Zorica-Drljaca-prepravljeno.jpg

Prof. dr Zorica Drljača

Finansijsko pravo


E-mail: mirokatic.rs@gmail.com

Obrazovanje

 • 1992 – Univerzitet u Banjaluci, Pravni fakultet, Opšti
 • 2010 – Panevropski Univerzitet Apeiron, Opšte pravna studijska prava
 • 2011 – Panevropski Univerzitet Apeiron, Finansijsko pravo

Najvažniji objavljeni radovi

 • Poreski sistema u Bosni i Hercegovini, U pripremi , recenzija akademik, prof. dr Rajko Kuzmanovid i doc. dr Sanel Jakupovid
 • Zorica Drljača, Reforma indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, Udruženje pravnika Srbije, Pravni život, 2006. godine, Beograd
 • Zorica Drljača, Prinudna naplata indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, Udruženje pravnika Srbije, Pravni život, 2007. god
 • Zorica Drljača, Radnje otkrivanja poreskih krivičnih djela i poreskih prekršaja u okviru kontrolne funkcije poreskih organa u Bosni i Hercegovini,, Udruženje pravnika Srbije, Pravni život, 2008.godina
 • Zorica Drljača, Fiskalni suverenitet u Bosni i Hercegovini, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, časopis Moderna uprava, 2008. godina
 • Zorica Drljača, Osnova uređivanaj i ustavna načela poreskog sistema Republike Srpske, Firkon, d.o.o. Mostar, Finansijski propisi i praksa, 7/08
 • Zorica Drljača, Ustavni principi oporezivanja u Republici Srpskoj sa osvrtom na osnovu uređenaj i strukturu poreskog sistema , Agencija za državnu upravu Republike Srpske, časopis Moderna uprava, 2009. godine
 • Zorica Drljača, Poreskopravni odnos, karakteristike i sadržaj sa osvrtom na poreskopravni odnos u Bosni i Hercegovini, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, časopis Moderna uprava, 2010. godine
 • Osnovne karakteristike organizacije republičke uprave u Republici Srpskoj, časopis “Primus” Visoka škola Gradiška, septembar, 2011
 • Osnovna načela opšteg upravnog postupka , časopis “Primus” Visoka škola Gradiška, septembar, 2011. Godine
 • Žalba kao redovno pravno sredstvo, časopis “Primus” Visoka škola Gradiška, septembar, 2011.godine