Strategija razvoja univerziteta i sistem kvaliteta

 


Međunarodni pravni okvir za osiguranje kvaliteta

Bergenski komunike

Berlinski komunike

Bolonjska deklaracija

Budimpeštansko

Bečka deklaracija

Bukureštanski komunike

Jerevanski komunike

Komunike iz Leuvena

Lisabonska konvencija

Londonski komunike

Magna charta universitatum

Praški komunike

Revidirani ESG za osiguranje kvaliteta

Salamanska konvencija

Sorbonska deklaracija

Standardi i smjernice za očuvanje kvaliteta ENQA


Procedure upravljanja

Statut Univerziteta PIM

Statut Ekonomskog fakulteta 202

Statut Filozofskog fakulteta 2020

Statut Pravnog fakulteta 2020

Statut Fakulteta računarskih nauka 2020

Statut Tehničkog fakulteta 2020

Statut Fakulteta zdravstvenih nauka 2020

Statut fakulteta bezbjedonosnih nauka 2020

Pravilnik o diplomiranju i magistriranju

Pravilnik o sticanju naučnog stepena doktora nauka

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja počasnog doktorata

Poslovnik o radu senata

Pravilnik o razvrstavanju nastavnih predmeta po užim naučnim oblastima

Poslovnik o radu skupštine

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja Professor Emeritus

Pravilnik o organizaciji obrazovnog rada

Poslovnik o radu NNV Ekonomskog fakulteta – 2020

Poslovnik o radu NNV Filozofskog fakulteta – 2020

Poslovnik o radu NNV Pravnog fakulteta – 2020

Poslovnik o radu NNV Fakulteta računarskih nauka – 2020

Poslovnik o radu NNV Tehničkog fakulteta – 2020

Poslovnik o radu NNV Fakulteta zdravstvenih nauka – 2020

Poslovnik o radu NNV Fakulteta bezbjedonosnih nauka – 2020

Pravilnik o doktorskim studijama

Pravilnik o sprječavanju korupcije

Poslovnik o radu skupštine studentskog parlamenta

Pravilnik o izborima u studentski parlament

Uloga studenata – Statut studentskog parlamenta

Poslovnik o radu studentske službe

Pravilnik o kodeksu ponašanja i poslovne etike

Pravilnik o izradi i odbrani završnih radova 2021

Odluka o uslovima za upis na drugi ciklus

Pravilnik o klasifikaciji predmeta prema UNO

Pravilnik o radu alumni asocijacije

Pravilnik o standardima i postupcima za obezbjeđenje kvaliteta nastavnika i saradnika

Licencirane VSU i stud. programi I ciklus 2017

Licencirane VSU i stud. programi II ciklus 2017

Sporazum o medjusobnom priznavanju diploma izmedu Republike Srpske i Srbije


Obrasci za diplomske, magistarske i doktorske studije

Formular za diplomske radove – PIM, psihologija

Izjava o originalosti

Molba za odobrenje teme magistarskog rada

Obrazac – Diplomski – prijava teme

Potvrda za odbranu diplomskog-master rada

Pravilnik o izradi diplomskih magistarskih i doktorskih radova – tehnička uputstva

Primjer zapisnika sa odbrane diplomskog rada

Rješenje o imenovanju komisije za diplomske radove

Šabloni uvjerenja


Obrasci za praktičnu nastavu

Dnevnik studentske prakse

Potvrda o obavljenoj praksi

Ugovor o praksi

Uputstvo za pisanje izvještaja i Izvještaj


Kvalitet studijskih programa

Pravilnik o izradi, predlaganju i usvajanju studijskih programa


Ocjenjivanje studenata

Pravilnik o ocjenjivanju studenata


Nastavno osoblje

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika


Kvalitet fizičkih resursa

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o sadržaju naučnih publikacija

Pravilnik o radu biblioteke


Komuniciranje sa javnošću

Politika komunikacije sa javnošću

Pravilnik o objavljivanju informacija na web stranici


Međunarodna saradnja

Pravilnik o mobilnosti studenata i prenosu ECTS bodova

Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava 2011

Pravilnik o međunarodnoj saradnji