Završetkom akademskih studija prvog ciklusa na Filozofskom fakultetu studenti stiču zvanje diplomirani psiholog 240 ECTS bodova ili diplomirani andragog 180 ECTS bodova.
Završetkom akademskih studija drugog ciklusa studija studenti mogu steći zvanje master psihologije 300 ECTS bodova ili master andragogije 300 ECTS bodova.