Mile Matijević

Prof. dr Mile Matijević,
redovni profesor

Naučna oblast:

E-mail:
matijevicdrmile@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2005 – doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univeziteta u Kragujevcu
 • 2000 – magistar iz oblasti kriminalistike, Fakultet bezbednosti i društvene samozaštite u Skopju (Kriminalistička katedra).
 •  – diplomirani pravnik – smer bezbednost i društvena samozaštita, Fakultet bezbednosti i društvene samozaštite u Skopju


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • „Da li je propadanje Agrokomerca prvi znak „transformacije“ društvene imovine?- 27 godina kasnije“ – Međunarodni naučni skup „Sinergija 2014“ Privredni kriminalitet i savremeno poslovanje (forenzika, krivično pravo i penologija, Bijeljina, 2014.

 • Kriminološko kriminalitičke karakteristike serijskih razbojništava; Časopis „Bezbednost – policija – građani“, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, 2014.

 • 3D rekonstruktivna vještačenja – Časopis Vještak Banja Luka, 2014.

 • Oblici operativne djelatnosti na bezbjednosnom sektoru, Naučno stručna konferencija „Nacionalna bezbjednost“ fakultet Bezbjednosti Banja Luka, 2014.

 • Kada se upotreba sredstava prinude prelazi u policijsko nasilje,Naučno stručna konferencija Internacionalni univerzitet Brčko, Pravni fakultet, Brčko, 2014.

 • Interational scintific conference – Criminalistics education, conditions and prospects – 20 years after, Vodinelic (Kriminalistika – otkrivanje i dokazivanje (Tom 1,2) – ljudi odlaze – djela ostaju, Fakultet bezbednosti Skopje – FON Univerzitet skopje, Naučno stručna konferencija „Vladimir Vodinelić – 20 godine poslije“.Skopje, 2014.

 • Krivično pravne simulacione sudnice, kao oblik praktičnog obrazovanja studenata prava, „Od krize ka razvoju“ Naučno stručna konferencija Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, 2014.

 • Afirmacija Pravnih klinika i kliničkog rada studenata prava kao oblik interakcijskog obrazovanja studenata, Konferencija FON Univerzitet Ohrid, 2014.

 • Indicijalni metod dokazivanja krivičnih djela, Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo, Dani kriminalistike, 2013.

 • Indicijalni metod dokazivanja krivičnih djela, Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo, Dani kriminalistike, 2013.

 • Nacionalni park „Una“ kao ekološki izazov na granici Bosne i Hercegovine i EU, kao kriminogeni faktor. Naučno stručna konferencija „Hans Zajdel – Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, 2013.

 • Zbog čega u Bosni i Hercegovini ne postoji pretkrivični postupak u ZKP, Naučno stručna konferencija, Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta Novi Pazar, 2013.

 • Dokazi jedini put utvrđivanja spornih činjenica, Naučno stručna konferencija „Kriminalistički i krivično procesni aspekti dokaza i dokazivanja“ – Istočno Sarajevo, Zbornik radova Internacionalna asocijacija kriminalista, 2013.

 • Стање и кретање корупцијских кривичних дјела у Босни и Херцеговини, Научно стручна конференција, Корупција и њено сузбијање – Зборник радова, Универзитет/Свеучилиште Витез у Витезу, 2013.

 • Криминалистичке и кривично процесне карактеристике модус операнди система (МОС), Тешки облици криминалитета и државна реакција – Српско удружење за кривично правну теорију и праксу, Зборник радова са Научног савјетовања, Требиње, 2013.

 • Узроци и карактеристике рецидивизма малољетника, Међунродна научно стручна конференција – етиологија, феноменологија, начини превазилажења и компаративна искуства, Зборник радова, Висока школа унутрашњих послова, Њемачка фондација Ханс Зајдел, Лакташи, 2013.

 • Полицијски и правосудни органи успјешније сузбијају криминалитет уз помоћ међународне заједнице, IV Међународни научни скуп – „ Међукултуралност и савремено друштво“, Зборник радова 1.Факултет за правне и пословне студије „Др Латзар Вркатић“, Нови Сад, 2013.

 • Кривично процесни аспекти препознавања“, Дани Арчибалда рајса, Научна конференција, Криминалистичко полицијска академија, Броград, 2013.

 • Истрага према Законима о кривичном поступку у Босни и Херцеговини (крактеристике, искуства, перспективе) – Научно стручна конференција „Криминалистичко – кривично процесне карактеристике истраге према Закону о кривичном поступку у протеклој деценици Зборник радова бр.6 – Интернационална асоцијација криминалиста, Бања Лука, 2012.

 • Rekonstrukcijom dogaĐaja se otkrivaju novi i provjeravaju postojeći dokazi, Zbornik radova Pravni fakultet Univerziteta Banja Luka,, 2012.

 • Serijska ubistva (1).Časopis MUP Republike Srpske, Bezbjednost – policija – građani, Banja Luka, 2012 (1-2).

 • Priznanjem krivice do blaţe kazne – Kaznena politika – Raskol između zakona i njegove primene, Istočno Sarajevo,Srpsko udruţenje za krivično pravnu teoriju i praksu, 2012.

 • Ne/efikasnost istrage u suzbijanju kriminaliteta – Zbornik radova – Naučna konferencija (Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, Fondacija Hans Zajdel Njemačka, Laktaši, 2012.

 • Oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću – Međunarodna naučna konferencija, Ohrid, Fakultet bezbednsti Skopje.2012.

 • Kriminalističika analiza krivičnih djela (istraga, optuţenje, presuda) časopis IAK – Banja Luka, 2011.

 • Dokazna vrijednost vještačenja,MeĐunarodna naučna konferencija „Dani Arčibalda Rajsa“ Beograd, 2011.

 • Aktuelnost učenja prof. dr Ţivojina Aleksića o teoriji i praksi naučnog otkrivanja zločina (upotreba mehaničkog zapisnika), Revija za krivično pravo i kriminologiju, Beograd, 2011.

 • Efikasnost tuţilačke istrage u otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini, Časopis, Fakultet prvnih nauka, Univerzitet/Sveučilište Vitez – Travnik, 2011.

 • The Significance of Criminalistics in Prosecutorial Investigation Systems – An Example of The Republic of Srpska and Bosnia and Hercegovina, Faculty of Criminal Justice and Security, (Šikman M, Matijević M, Simonović B). Criminalistics/Criminal investigation in Europe, State of the art and challenges for the future, Ljubljana, 2011.

 • Kriminalistički aspekti angaţovanja prikrivenog istraţioca, Godišnja, Naučno stručni časopis iz oblasti prava, Fakultet pravnih nauka, Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka, 2011.

 • Stanje i kretanje nasilničkog kriminalita u Republici Srpskoj, Naučno – stručna konferencija, Panevropski univerzitet „Apeiron“ – Fakultet pravnih nauka Banja Luka. 2011.

 • Kriminalistički eksperiment – zaboravljena kriminalističko istaţna radnja, Naučno stručna konferencija, Zbornik radova, Dani Arčibalda Rajsa, Kriminalističko policijska akademija, Beograd, 2011.

 • Kriminalistička pravila kod istrage terorističkih delikata, Zbornik radova sa konferencije „MeĐunarodna naučnostručna konferencija „Suprostavljanje terorizmu – Međunarodni standardi i pravna regulativa“, Kozara, 2011.

 • Posebnim istražnim radnjama ka efikasnijoj istrazi, Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu, Zbornik radova, Bijeljina 2011.

 • Otkrivanje krivičnog djela i učinioca – teorija informacije, Časopis za kriminalističko forenzička istraživanja – Criminalistics forensic research – Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, br. 1, 2010.

 • Potražna djelatnost i međunarodna saradnja u suzbijanju kriminaliteta, Naučno stručna konferencija, Insternacionalna asocijacija kriminalista, „Međunarodna i nacionalna saradnja i koordinacija u suprostavljanju kriminalitetu“ – Kelebija, 2010.

 • Krivično pravni – kriminološko kriminalistički aspekti recidivizma – Pravnički dani Banja Luka, 2010. Zbornik radova, Udruženje pravnika Republike Srpske.

KNJIGE I UDŽBENICI

 • Pravne klinike – Praktikum, Fakultet pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije
  Banja Luka, 2014.

 • Kriminalistika – Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija Novi Sad, 2012.

 • Krivično procesno pravo, (autorizovana predavanja), dr Milo Bošković, dr Mile Matijević, Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad. 2012.

 • Kriminalistika – operativa, dr Mile Matijvić, Dragan Mitrović, Internacionalna asocijacija
  kriminalista, Banja Luka, 2011.

 • Teorije kriminalistike, – Visoka škola unutršnjih poslova, Banja Luka, 2010.

 • Penologija – dr. Milo Bošković, dr Mile Matijević, Internacionalna asocijacija kriinalista,
  Banja Luka, 2010.

 • Detektivska djelatnost – Defendologija Centar (grupa autora) 2008.

 • Kriminalistika – operativa dr Mićo Bošković, dr Mile Matijević, Visoka škola unutrašnjih
  poslova, (drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje), Banja Luka, 2007.

 • Kriminalistika – taktika dr Branislav Simonović, dr Mile Matijević, Internacionalna
  asocijacija kriminalista, Banja Luka, 2007.

 • Kriminalistika – operativa, Mr. Mile Matijević, VŠUP, Banja Luka 2003.