mahir

Dr Mahir Zajmović,
docent

Naučna oblast:
Računarske nauke

E-mail:
mahir.zajmovic@gmail.com

OBRAZOVANJE 

 • 2019 – doktor informatike, Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” Vitez, Fakultet informacionih tehnologija, Vitez (Bosna i Hercegovina),
 • 2014 – magistar informacijskih tehnologija, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija, Mostar (Bosna i Hercegovina),
 • 2010 – diplomirani inženjer informacijskih tehnologija, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija, Mostar (Bosna i Hercegovina)


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • 1. Lazo Roljić, Hadžib Salkić, Mahir Zajmović: CONTEMPORARY MODEL OF AN INFORMATION SYSTEM IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS, SYMORG 2012, Zlatibor, Republika Srbija, 2012. godine, (ISBN: 978-86-7680-254-8)
 • 2. Mahir Zajmović, Hadžib Salkić: KORIŠTENJE CLOUD COMPUTING TEHNOLOGIJE ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA, ITeO 2012, Banja Luka, BiH, 2012. godine, (ISBN: 978-99955-49-94-7), pp. 99-105
 • 3. Hadžib Salkić, Mahir Zajmović: MODEL INTELIGENTNOG SISTEMA ZA POLAGANJE ISPITA, ITeO 2012, Banja Luka, BiH, 2012. godine, (ISBN: 978-99955-49-94-7), pp.126-131
 • 4. Mahir Zajmović, Hadžib Salkić, Saša Stanić: MANAGEMENT OF INDUCTION (ASYNCHRONOUS) MOTORS USING PLC, Journal of Information Technology and Applications – JITA, Banja Luka, BiH, 2012. godine, (ISSN: 2232-9625), Indexed by EBSCO Publishing Inc., DOI: 10.7251/JIT1202095Z, UDC: 620.17:681.515, pp. 95-102
 • 5. Mahir Zajmović, Hadžib Salkić, Munir Zahirović: ANALIZA SIGURNOSTI INFORMACIJSKIH SISTEMA, YU INFO 2013, Beograd, Republika Srbija, 2013. godine, (ISBN: 978-86-85525-11-7), pp. 81-86
 • 6. Hadžib Salkić, Mahir Zajmović, Munir Zahirović: EKSPERTNI SISTEMI – PODRŠKA KVALITETI NASTAVE, YU INFO 2013, Beograd, Republika Srbija, 2013. godine, (ISBN: 978-86-85525-11-7), pp. 111-116
 • 7. Munir Zahirović, Hadžib Salkić, Mahir Zajmović: VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA VS. LJUDSKA INTELIGENCIJA – RAZLIČITI PRILAZI SAGLEDAVANJU PROBLEMA, YU INFO 2013, Beograd, Republika Srbija, 2013. godine, (ISBN: 978-86-85525-11-7), pp. 572-577
 • 8. Mahir Zajmović, Hadžib Salkić: INFORMACIONI SISTEM KAO PODRŠKA BORBI PROTIV KORUPCIJE, Konferencija o korupciji, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“, Vitez, BiH, 2013. godine, (ISSN: 1986-5546, Online: 2233-114X), pp. 537-547
 • 9. Hadžib Salkić, Mahir Zajmović: INTERNETOM U BORBI PROTIV KORUPCIJE, Konferencija o korupciji, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“, Vitez, BiH, 2013. godine, pp. 518-526 (ISSN: 1986-5546, Online: 2233-114X) 
 • 10. Hadžib Salkić, Almira Salkić, Mahir Zajmović: KONCEPT SAVREMENE ŠKOLE UPOTREBOM NOVIH INFORMACIONO – KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, GeTID 2013, Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije, Sarajevo, BiH, 2013. godine, (ISSN: 2232-8831), pp. 168-179
 • 11. Mahir Zajmović, Hadžib Salkić, Almira Salkić: FACEBOOK MARKETING, ITeO 2013, Banja Luka, BiH, 2013. godine, (ISBN: 978-99955-91-24-3), pp. 144-149
 • 12. Hadžib Salkić, Mahir Zajmović, Almira Salkić: INTERNET MARKETING SA PODRŠKOM GOOGLE-A, ITeO 2013, Banja Luka, BiH, 2013. godine, (ISBN: 978-99955-91-24-3), pp. 150-155
 • 13. Mahir Zajmović, Hadžib Salkić: MICROSOFT SQL SERVER 2014 IN-MEMORY OLTP: HEKATON, USPON 2013, Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet Valjevo, Valjevo, Republika Srbija, 2013. godine, (ISBN: 978-86-7912- 512-5), pp. 237-240
 • 14. Mahir Zajmović: KORIŠTENJE MOBILNOG UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE SISTEMOM VIDEO NADZORA CESTOVNOG SAOBRAĆAJA, Zbornik radova, FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ I ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА Г. ТАМБОВ, Travnik, 2014. godine, (ISBN: 1986-5694), pp. 116-126 
 • 15. Arminka Šabanović, Sidika Šabić, Damir Pivić, Mahir Zajmović: BEŽIČNE WI-FI RAČUNARSKE MREŽE I SIGURNOST WI-FI MREŽA, Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, Fakultet informacionih tehnologija, Sveučilište/Univerzitet Vitez, Asocijacija za IT Travnik, broj 2., BiH, 2014. godine, (ISSN: 2303 5684, Online: 2303 5560), pp. 73-81
 • 16. Mahir Zajmović, Arminka Šabanović, Sidika Šabić, Damir Pivić: WIRELESS WI-FI COMPUTER NETWORK AND SECURITY WI-FI NETWORK, Zbornik radova br.3, FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ I ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА Г. ТАМБОВ, Travnik, 2015. godine, (ISBN: 1986-5694), pp. 35-42
 • 17. Mahir Zajmović, Alma Bešić, Adrijana Veselinović-Dolić, Nermina Konjalić: USE OF THE PROTECTED WEB NETWORK – SSL PROTOCOL, Zbornik radova br.3, FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ I ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА Г. ТАМБОВ, Travnik, 2015. godine, (ISBN: 1986-5694), pp. 43-49 
 • 18. Mahir Zajmović, Siniša Minić: UTJECAJ PRIMJENE KRIPTOGRAFIJE NA PERFORMANSE SISTEMA S AKCENTOM NA  OKRUŽENJE MySQL, Zbornik radova, XIV međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH- JAHORINA 2015, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Jahorina, BiH, 2015.  godine, (ISBN: 978-99955-763-6-3), pp. 533-536
 • 19. Mahir Zajmović, Almira Salkić: MICROSOFT FAMILY SAFETY, Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, Fakultet informacijskih tehnologija, Sveučilište/Univerzitet Vitez, Asocijacija za IT Travnik, broj 3., BiH, 2015. godine, (ISSN: 2303 5684, Online: 2303 5560), pp. 134-140 
 • 20. Mahir Zajmović, Said Karaosmanović: CONTROLING THE ROBOTIC ARM REMOTIVELY ON A DISTANCE USING HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE) AND PLC MODICON M340 OVER AN ETHERNET NETWORK, Zbornik radova br.4, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY, UNIVERSITY OF VITEZ AND TAMBOV STATE UNIVERSITY NAMED AFTER G.R. DERZHAVIN, Vitez, BiH, 2016. godine (ISSN: 1986-5694), pp.73-85
 • 21. Mahir Zajmović, Hadžib Salkić, Ibrahim Obhođaš: MICROSOFT SQL SERVER 2014 BACKUP ENCRIPTION, Zbornik radova, YU INFO 2016, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2016. godine (ISBN: 978-86-85525-17-9), pp. 44-47
 • 22. Haris Hamidović, Amra Hamidović, Mahir Zajmović: OKVIR ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA CYBER KRIMINALA, Zbornik radova, XV međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Jahorina, BiH, 2016. godine, (ISBN 978-99955-763-9-4), pp. 557-562
 • 23. Mahir Zajmović: SORTIRANJE I PRETRAŽIVANJE PODATAKA, Zbornik radova, Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem SKEI 2016, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Vitez, BiH, 2016. godine, (ISSN 1986-5945), pp. 326-337
 • 24. Mahir Zajmović, Hadžib Salkić, Haris Hamidović PRAKTIČNA PRIMJENA KRIPTOGRAFIJE U SQL-U KAO NAČINA ZAŠTITE BAZE PODATAKA U SLUČAJU CYBER NAPADA, Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, Fakultet informacijskih tehnologija, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Asocijacija za IT Travnik, broj 4., BiH, 2016. godine, (ISSN: 2303 5684, Online: 2303 5560), pp. 129-134
 • 25. Ibrahim Obhođaš, Hadžib Salkić, Mahir Zajmović: NAČIN PROGNOZIRANJA BUDUĆIH DOGAĐAJA PRIMJENOM DINAMIČKE ANALIZE, Zbornik radova, godina 3, broj 1, Sedma međunarodna naučna konferencija „MEĐUNARODNI DIJALOG: ISTOK-ZAPAD“, Međunarodni Slavjanski Univerzitet „G.R. Deržavin“, Sveti Nikole, Republika Makedonija, 2016. godine, (ISSN: 1857-9299, Online: 1857-9302), pp. 167-176
 • 26. Džemal Kulašin, Mahir Zajmović: POJMOVNA ODREĐENJA KRIPTOGRAFIJE U KONTEKSTU INFORMACIJSKE SIGURNOSTI, Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, Fakultet informacijskih tehnologija, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Asocijacija za IT Travnik, broj 5., BiH, 2017. godine, (ISSN: 2303 5684, Online: 2303 5560), pp. 27-37
 • 27. Mahir Zajmović, Džemal Kulašin: IMPLEMENTACIJA DOMENE KAO CENTRALIZOVANOG MJESTA UPRAVLJANJA KLIJENTSKIM RAČUNARIMA, Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, Fakultet informacijskih tehnologija, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Asocijacija za IT Travnik, broj 5., BiH, 2017. godine, (ISSN: 2303 5684, Online: 2303 5560), pp. 73-81
 • 28. Mahir Zajmović, Ibrahim Obhođaš: KRIPTOGRAFIJA I NJENA PRIMJENA U MICROSOFT SQL SERVER-U, Zbornik radova, Druga međunarodna studentska konferencija SKEI 2017, Visoka škola modernog biznisa Beograd – MBS, Beograd, Republika Srbija, 2017. godine, (ISBN: 978-86-87677-07-4), pp. 107-113 
 • 29. Mahir Zajmović, Hadžib Salkić: INFORMACIJSKI SISTEM ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJE VELETRGOVINE, Zbornik radova,  godina 4, broj 1, Osma međunarodna naučna konferencija „MEĐUNARODNI DIJALOG: ISTOK- ZAPAD“, Međunarodni Slavjanski Univerzitet „G.R. Deržavin“, Sveti Nikole, Republika Makedonija,  2017. godine, (ISSN: 1857-9299, Online: 1857-9302), pp. 337-343
 • 30. Mahir Zajmović: DIGITALNA FORENZIKA I NJENA PRIMJENA, Zbornik radova, IX međunarodni naučno-stručni skup ITeO 2017, Panevropski univerzitet „APEIRON“ Banja Luka, BiH, 2017. godine, (ISBN: 978-99976- 34-13-9), pp. 424-435
 • 31. Mahir Zajmović: KRIPTOGRAFSKE METODE ZAŠTITE PODATAKA U BAZAMA PODATAKA – PRIMJER ORACLE, Zbornik radova, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacijama do odživog razvoja“, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, Beograd, Republika Srbija, 2017. godine, (ISBN: 978-86-84531-30-0), pp. 77-84
 • 32. Mahir Zajmović: RUDARENJE KRIPTO VALUTA, Zbornik radova, Treća međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2018, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ Vukovar, Vukovar, Republika Hrvatska, 2018. godine, (ISBN: 978-953-7734-23-7), pp. 326-332 
 • 33. Mahir Zajmović, Branko Latinović, Hadžib Salkić: BEZBJEDNOST PODATAKA U INTELIGENTNIM INFORMACIONIM SISTEMIMA, Zbornik radova,  godina 5, broj 1, Deveta međunarodna naučna konferencija „MEĐUNARODNI DIJALOG: ISTOK- ZAPAD“, Međunarodni Slavjanski Univerzitet „G.R. Deržavin“, Sveti Nikole, Republika Makedonija,  2018. godine, (ISSN: 1857-9299, Online: 1857-9302), pp. 289-295
 • 34. Mahir Zajmović, Ibrahim Obhođaš, Muhamed Ćosić: ZAŠTITA DNS I FTP SERVERA, Zbornik radova, godina 5, broj 1, Deveta međunarodna naučna konferencija „MEĐUNARODNI DIJALOG: ISTOK-ZAPAD“, Međunarodni Slavjanski Univerzitet „G.R. Deržavin“, Sveti Nikole, Republika Makedonija, 2018. godine, (ISSN: 1857-9299, Online: 1857-9302), pp. 297-303
 • 35. Mahir Zajmović, Nedim Kurbegović: PROVJERA SQL INJECTION RANJIVOSTI KORIŠTENJEM ODGOVARAJUĆIH ALATA, Zbornik radova, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacije kao pokretač razvoja“, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, Beograd, Republika Srbija, 2018. godine, (ISBN: 978-86-84531 -37-9), pp. 68-71
 • 36. Mahir Zajmović: DATABASE SECURITY – EXAMPLES OF ATTACKS TO DATABASE, Zbornik radova, Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“, Tuzla, BiH, 2019. godine, (ISSN: 2566–4514, Online: 2566–4522), pp. 138-142
 • 37. Haris Hamidović, Amra Hamidović, Mahir Zajmović: PROTECTION OF PERSONAL DATA IN CLOUD ENVIRONMENT – AUDITABLE STANDARD FOR  CLOUD SERVICE PROVIDERS, Zbornik radova, Visoka škola „Internacionalna poslovno- informaciona akademija“, Tuzla, BiH, 2019. godine, (ISSN: 2566–4514, Online: 2566–4522), pp. 200-  209
 • 38. Branko Latinović, Zoran Ž. Avramović, Mahir Zajmović: SAFETY ANALYSIS OF REVERSE ALGORITHM ENCRYPTION IN DATABASES, JITA – Journal of Information Technology and Applications, PanEuropien University APEIRON, Banja Luka, BiH, 2019. godine, (ISSN: 2232-9625 (print), ISSN 2233-0194 (online)), (DOI: 10.7251/JIT1901029L), Volume 9, Number 1, UDC: 004, pp. 29-35
 • 39. Mahir Zajmović, Nehad Gaši, Adis Fodolović: PRAKTIČNA PRIMJENA ROBOTIKE NA PRIMJERU PROGRAMIRANJA MBOT ROBOTA, Zbornik radova, Četvrta međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2019, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Vitez, BiH, 2019. godine, (ISSN: 1986-5945), pp. 555-565
 • 40. Hadžib Salkić, Ibrahim Obhođaš, Mahir Zajmović: MODELI PROCESA UPRAVLJANJA U FUNKCIJI ISPUNJAVANJA DUGOROČNIH CILJEVA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA NA PRIMJERU, Zbornik radova, godina 6, broj 1, Deseta međunarodna naučna konferencija „MEĐUNARODNI DIJALOG: ISTOK-ZAPAD“, Međunarodni Slavjanski Univerzitet „G.R. Deržavin“, Sveti Nikole, Republika Sjeverna Makedonija, 2019. godine, (ISSN: 1857- 9299, Online: 1857-9302), pp. 139-148
 • 41. Hadžib Salkić, Mahir Zajmović, Ibrahim Obhođaš: KRIPTOVALUTA – DIGITALNI NOVAC ZA DIGITALNO DOBA, Zbornik radova, godina 6, broj 1, Deseta međunarodna naučna konferencija „MEĐUNARODNI DIJALOG: ISTOK-ZAPAD“, Međunarodni Slavjanski Univerzitet „G.R. Deržavin“, Sveti Nikole, Republika Sjeverna Makedonija, 2019. godine, (ISSN: 1857-9299, Online: 1857-9302), pp. 299-304
 • 42. Muhamed Ćosić, Hadžib Salkić, Mahir Zajmović: INTEGRACIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM I GAMIFICATION-A U OKRUŽENJU ELEKTRONSKOG UČENJA, Zbornik radova, godina 6, broj 1, Deseta međunarodna naučna konferencija „MEĐUNARODNI DIJALOG: ISTOK-ZAPAD“, Međunarodni Slavjanski Univerzitet „G.R. Deržavin“, Sveti Nikole, Republika Sjeverna Makedonija, 2019. godine, (ISSN: 1857-9299, Online: 1857-9302), pp. 327-336
 • 43. Mahir Zajmović: RELATIVNE PREDNOSTI RASPOLOŽIVIH TEHNOLOGIJA IDENTIFIKACIJA, Naučno-stručni i informativni časopis Eduk@tor, Fakultet informacionih tehnologija, Sveučilište/Univerzitet “Vitez”, Godina VI, broj 6., Travnik, BiH, 2019. godine, (ISSN: 2303 5560), pp. 24-29
 • 44. Ibrahim Obhođaš, Mahir Zajmović, Ivana Topić: MODELIRANJE POSLOVNIH KARAKTERISTIKA PRIMJENOM INFORMACIONIH SISTEMA, Zbornik radova, Međunarodna naučno-stručna konferencija “MEFkon 2019”, Fakultet za primenjeni menadžment ekonomiju i finansije, Beograd, Republika Srbija, 2019. godine, (ISBN 978-86-84531- 45-4), pp. 252-260
 
KNJIGE I UDŽBENICI 
 • 1. Mahir Zajmović: METODOLOŠKA ZBIRKA ZADATAKA ZA UČENJE C++, Sveučilište / Univerzitet „VITEZ“ Travnik, 2012. godine, 123 strane, ilustracije 24 cm, (ISBN: 978-9958-641-09-1), (COBISS.BH-ID: 19999494)
 • 2. Džemal Kulašin, Mahir Zajmović: OSNOVE INFORMACIJSKE SIGURNOSTI, Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Travnik, BiH, 2016. godine, 257 strana, ilustracije 25 cm, (ISBN: 978-9958-640- 59-9), (COBISS.BH-ID: 23057158)