Nikola Vojvodić, riječ dekana Tehničkog fakulteta

Poštovani studenti,

Dobrodošli na web sajt Tehničkog fakulteta, Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka. Kao inovativna visokoškolska ustanova, Tehnički fakultet, pruža mogućnost studiranja na akreditovanim osnovnim  akademskim studijama u trajanju od četiri godine. (240 ECTS), na sljedećim studijskim programima:
  – Grafički inženjering i dizajn;
  – Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija.

Akreditovani studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog ambijenta i usklađeni su sa principima dualnog obrazovanja. Svim svojim studentima, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment obezbeđuje stručnu praksu u uspješnim kompanijama i na taj način omogućuje im sticanje radnog iskustva u toku školovanja.

Obrazovni i naučnoistraživački rad na Tehničkom fakultetu, obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije koji je usklađen sa evropskim trendovima i idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali služi i kao osnova za djelotvorne kreativne radove. Uloga Tehničkog fakulteta u okviru Univerziteta je da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih nauka, kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj Bosne i Hercegovine i šire.

Na fakultetu predaju eminentni stručnjaci iz prakse koji su svoja znanja i iskustva sticali u privredi, državnim organima  i drugim institucijama koje su bile generator razvoja svake države. Pored obezbjeđivanja eminentnog nastavnog kadra i stručne prakse, Tehnički fakultet sprovodi kurseve i obuke, pri čemu će se izdavati sertifikati, koji će upotpuniti njihove radne biografije prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Naš cilj je da, angažovanjem i ulaganjem maksimalnog napora u radu, Tehnički fakultet bude prepoznat u javnosti i konkurentan na „tržištu znanja i nauke”.  Želimo da, kroz društveno odgovorno ponašanje,  ispunimo potrebe naših studenata i društva u cjelini.

Fakultet će posebno stimulisati kreativnost i inovativnost studenata i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.

prof. dr  Nikola Vojvodić, dekan

Tehnički fakultet, Univerzitet PIM