Connecting with women on the internet can be a lot of fun, but it can also be high-risk. You should be aware of the risks before getting engaged, and to produce a adultsearch queens security program. Make sure that you don't over believe in any individual or assume that they're completely honest. Rather, use the information listed below to create your internet courting encounter as safe as you possibly can.
Univerzitet PIM, dodjela diploma 2019
Promocija diplomaca jun 2019.
UNIVERZITET SA JASNOM VIZIJOM

Globalizacija svjetskog poslovanja donosi nove profile i zanimanja i zahtijeva obrazovanje koje je usmjereno ne samo ka akademskim i teorijskim znanjima nego i ka praktičnom znanju, neposredno primjenjivom u svakodnevnim poslovnim situacijama. Ovo je primarni cilj našeg Univerziteta.

Promjene u poslovnim uzancama, načinu rada i formama poslovanja privrednih subjekata moraju da budu praćene promjenama ili, bolje rečeno, adaptacijom sistema visokoškolskog obrazovanja.

Za malo vještina u poslovnom svijetu možemo reći da su potpuno nove, ali svakako sve one vremenom trpe transformacije, dopunjavanje i dodavanje novih područja rada. Jedno je sigurno, rigidan i tradicionalan proces obrazovanja ne može zadovoljiti profilisanje kadrova koji su potrebni tržištu rada. Vizija Univerziteta je istkana iz potreba tržišta rada i mogućnosti prilagođavanja tim potrebama.

VIZIJA UNIVERZITETA

Univerzitet teži da postane centar izvrsnosti koji će znanjem, tradicijom, iskustvom, kulturom rada zaposlenog nastavnog kadra i autoritetom stečenog znanja, oplemenjivati akademske i društvene sfere društva i regiona kojem pripada.

Budućnost rada će se zasnivati na razvoju dinamičnih i društvu potrebnih studijskih programa uz pomoć nastavnog kadra opredijeljenog za dodatna usavršavanja i lični razvoj. Održaće i povećati privlačnost za studente kroz dinamične studijske programe, uz pomoć vrhunskog kadra, povezivanja studija sa praksom, razvoja vannastavnih studentskih aktivnosti i preko međunarodne saradnje. Opredijeljenost Univerziteta je da postane pouzdan partner privrednih i drugih organizacija kroz isticanje upotrebljivih znanja i visokog stepena zapošljivosti studenata.

Principi koji obezbjeđuju ove paradigme su:

 • Organizacija Univerziteta i radnih procesa;
 • Dinamični studijski programi koji su prilagođeni potrebama tržišta rada;
 • Obavezna praksa na svim studijskim programima i svim godinama studija;
 • Nastavni kadar koji akademska znanja prenosi na mlađe generacije;
 • Način izvođenja i organizacija nastave;
 • Upotreba novih inovativnih metoda nastavno-obrazovnog rada;
 • Usmjerenost na studenta;
 • Međunarodna saradnja sa visokoškolskim ustanovama i poslovnim subjektima;
 • Kontinuirana briga za studenta i poslije završetka studija na Univerzitetu;
 • Ulaganje u stručno usavršavanje nastavnog kadra i podsticanje postdoktorskog usavršavanja;
 • Upoznavanje studenata sa drugim kulturama, poslovnim običajima i uslovima rada ustanova u inostranstvu;
 • Korištenje međunarodno afirmisane literature.
MISIJA UNIVERZITETA

Misija Univerziteta je obezbjeđenje visokog stepena potrebnih akademskih znanja, praktičnih vještina i sposobnosti koje daju osnovu studentima da postanu konkurentni i prepoznati na tržištu rada.

Pored obrazovne djelatnosti, Univerzitet sprovodi i naučno-istraživačku djelatnost. Misija Univerziteta u ovom okviru temelji se na:

 • praćenju razvoja nauke i implementiranju naučnih dostignuća u obrazovni proces i studijske programe koje univerzitet izvodi;
 • podsticanju i podršci studentskog naučno-istraživačkog rada;
 • uspostavljanju naučne saradnje sa visokoškoskim ustanovama u zemlji i inostranstvu;
 • organizovanju naučnih skupova međunarodnog karaktera.

Vrijednosti svog rada Univerzitet zasniva na:

 • akademskoj odličnosti, odnosno osiguranju što većeg kvaliteta;
 • akademskoj slobodi zaposlenih i studenata, sa posebnim akcentom na slobodi kreativnosti;
 • autonomiji u odnosu na državu, političke stranke, vjeroispovijesti i organizacije;
 • otvorenosti u domaćem i inostranom akademskom prostoru.
18 GODINA USPJEŠNOG RADA

Univerzitet PIM je visokoškolska obrazovna ustanova u okviru koje su prve obrazovne institucije nastale u junu 2003. godine. Ovaj Univerzitet je bio pionir u BiH u razvoju obrazovanja u području menadžmenta i poslovne ekonomije. Od osnivanja, Univerzitet PIM se kontinuirano mijenja prateći svjetske akademske tokove, ali i potrebe poslovnog svijeta. Posebna pažnja se poklanja integraciji sa okruženjem kroz ugovore o saradnji sa srodnim visokoškolskim ustanovama i uspostavljanjem kvalitetne poslovne saradnje sa uspješnim poslovnim kompanijama. Takav pristup radu rezultuje sticanjem kvalitetnijeg akademskog znanja naših studenata, te brži i efikasniji ulazak u poslovni svijet.

Univerzitet je prvu generaciju studenata upisao u školskoj 2003/2004. godine, nakon dobijanja dozvole za rad, sa studijskim programima Opšti menadžment i Finansijski menadžment. Od 2005/2006. izvodimo studijske programe Menadžment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija. Svi pripadaju naučnoj oblasti društvenih nauka.

U školskoj 2006/2007. su licencirani i studijski programi Andragogija i Grafički inženjering i dizajn, koji su počeli sa izvođenjem u školskoj 2009/2010. U trenutku licenciranja oblast andragogije je spadala u naučnu oblast humanističkih nauka, a od jula 2007. godine spada u naučnu oblast društvenih nauka. Oblast grafičkog inženjeringa i dizajna pripada naučnoj oblasti tehničkih nauka.

Od školske 2009/2010. licenciran je i izvodi se i studijski program Pravo. Program pripada naučnoj oblasti društvenih nauka.

U školskoj 2010/2011. licencirani su i studijski programi Psihologija i Računarske nauke, koji počinju sa izvođenjem u školskoj 2011/2012. Program psihologija spada u naučnu oblast društvenih nauka, a program računarske nauke u naučnu oblast prirodnih nauka.

U školskoj 2012/2013. počeo je sa izvođenjem studij drugog ciklusa na Ekonomskom fakultetu.

U školskoj 2013/2014. počeo je sa izvođenjem studij drugog ciklusa na Pravnom fakultetu.

U školskoj 2014/2015. počeo je sa izvođenjem studij drugog ciklusa na Filozofskom fakultetu (programi Psihologija i Andragogija).

Školske 2017/2018. godine, počinje izvođenje nastave na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija na Tehničkom fakultetu.

ODJELJENJA, FAKULTETI I STUDIJSKI PROGRAMI
Organizaciona struktura Univerziteta
KVALITET RAZVOJA

O kvalitetu razvoja Univerzitetu u ovih 18 godina svjedoče naredni podaci:

Isto tako, kvalitet razvoja postižemo kontinuiranim:

 • ulaganjem u stvaranje savremenih prostornih i tehnoloških uslova rada,
 • ulaganjem u stručno usavršavanje nastavnika i saradnika Univerziteta PIM i unapređivanje njihovog naučnog i istraživačkog rada;
 • stvaranjem uslova za pristup studentima modernoj udžbeničkoj literaturi;
 • podsticanjem i motivacijom studenata za rad dodjeljivanjem stipendija najuspješnijim studentima;
 • zapošljavanjem naboljih studenata i srednjoškolaca iz organizacionih jedinica Univerziteta u nastavnom procesu;
 • podsticanjem studentskog organizovanja, studentskih putovanja i studentskih ekskurzija;
 • organizovanjem postdiplomskog stručnog usavršavanja kroz koncept cjeloživotnog obrazovanja.