Doc. dr Radovan Spremo

Vanredni profesor
- Računovodstvo i revizija

Email: rspremo@henatrebisnjici.com  
Tel:

Obrazovanje

  • 1988 – Diploma – Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Ekonomski fakultet, Poslovni odsjek
  • 2006 – Doktorat – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet, Ekonomija

2016 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Računovodstvo i revizija

Najvažniji objavljeni radovi

  • Definicija i klasifikacija javnih preduzeća, Novi ekonomist, br. 2/2007
  • Dug put do pravedne i efikasnije poreske politike, Značenja, 1997
  • Najnoviji poreski sistem i pokušaj smanjenja evazije, Poslovne novine Pale, 1996
  • Prestukturiranje infrastrukturnih sistema, Novi ekonomist, br 3/2008
  • Primjena metoda ostvarenih nabavnih cijena za obračun troškova utrošenog materijala I analiza uticaja na visinu troškova, zaliha I periodičnog rezultata
  • Razlika između finansijskog I upravljačkog računovodstva kao faktora njihovog organizacijskog ustrojstva