovođa i revizora Republike Srpske,
  • Udruženje ekonomista Republike Srpske S.W.O.T. Banja Luka,
  • Centar za unapređenje korporativnog upravljanja
  •  Udruženje internih revizora BiH