Vojislav Škrbić

Prof. dr Vojislav Škrbić,
profesor emeritus

Naučna oblast:
Teorija ekonomija

E-mail:
vojo46@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2011 – doktor ekonomskih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet;
 • 2006 – magistar pravno-ekonomskih nauka, Pravni fakultet Kragujevac;
 • 1978 – diplomirani ekonomista, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet;
 •  

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

 • Škrbić Vojislav, 2007. Nafta — tržište i cijene, Glas Srpske; Banja Luka
 • Škrbić Vojislav, 2012. Savremeno tržište nafte, NUBL, Banja Luka
 • Škrbić Vojislav, Bakić Ranko, 2014. Upravljanje finasijskim rizicima, VS Primus, Gradiška
 • Škrbić Vojislav, Bakić Ranko, 2014. Finansijska tržišta institucije , VS Primus, Gradiška.
 • Škrbić Vojislav, Bakić Ranko, 2017. Osnovi berzanskog poslovanja, VŠ Primus, Gradiška.
 • Škrbić Vojislav, 2008. Tržište dugoročnih obveznica Republike Srpske, Finrar br. 9, Banja Luka.
 • Škrbić Vojislav, 2010. Upravljanje flnansijskim rizikom putem hedžinga, Primus br. 2. Gradiška.
 • Škrbić Vojislav, 2010. Analiza prinosa, cijene obveznice i rizika ulaganja, Primus br. 2. Gradiška.
 • Škrbić Vojislav, 2011. Upravljanje finansijskim rizikom kod investicionih projekata, Primus br. 3. Gradiška.
 • Škrbić Vojislav, 2011. Osnovni aspekti ponude i potražnje nafinih derivata na tržištu BiH Republike Srpske, Primus br. 3. Gradiška.
 • Rade, Biočanin, Škrbić Vojislav, 2011. Ekološka bezbednost i održivi razvoj kao uslov za evropsku integraciju životne sredine, Svarog br. 3. Banja Luka
 • Škrbić Vojislav, 2011. Obnovljivi energentski resursi u funkciji održivog razvoj i zaštite životne sredine, Svarog br. 3. Banja Luka
 • Škrbić Vojislav, 2011. Security intelligence activities in the transportation management dangerous, 11 International conference “Research and development in mechanical industry.” Vrnjačka Banja
 • Škrbić Vojislav, 201 1. Tržiste mehanizam formiranja cijena nafiniii derivata u Bosni Hercegovini ZIPS, br. 12. Sarajevo.
 • Škrbić Vojislav, Darija Adžić. 2012. Monetarna i fisikalna politika u fukciji stabilizacije Eurozone, Svarog br. 5. Banja Luka
 • Škrbić Vojislav, 2012. Analiza kreditne sposobnosti i ocjena rizika zajmotražioca. Primus br. 4. Gradiška.
 • Škrbić Vojislav, 2012. Investiranje u hartije od vrijednosti sa osvrtom na dugoročne obveznice, NIR (Nauka, istraživanje, razvoj) Brčko
 • Škrbić Vojislav, 2013. Upravljanje kamatnim rizikom poslovne banke, Svarog br. 7. Banja Luka. 
 • Škrbić Vojislav, Miladin Berić, 2013. CEFTA 2006 u funkciji integracija u Evropskoj uniji Međunarodni naučni skup “Pravo i izazovi XXI vijeka”, Evropski univeritet Brčko.
 • Škrbić Vojislav, 2013. Ekonomske specifičnosti berzanskog tržišta nafte. Gradiška.
 • Škrbić Vojislav, Marjanović Sanela, 2013. Spoljnotrgovinski promet Bosne i Hercegovine sa državama CEFT-a Primus br.4. Gradiška.
 • Škrbić Vojislav, Marjanović Sanela, 2013. Metodološki pristup analize cijene akcija, Primus br.4. Gradiška.
 • Škrbić Vojislav, 2014. Vrijednovanje običnih korporativnih akcija. Anali poslovne ekonomije br. 10. . Banja Luka
 • Škrbić Vojislav, 2014. Makroekonomski aspekt javnog duga i budžeta Republike Srpske. Primus, Gradiška
 • Škrbić Vojislav, 2014. Faktori koji dovode do pada poslovne aktivnosti korporacije. Posovne studije, Banja Luka
 • Škrbić Vojislav, 2014. Geopolitička uloga nafte i globalne svjetske suprotnosti Medunarodni naucni skup Fakultet političkih nauka, Banja Luka.
 • Škrbić Vojislav, Bakić Ranko, 2015. Stres kao posljedica ekonomske krize i tranzicije, Primus global, 2015.
 • Škrbić Vojislav, 2017. Funkcionisanje berzanskog tržišta u BiH, Primus global, 2017. 
 
KNJIGE, UDŽBENICI, MONOGRAFIJE
 • Škrbić, Vojislav, Bakić, Ranko. 2017. Osnovi berzanskog poslovanja (udžbenik). Gradiška: Visoka škola Primus.
 • Škrbić, Vojislav, Bakić, Ranko. 2014. Finansijska tržišta i institucije (udžbenik). Gradiška: Visoka škola Primus.
 • Škrbić, Vojislav. 2012. Savremeno tržište nafte (stručna monografija). Banja Luka: Nezavisni univerzitet.